Przetargi rozstrzygnięte z 2007 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 26) starsze przetargi »zamówienie na:

Druk z dostawą gazetki( miesięcznika) Głos Białych Błot

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000
termin składania ofert: 10 grudnia 2007  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art.92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 10.12.2007r. dot. „Druk z dostawą gazetki ( miesięcznika) Głos Białych Błot” do którego przystąpiło sześciu Wykonawców z cenami jednostkowymi netto i ilością uzyskanych punktów przy kryterium 100% cena: oferta nr 01 złożona przez DRUKARNIA TOP-DRUK Zelkowski Ryszard 18-402 Łomża ul. Wojska Polskiego 122, z ceną za 4000szt. 1 400,00 zł., i ceną za każdą dodatkową stronę 0,12 zł.- 100 pkt. oferta nr 02 złożona przez COMGRAPH Spółka z o.o. 70-874 Szczecin ul. Goleniowska 55c, z ceną za 4000szt. 2 050,00 zł. i ceną za każdą dodatkową stronę 0,03 zł.-68,30 pkt. oferta nr 03 złożona przez Zakład Druków Specjalnych HOLOGRAF Trzcina i Nowicki Sp.J. 93-457 Łódź ul. Pabianicka 250, z ceną za 4000szt. 2908,00 zł. i ceną za każdą dodatkową stronę 0,07 zł.-48,15pkt oferta nr 04 złożona przez DjaF Jakub Furyk 30-92 Kraków ul. Kmietowicza1/1 z ceną za 4000szt. 2 184,09 zł. i ceną za każdą dodatkową stronę 0,07 zł.-64,10pkt. oferta nr 05 złożona przez Wydawnictwo PAPIRUS Marek Trojniak 37-500 Jarosław ul. Spytka 11 z ceną za 4000szt. 2 680,00 zł. i ceną za każdą dodatkową stronę 0,08 zł.- 52,24 pkt. oferta nr 06 złożona przez Drukarnia LASER-GRAF Małgorzata Włostowska Kostrogaj 1 09-400 Płock gm. Radzanowo z ceną za 4000szt. ,1 640,00 zł. i ceną za każdą dodatkową stronę 0,05 zł.- 85,37 pkt. Na Wykonawcę została wybrana oferta nr 01.  

zamówienie na:

Bieżące utrzymanie dróg i ulic o nawierzchni nieutwardzonej w miejscowościach na terenie Gminy Białe Błota w latach 2008/2009/2010.

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograni
nr sprawy:
wartość: rzekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO
termin składania ofert: 6 grudnia 2007  12:00
wynik postępowania: Zgodnie z art.92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 04.12.2007r. dot. „Bieżące utrzymanie dróg i ulic o nawierzchni nieutwardzonej w miejscowościach na terenie Gminy Białe Błota w latach 2008/2009/2010” do którego przystąpił jeden Wykonawca z cenami jednostkowymi netto i ilością uzyskanych punktów przy kryterium 100% cena: oferta nr 01 złożona przez Gospodarstwo Rolne „LISI OGON” Spółka z o.o. ul. Wyczynowa 3 Lisi Ogon, 86-065 Łochowo, ilość uzyskanych pkt 100 1)wykonywanie nawierzchni za 100m² a) z żużla paleniskowego..................................................................................................400,00zł. b) z gruzu...........................................................................................................................200,00zl. c) tłucznia typu melafir.....................................................................................................400,00zł. 2) naprawy cząstkowe za 1 tonę a) żużla paleniskowego....................................................................................................... 20,00zł. b) gruzu................................................................................................................................ 10,00zł. c) tłucznia typu melafir........................................................................................................20,00zł. 3)profilowanie mechaniczne za 100m²................................................................................12,00zł. 4) mechaniczne zagęszczanie nawierzchni za 100m²..........................................................32,00zł. 5) transport materiałów do naprawy nawierzchni za 1 tonę po terenie gminy...............12,00zł. 6) odnawianie farbą słupków do znaków drogowych za 100 sztuk.................................671,00zł. 7) ustawianie słupków do znaków drogowych za 100 sztuk...........................................1 000,00zł. 8) montaż i demontaż tablic/znaków drogowych.za 100 sztuk..........................................400,00zł. 9) odnawianie oznakowania poziomego ( przejścia dla pieszych i progi zwalniające)......20,00zł. Na Wykonawcę została wybrana oferta nr 01.  

