Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży 01.09.2020

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży

01.09.2020

I N F O R M A C J A
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2020, poz. 65 z późn. Zm.)
W ó j t   G m i n y   B i a ł e   B ł o t a
i n f o r m u je :
 
1. Rada Gminy Białe Błota Uchwałą nr RGK.0007.67.2017 z dnia 30 maja 2017r. wyraziła zgodę na zbycie w drodze przetargu, między innymi niezabudowanej działki położonej w Murowańcu gmina Białe Błota, powiat bydgoski, zapisanej w KW nr BYIB/00061640/O;
- działka nr 116/16 o powierzchni 0,0938 ha, cena wywoławcza nieruchomości wynosi 89.110 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziesięć złotych).
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota przyjętym Uchwałą Rady Gminy Białe Błota nr XLIII/469/2010 z dnia 25 lutego 2010r., w/w działka leży w jednostce bilansowej 2MN/U — teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z uzupełniającą zabudową usługową.
2. Rada Gminy Białe Błota Uchwała nr RGK.0007.72.2012 z dnia 21 czerwca 2012r. wyraziła zgodę na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego, między innymi niezabudowanych działek położonych w Łochowicach gmina Białe Błota, powiat bydgoski, zapisanych w KW nr BYIB/00183262/7:
- działka nr 228 o powierzchni 0,1179 ha, cena wywoławcza nieruchomości wynosi 117.900 zł   (słownie: sto siedemnaście tysięcy dziewięćset złotych).
- działka nr 231 o powierzchni 0,0989 ha, cena wywoławcza nieruchomości wynosi 118.680 zł   (słownie: sto osiemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych).
 działka nr 232 o powierzchni 0,0980 ha, cena wywoławcza nieruchomości wynosi 117.600 zł (słownie: sto siedemnaście tysięcy sześćset złotych).
 działka nr 256 o powierzchni 0,0962 ha, cena wywoławcza nieruchomości wynosi 115.440 zł   (słownie: sto piętnaście tysięcy czterysta czterdzieści złotych).
- działka nr 257 o powierzchni 0,0961 ha, cena wywoławcza nieruchomości wynosi 115.320 zł   (słownie: sto piętnaście tysięcy trzysta dwadzieścia złotych).
Dla działek nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota przyjętym Uchwałą Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.56.2016 z dnia 23 maja 2010r., w/w działki położone są na obszarze oznaczonym symbolem I.MI — strefa mieszkalno — usługowa (funkcja mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług).
3. Rada Gminy Białe Błota Uchwała nr XXXIV/384/2009 z dnia 18 czerwca 2009r. wyraziła zgodę na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego, między innymi niezabudowanych działek położonych w Kruszynie Krajeńskim gmina Białe Błota, powiat bydgoski, zapisanych w KW nr BYIB/00094198/6
 
- działka nr 531/15 o powierzchni 0,0735 ha, cena wywoławcza nieruchomości wynosi 62.475 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć złotych).
- działka nr 531/16 o powierzchni 0,0733 ha, cena wywoławcza nieruchomości wynosi 62.305 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięć złotych).
Dla działek nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota przyjętym Uchwałą Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.56.2016 z dnia 23 maja 2010r., w/w działki położone są na obszarze oznaczonym symbolem 16.M1 — strefa mieszkalno — usługowa (funkcja mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług).
4. Rada Gminy Białe Błota Uchwałą nr VIII/80/2003 z dnia 30 lipca 2003r. wyraziła zgodę na zbycie w drodze przetargu, między innymi niezabudowanej działki położonej w Lisim Ogonie gmina Białe Błota, powiat bydgoski, zapisanej w KW nr BYIB/00066004/5;
- działka nr 29/13 o powierzchni 0,1140 ha, cena wywoławcza nieruchomości wynosi 114.000 zł (słownie: sto czternaście tysięcy złotych).
Dla działki nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota przyjętym Uchwałą Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.56.2016 z dnia 23 maja 2010r., w/w działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem I.MI — strefa mieszkalno — usługowa (funkcja mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług).
Osoby , którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2020, poz. 65 z późn. Zm.), mogą złożyć w terminie do dnia 13 października 2020r. wniosek o nabycie nieruchomości.
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota na okres 21 dni tj. od 1 września 2020r. do dnia 22 września 2020r. oraz podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu: www.bialeblota.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.bialeblota.pl.

metryczka


Wytworzył: Kornaliw Łukaszewska (1 września 2020)
Opublikował: Marek Jakubowski (1 września 2020, 17:00:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 421