zamówienie na:

Obsługę Geodezyjną dla potrzeb Urzędu Gminy Białe Błota w latach 2008/2009/2010

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO
termin składania ofert: 4 grudnia 2007  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art.92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 04.12.2007r. dot. „ Obsługi geodezyjnej dla potrzeb Urzedu Gminy Białe Błota w latach 2008/2009/2010” do którego przystąpiło n/w trzech Wykonawców z cenami netto i ilością uzyskanych punktów przy kryterium 100% cena: oferta nr 01 złożona przez Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych „GEOPLAN” Spółka cywilna 85-005 Białe Błota ul. Betonowa 1, z cenami netto 1.Opracowanie map sytuacyjno- wysokościowych w wersji papierowej i numerycznej w zapisie DGN: a. zabudowa luźna za 1 km trasy w pasie o szer. 70 ( całość siedliska lub 1 ha) , nowy pomiar 1700,00zł./330,00zł. aktualizacja mapy 1 200,00zł./230,00zł. b. zabudowa gęsta 1km trasy w pasie o szer. 70m ( całość siedliska lub 1 ha), nowy pomiar 2 100,00zł./400,00zł. aktualizacja mapy 1 600,00zł./280,00zł. c. działki do celów projektowych działka do 0,5 ha, 380,00zł. d. działka powyżej 0,5 ha 420,00zł. 2.Wytyczenie trasy przebiegu: a. wodociągu, gazociągu, linii kablowych, kanalizacji ( 1 km trasy/ każde następne 100m) 700,00zł./60,00zł. b. przyłączy: wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych, kablowych 1 szt. 80,00zł. 3.Inwentaryzacja geodezyjna: a. gazociągu przesyłowego ( 1 km trasy/ za każde następne 100 m) 1200,00zł./100,00zł. b. przyłącza gazowego ( 1 sztuka w sieci) 280,00zł./80,00zł. c. wodociągu o długości do 1 km ( 1 km trasy/ za każde następne 100m) 1000,00zł./80,00zł. d. wodociągu o długości powyżej 1 km ( 1 km trasy) 1 1000,00zł. e. kanalizacja o długości do 1 km ( 1km trasy/ za każde następne 100m) 1 500,00zł./130,00zł. f. kanalizacja o długości powyżej 1 km ( 1 km trasy) 1 300,00zł. g. linii kablowych ( 1 km trasy/ za każde następne 100m) 1 000,00zł./80,00zł. 4.Podział nieruchomości łącznie z dokumentami przewłaszczeniowymi: a. jedna działka na obiekcie ( 1 działka) 800,00zł. b. następne działki na obiekcie (1 działka) 260,00zł. 5.Wznowienie i ustalenie granic: a.za pierwszy punkt na obiekcie ( 1 pkt) 300,00zł. b.za następne punkty na obiekcie ( 1 pkt) 60,00zł. 6.Sporzadzenie dokumentów do celów prawnych: a. od pierwszej działki na KW ( 1 dz) 200,00zł. b. od następnej działki na KW ( 1 dz.) 60,00zł. 7.Wytyczanie obiektów budowlanych zgodnie z wymogami prawa budowlanego: a. do 6 punktów załamania ( 1 szt.) 450,00zł. b. za każdy następny pkt załamania ( 1 szt.) 50,00zł. 8. Inwentaryzacja obiektów budowlanych: a. do 6 pkt załamania ( 1 szt) 400,00zł. b. za każdy następny pkt załamania 15,00 zł. Ilość uzyskanych punktów 77,17. oferta nr 02 złożona przez Centrum Doradztwa Kosieniak i Partnerzy 85-021 Bydgoszcz ul. Gdańska 76 1.Opracowanie map sytuacyjno- wysokościowych w wersji papierowej i numerycznej w zapisie DGN: a. zabudowa luźna za 1 km trasy w pasie o szer. 70 ( całość siedliska lub 1 ha) , nowy pomiar 1 300,00zł./300,00 zł. aktualizacja mapy 1 100,00zł./150,00zł. b. zabudowa gęsta 1km trasy w pasie o szer. 70m ( całość siedliska lub 1 ha), nowy pomiar 1 450,00zł./300,00zł. aktualizacja mapy 1 200,00zł./250,00 c. działki do celów projektowych działka do 0,5 ha 300,00zł. d. działka powyżej 0,5 ha 350,00zł. 2.Wytyczenie trasy przebiegu: a. wodociągu, gazociągu, linii kablowych, kanalizacji ( 1 km trasy/ każde następne 100m) 580,00zł./50,00zł. b. przyłączy: wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych, kablowych 1 szt. 50,00zł. 3.Inwentaryzacja geodezyjna: a. gazociągu przesyłowego ( 1 km trasy/ za każde następne 100 m) 980,00zł./70,00zł. b. przyłącza gazowego ( 1 sztuka w sieci) 240,00zł./60,00zł. c. wodociągu o długości do 1 km ( 1 km trasy/ za każde następne 100m) 870,00zł./60,00zł. d. wodociągu o długości powyżej 1 km ( 1 km trasy) 870,00zł. e. kanalizacja o długości do 1 km ( 1km trasy/ za każde następne 100m) 1 200,00zł./100,00zł. f. kanalizacja o długości powyżej 1 km ( 1 km trasy) 1 050,00zł. g. linii kablowych ( 1 km trasy/ za każde następne 100m) 750,00zł./60,00zł. 4.Podział nieruchomości łącznie z dokumentami przewłaszczeniowymi: a. jedna działka na obiekcie ( 1 działka) 750,00zł. b. następne działki na obiekcie (1 działka) 200,00zł. 5.Wznowienie i ustalenie granic: a.za pierwszy punkt na obiekcie ( 1 pkt) 250,00zł. b.za następne punkty na obiekcie ( 1 pkt) 50,00zł. 6.Sporzadzenie dokumentów do celów prawnych: a. od pierwszej działki na KW ( 1 dz) 170,00zł. b. od następnej działki na KW ( 1 dz.) 50,00zł. 7.Wytyczanie obiektów budowlanych zgodnie z wymogami prawa budowlanego: a. do 6 punktów załamania ( 1 szt.) 400,00zł. b. za każdy następny pkt załamania ( 1 szt.) 30,00zł. 8. Inwentaryzacja obiektów budowlanych: a. do 6 pkt załamania ( 1 szt) 300,00zł. b. za każdy następny pkt załamania 5,00 zł. Ilość uzyskanych punktów 92,33. oferta nr 03 złożona przez „GEMAP” mgr inż. Andrzej Wróblewski Usługi Geodezyjno Kartograficzne 86-065 Łochowo ul. Deszczowa 9 1.Opracowanie map sytuacyjno- wysokościowych w wersji papierowej i numerycznej w zapisie DGN: a. zabudowa luźna za 1 km trasy w pasie o szer. 70 ( całość siedliska lub 1 ha) , nowy pomiar 1 355,00zł. aktualizacja mapy 1 096,00zł. b. zabudowa gęsta 1km trasy w pasie o szer. 70m ( całość siedliska lub 1 ha), nowy pomiar 1 670,00zł. aktualizacja mapy 1 354,00zł. c. działki do celów projektowych działka do 0,5 ha 286,00zł. d. działka powyżej 0,5 ha 352,00zł. 2.Wytyczenie trasy przebiegu: a. wodociągu, gazociągu, linii kablowych, kanalizacji ( 1 km trasy/ każde następne 100m) 210,00zł./65,00zł. b. przyłączy: wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych, kablowych 1 szt. 65,00zł. 3.Inwentaryzacja geodezyjna: a. gazociągu przesyłowego ( 1 km trasy/ za każde następne 100 m) 1050,00zł./ 115,00zł. b. przyłącza gazowego ( 1 sztuka w sieci) 115,00zł. c. wodociągu o długości do 1 km ( 1 km trasy/ za każde następne 100m) 950,00zł./115,00zł. d. wodociągu o długości powyżej 1 km ( 1 km trasy) 890,00zł. e. kanalizacja o długości do 1 km ( 1km trasy/ za każde następne 100m) 1 250,00zł./135,00zł. f. kanalizacja o długości powyżej 1 km ( 1 km trasy) 1 150,00zł. g. linii kablowych ( 1 km trasy/ za każde następne 100m) 850,00zł./115 ,00zł. 4.Podział nieruchomości łącznie z dokumentami przewłaszczeniowymi: a. jedna działka na obiekcie ( 1 działka) 495,00zł. b. następne działki na obiekcie (1 działka) 405,00zł. 5.Wznowienie i ustalenie granic: a.za pierwszy punkt na obiekcie ( 1 pkt) 156,00zł. b.za następne punkty na obiekcie ( 1 pkt) 75,00zł. 6.Sporzadzenie dokumentów do celów prawnych: a. od pierwszej działki na KW ( 1 dz) 135,00zł. b. od następnej działki na KW ( 1 dz.) 35,00zł. 7.Wytyczanie obiektów budowlanych zgodnie z wymogami prawa budowlanego: a. do 6 punktów załamania ( 1 szt.) 342,00zł. b. za każdy następny pkt załamania ( 1 szt.) 49,00zł. 8. Inwentaryzacja obiektów budowlanych: a. do 6 pkt załamania ( 1 szt) 336,00zł. b. za każdy następny pkt załamania 45,00 zł. Ilość uzyskanych punktów 96,98. Na Wykonawcę została wybrana oferta nr 03.  

zamówienie na:

Wycenę nieruchomości do celów ustalenia opłaty adiacenckiej i planistycznej dla potrzeb Urzędu Gminy Białe Błota w latach 2008/2009/2010

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO
termin składania ofert: 28 listopada 2007  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art.92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 28.11.2007r. dot. „ Wyceny nieruchomości do celów ustalenia opłaty adiacenckiej i planistycznej dla potrzeb Urzędu Gminy Białe Błota w latach 2008/2009/2010” do którego przystąpiło n/w trzech Wykonawców z cenami i ilością uzyskanych punktów przy kryterium 100% cena: oferta nr 01 złożona przez „GRAŻKA” Nieruchomości mgr Grażyna Gładka 87-720 Ciechocinek ul. Zdrojowa 45 z sumą cen jednostkowych netto 1 200,00 zł., pkt 65,00. oferta nr 02 złożona przez BRDI- SYMONIDESS, 86-005 Białe Błota ul. Słoneczna 2, z sumą cen jednostkowych 2 600,00 zł., pkt 30,00. oferta nr 03 złożona przez Wycena Nieruchomości i Projektowanie Ewa Kończewska 85-135 Bydgoszcz ul. Bielicka 3/28, z sumą cen jednostkowych 780,00 zł., pkt 100. Na Wykonawcę została wybrana oferta nr 03.  

zamówienie na:

Wycenę nieruchomości na terenie i na potrzeby Urzędu Gminy Białe Błota w latach 2008/2009/2010

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000
termin składania ofert: 27 listopada 2007  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art.92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 27.11.2007r. dot. „ Wyceny nieruchomości na terenie i na potrzeby Urzędu Gminy Białe Błota w latach 2008/2009/2010” do którego przystąpiło n/w pięciu Wykonawców z cenami i ilością uzyskanych punktów przy kryterium 100% cena: oferta nr 01 złożona przez Pałuckie Biuro Obsługi Rynku Nieruchomości MiJ s.c. Marek Michalski, Janusz Frycz 88-400 Żnin ul. Kościuszki 22a, z sumą cen jednostkowych netto 3 720,00 zł.,pkt 45,43. oferta nr 02 złożona przez „GRAŻKA” Nieruchomości mgr Grażyna Gładka 87-720 Ciechocinek ul. Zdrojowa 45 z sumą cen jednostkowych netto 3 020,00 zł., pkt 55,96. oferta nr 03 złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe „ARO” inż. Józef Ryszard Hryniewicki 77-300 Człuchów os. Piastowskie 3/26, z sumą cen jednostkowych netto 1 690,00 zł., pkt100. oferta nr 04 złożona przez BRDI- SYMONIDESS, 86-005 Białe Błota ul. Słoneczna 2, z sumą cen jednostkowych 9 700,00 zł., pkt17,39. oferta nr 05 złożona przez Wycena Nieruchomości i Projektowanie Ewa Kończewska 85-135 Bydgoszcz ul. Bielicka 3/28, z sumą cen jednostkowych 1 740,00 zł., pkt 97,13. Na Wykonawcę została wybrana oferta nr 03.  

zamówienie na:

Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celów publicznych oraz projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla potrzeb Urzędu Gminy Białe Błota w latach 2008/2009/2010

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO
termin składania ofert: 26 listopada 2007  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art.92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 26.11.2007r. na który wpłynęła jedna oferta dot. „ Sporządzania projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celów publicznych oraz projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla potrzeb Urzędu Gminy Białe Błota w latach 2008/2009/2010” na wykonawcę została wybrana oferta złożona przez Studio Usługowo- Projektowe ARCH-AND Irena Kladzińska 85-446 Bydgoszcz ul. Cietrzewia 1/17 z ceną jednostkową netto 120,00 zł. i uzyskała 100pkt według kryterium określonym w SIWZ - 100% cena.  

zamówienie na:

WYKONANIE NASYPÓW I UTWARDZENIA ŚCIEŻEK PIESZO-ROWEROWYCH PRZY KŁADCE NA KANALE NOTECKIM W MIEJSCOWOŚCI LISI OGON GMINA BIAŁE BŁOTA

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14000
termin składania ofert: 22 listopada 2007  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art.92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 22.11.2007r. na „ Wykonanie nasypów i utwardzenia ścieżek pieszo- rowerowych przy kładce na Kanale Noteckim w miejscowości Lisi Ogon Gmina Białe Błota”, do którego przystąpiło sześciu n/w : oferta nr 01 złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowo- Produkcyjne „REMDROG” Spółka z o.o. 85-759 Bydgoszcz ul. Witebska 5a z ceną netto 219 096,60 zł., ilość pkt według kryterium 73,39, oferta nr 02 złożona przez „ARTEX” Spółka z o.o. 85-157 Bydgoszcz ul. Biedaszkowo 30 z ceną netto199 025,83zł., ilość pkt według kryterium 83,00, oferta nr 03 złożona przez Przedsiębiorstwo „EL-KAJO” Spółka z o.o. 85-079 Bydgoszcz ul. T. Kościuszki 27 z ceną netto 188 184,17 zł., ilość pkt według kryterium 87,78, oferta nr 04 złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowe „HYDRO-EKO” Rożek Mirosław 89-600 Chojnice ul. G. Zapolskiej 18 z ceną netto199 680,30 zł., ilość pkt według kryterium 82,73, oferta nr 05 złożona przez Firmę Wielobranżową „EL-DOM” Elżbieta Urbańska 85-323 Bydgoszcz ul. Stawowa 106A z ceną netto 190 653,45 zł. , ilość pkt według kryterium 86,65 oferta nr 06 złożona przez „MANGO” Spółka z o.o. 86-005 Białe Błota ul. Betonowa 1 z ceną netto 165 197,55 zł., ilość pkt według kryterium 100. Na wykonawcę zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta – nr 06.  

zamówienie na:

Budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14000
termin składania ofert: 19 listopada 2007  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 Ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 19 listopada 2007 roku na „Budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Białe Błota” na Wykonawcę zamówienia została wybrana oferta nr 1, złożona przez firmę PKP Energetyka spółka z o.o., ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, Zakład Kujawski ul. Zygmunta Augusta 7, 85-082 Bydgoszcz, której treść jest zgodna z treścią SIWZ i zawiera najniższą cenę. Oferta uzyskała 100 punktów, według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena – 100%  

zamówienie na:

Ogłasza przetarg nieograniczony na „

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14000 euro
termin składania ofert: 19 listopada 2007
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Dowożenie dzieci do szkół w Gminie Białe Błota

zamawiający: Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Białych Błotach
tryb zamówienia: przetargu nieograniczonego
nr sprawy:
wartość: poniżej 60000
termin składania ofert: 30 października 2007
wynik postępowania: 1. Informuję, że przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Dowożenie dzieci do szkół w Gminie Białe Błota” został unieważniony na podstawie art. 93 ust 1, pkt.1 Ustawy prawo zamówień publicznych , w wyznaczonym terminie tj. do dnia 01 czerwca 2007 roku do godz. 13:30 nie złożono żadnej oferty. 

zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg w miejscowościach na terenie Gminy Białe Błota w sezonach 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO
termin składania ofert: 4 października 2007  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 Ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 04 października 2007 roku dot. „Zimowego utrzymania dróg w miejscowościach na terenie Gminy Białe Błota w sezonach zimowych 2007/2008; 2008/2009; 2009/2010”. na Wykonawcę zadania została wybrana oferta Nr 01, złożona przez Gospodarstwo Rolne „LISI OGON” Sp. z o.o. Lisi Ogon ul. Wyczynowa 3, 86-065 Łochowo, której treść jest zgodna z treścią SIWZ i uzyskała 100 punktów, według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.  

zamówienie na:

REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIAŁYCH BŁOTACH

zamawiający: Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Białych Błotach
tryb zamówienia: przetargu nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 26 września 2007
wynik postępowania: 2. Zgodnie z art.92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuję, że przetarg nieograniczony na zadanie: „REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIAŁYCH BŁOTACH” została rozstrzygnięty. Wpłynęły dwie oferty: Oferta nr 01- Zakład Usługowo- Handlowy „SAWAR” Władysław Radzik ul. Olchowa 7, 86-005 Białe Błota na kwotę netto: 308.652,29 zł i oferta nr 02- LIMEX PLUS SP. z o.o. ul. Fordońska 393 85-766 Bydgoszcz na kwotę netto: 306.715,2zł. Na wykonawcę zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta – nr 02. 

zamówienie na:

Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych na obszarze gminy Białe Błota, wraz z opracowaniem prognoz oddziaływania na środowisko i prognoz skutków finansowych uchwalenia planów, a także opracowaniami ekofizjograficznymi

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14000 euro
termin składania ofert: 7 września 2007
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 Ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 07 września 2007 roku na „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na obszarze gminy Białe Błota, wraz z opracowaniem prognoz oddziaływania na środowisko i prognoz skutków finansowych uchwalenia planów, a także opracowaniami ekofizjograficznymi”, na Wykonawcę części 1, 2 i 3 zadania została wybrana oferta, złożona przez firmę Soft GIS s.c. Radosław Jańczak, Artur Wawrzyniak, ul. Parkowa 25, 51-616 Wrocław, której treść jest zgodna z treścią SIWZ i zawiera najniższą łączną sumę cen. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco : Numer oferty Nazwa, siedzibai adres Wykonawcy Część 1Liczba pkt. w kryterium CENA - 100% Część 2Liczba pkt. w kryterium CENA- 100% Część 3Liczba pkt. w kryterium CENA – 100% 1 ALFA – PRO Pracownia projektowa Urszula Siwińska80-850 Gdańsk, ul. Rajska 1/5D m 14 42,51 pkt. 71,10 pkt. 44,59 pkt. 2 Pracownia Projektowa SIGMA, Jerzy Posadzy 85-309 Bydgoszczul. Strzelecka 10/26 75,20 pkt. 85,28 pkt. 84,03 pkt. 3 Pracownia Projektowa SIEĆ I Paweł Łukowicz85-021 Bydgoszcz, ul. Gdańska 54/6 46,86 pkt. 53,41 pkt. 47,61 pkt. 4 Soft GIS s.c. Radosław Jańczak, Artur Wawrzyniak 51-616 Wrocław, ul. Parkowa 25 100 pkt. 100 pkt. 100 pkt.  

zamówienie na:

Remont cząstkowy ulic o nawierzchni bitumicznej przy użyciu masy mineralno – bitumicznej na terenie gminy Białe Błota.”

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60000
termin składania ofert: 19 lipca 2007  11:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 Ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 19 lipca 2007 roku na „Remont cząstkowy ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Białe Błota” na Wykonawcę zadania została wybrana oferta Nr 3, złożona przez Przedsiębiorstwo EL-KAJO sp. z o.o. z siedzibą 85-079 Bydgoszcz, ul. Kościuszki 27, której treść jest zgodna z treścią SIWZ i zawiera najniższą łączną sumę cen jednostkowych. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. przedstawia się następująco : Oferta Nr 1 Zakład Usług Komunalnych R.Pilarski 89-100 NAKŁO ul.Pocztowa 3/9 Liczba pkt 74,86 w kryterium CENA – 100% Oferta Nr 2 Bydgoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 85-861 Bydgoszcz ul. Glinki 148 Liczba pkt 47,10 w kryterium CENA – 100% Oferta Nr 3 Przedsiębiorstwo EL-KAJO Sp z o.o. 85-079 Bydgoszcz ul. Kościuszki 27 Liczba pkt 100,00 w kryterium CENA – 100%  

zamówienie na:

WYKONANIU ELEWACJI BUDYNKU ŚWIETLICY GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI TRZCINIEC GMINA BIAŁE BŁOTA

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 euro
termin składania ofert: 8 czerwca 2007  14:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 Ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 EURO z dnia 28 maja 2007 roku na „Wykonanie elewacji budynku świetlicy gminnej w miejscowości Trzciniec” Gmina Białe Błota, na Wykonawcę zadania została wybrana oferta Nr 01, złożona przez Zakład Wielobranżowy MAT-BUD Mariusz Głąb z siedzibą 85- 009 Bydgoszcz ul. Dworcowa 51, z kwotą netto 24 518,23 zł. , brutto 29 912,24 zł. i terminem realizacji 30 dni od dnia zawarcia umowy. 

zamówienie na:

Rozbudowę i modernizację Gminnego Przedszkola w miejscowości Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 60000
termin składania ofert: 8 czerwca 2007  12:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 Ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty 60 000 EURO z dnia 10 maja 2007 roku na „Rozbudowę i modernizację przedszkola w Białych Błotach” na Wykonawcę zadania została wybrana oferta Nr 1, złożona przez firmę Lewandowski i Wspólnicy s.j. z siedzibą ul. Fordońska 14, 85-085 Bydgoszcz z ceną brutto za łączny koszt wykonania zamówienia 991.600,00 zł.  

zamówienie na:

Druk Gazetki Głos Białych Błot

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60000
termin składania ofert: 29 maja 2007  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 Ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 EURO z dnia 29 maja 2007 roku na „Druk gazetki Głos Białych Błot” na Wykonawcę zadania została wybrana oferta Nr 18, złożona przez Drukarnie LIBRA – PRINT, Daniel Puławski , 18-400 Łomża , Al. Legionów 114B, z ceną za 4.000 szt. netto 1.090,00 zł. , brutto 1.329,80 zł. oraz ceną za każde dodatkowe 4000 stron netto 72,50 zł , brutto 88,45 zł.  

zamówienie na:

Wykonanie kompleksowych dokumentacji projektowych chodników i jezdni ulic Brzozowej i Jałowcowej w Łochowo

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60000 euro
termin składania ofert: 28 maja 2007  13:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 Ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 EURO z dnia 28 maja 2007 roku na „Wykonanie kompleksowych dokumentacji projektowych chodników i jezdni ulic: Brzozowej i Jałowcowej w m. Łochowo” Gmina Białe Błota, na Wykonawcę zadań została wybrana oferta Nr 02, złożona przez Pracownia Projektowa PIL Com mgr inż. Zdzisław Pilachowski, 85-792 Bydgoszcz, ul. Anonima Galla 8 m 13, z kwotą netto 20 300,00 zł. , brutto 24 766,00 zł. i terminem realizacji 4 miesiące od dnia zawarcia umowy. 

zamówienie na:

Wykonanie kompleksowych dokumentacji projektowych chodników i jezdni ulic Świerkowa, Łąkowa, Kwiatowa w Kruszynie Krajeńskim

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60000 euro
termin składania ofert: 24 maja 2007  13:30
wynik postępowania: Białe Błota, 2007-05-25 ZP 341-09/07 O G ŁO S Z E N I E Zgodnie z art.92 Ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 EURO z dnia 14 maja 2007 roku na „Wykonanie kompleksowych dokumentacji projektowych chodników i jezdni ulic: Świerkowej, Łąkowej i Kwiatowej w miejscowości Kruszyn Krajeński” Gmina Białe Błota na Wykonawcę zadań została wybrana oferta Nr 01 złożona przez MIT Pracownia Projektowa mgr inż. Dariusz Tuliński, 85-714 Bydgoszcz, ul. Koszalinska 16/160, z kwotą netto 38 700,00 zł. , brutto 47 214,00 zł. i terminem realizacji 4 miesiące od dnia zawarcia umowy.  

zamówienie na:

Wykonanie kompleksowych dokumentacji projektowych na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Parkowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach Wierzbowej i Kaplicznej w m. Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60000 euro
termin składania ofert: 14 maja 2007  13:30
wynik postępowania: Zgodnie z art.92 Ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 EURO z dnia 14 maja 2007 roku na Wykonanie kompleksowych dokumentacji projektowych na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Parkowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach Wierzbowej i Kaplicznej w miejscowości Białe Błota na Wykonawcę zadań została wybrana oferta Nr 02 złożona przez HYDROTERM Zygmunt Biernacki, 85-438 Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 235, z kwotą netto 14 500,00 zł. , brutto 17 690,00 zł. i terminem realizacji 4 miesiące od dnia zawarcia umowy. 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 26) starsze przetargi »