Przetargi rozstrzygnięte z 2008 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 22) starsze przetargi »zamówienie na:

opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota ( powierzchnia gminy 122,1 km²) w skali 1:15000, zgodnie z obowiązującymi przepisami; - opracowanie musi być zgodne ze stanem prawnym na dzień wejścia w życie zmiany studium; - wykonanie opracowania ekofizjograficznego; - uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień do projektu studium; - udział w publicznej dyskusji nad przyjęciem projektu zmiany studium; - udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej, dotyczących projektu zmiany studium; - przekazanie Zamawiającemu 3 kompletów w/w dokumentów w wersji papierowej; - przekazanie Zamawiającemu kompletu materiałów planistycznych; - przekazanie Zamawiającemu w formie elektronicznej numerycznego opracowania zmiany studium opartego na platformie Microstation w pliku dgn w układzie geodezyjnym 1965 w oparciu o aktualne mapy ewidencyjne gruntów i budynków Gminy Białe Błota które zapewnia Zamawiający; - przekazanie Zamawiającemu w/w dokumentów w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym.

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14000euro
termin składania ofert: 23 grudnia 2008  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

udzielenie Kredytu długoterminowego w wysokości 717.900,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego w 2008 roku dla Gminy Białe Błota.

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyzej 14 000 Euro
termin składania ofert: 11 grudnia 2008  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Przebudowa ciągu pieszego, wzdłuż ulicy Porzeczkowej w miejscowości Łochowo, gmina Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 14 000 euro
termin składania ofert: 29 października 2008  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

„Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji wokół ujęcia wody pitnej w miejscowości Ciele”.

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14.000 Euro
termin składania ofert: 27 października 2008  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygniety 

zamówienie na:

„BUDOWY DRÓG I CHODNIKÓW ULIC SARNIEJ I ŁOSIOWEJ W MIEJSCOWOŚCI TRZCINIEC GMINA BIAŁE BŁOTA”.

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: ponad 14000 Euro
termin składania ofert: 23 października 2008  10:00
wynik postępowania: rozstrzygniety 

zamówienie na:

„BUDOWĘ CHODNIKÓW I JEZDNI ULIC: CHLEBOWEJ, BARYCKIEJ, FORTECZNEJ, JARACZA, GOPLANY, DWORSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BIAŁE BŁOTA- I ETAP”

zamawiający: Wójt gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyzej 14000 Euro
termin składania ofert: 17 października 2008  10:00
wynik postępowania: lprzetarg rozstrzygniety 

zamówienie na:

„BUDOWA CHODNIKÓW I JEZDNI ULIC BRZOZOWEJ I JAŁOWCOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁOCHOWO –I etap”

zamawiający: Wójt gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: pow. 14 000 euro
termin składania ofert: 10 października 2008  10:00
wynik postępowania: Białe Błota 2008.10.28 ZP 341-23/08 OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU Zgodnie z art. 92 Ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO z dnia 10 października 2008 roku na „Budowę chodników i jezdni ulic Brzozowej i Jałowcowej w miejscowości Łochowie – I etap” na wykonawcę robót została wybrana Oferta nr 01 złożona przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. siedzibą Kobylarnia 8 86-061 Brzoza z ceną netto 624 194,38zł. , brutto 761 517,14 zł. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów, według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco: Oferta nr 01 złożona przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. siedzibą Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza z ceną netto 624 194,38zł. , brutto 761 517,14 zł. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ, uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. Oferta nr 2 złożona przez Przedsiębiorstwo „El-Kajo” Spółka z o.o. siedzibą 85-079 Bydgoszcz ul. T. Kościuszki 27 z ceną netto 672 728,64 zł. , brutto 820 728,94 zł. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ, uzyskała 92,78 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. Oferta nr 3 złożona przez Konsorcjum którego Liderem jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe „AFFABRE” Spółka z o.o. siedzibą 85- 727 Bydgoszcz ul. Inwalidów 1a Partnerem jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KOMBUD” Spółka z o.o. z siedzibą 85-791 Bydgoszcz ul. Piwnika- Ponurego1E, z ceną netto 659 444,42 zł. , brutto 804 522,19 zł. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ, uzyskała 94,65 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 28.10.2008r. Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu..............................................................  

zamówienie na:

„REMONCIE I PRZEBUDOWIE OBIEKTU GMINNEJ PRZYCHODNI WEDŁUG ZAKRESU OBJĘTEGO PROJEKTEM BUDOWLANYM na działce nr 466/7 położonej w Białych Błotach”

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 26 września 2008  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygniety Białe Błota 2008-10-02 I.R.ZP1-341-22/08 O G Ł O S Z E N I E W związku z odmową zawarcia umowy przez Wykonawcę którego oferta została wybrana w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 26.09.2008r. dot. „Remontu i przebudowy obiektu Gminnej Przychodni według zakresu objętego projektem budowlanym na działce nr 466/7 położonej w Białych Błotach”, informuję, że na podstawie Art.94 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych na Wykonawcę robót została wybrana oferta nr 02 złożona przez „LEWANDOWSKI I WSPÓLNICY” Spółka Jawna z siedzibą 85-085 Bydgoszcz ul. Fordońska 14 z ceną netto 286 816,57zł., brutto 349 916,22 zł. i ilością uzyskanych punktów 83,39 przy kryterium oceny ofert cena 100%.  

zamówienie na:

Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko- Orlik 2012 „w Białych Błotach

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14000 EURO
termin składania ofert: 5 września 2008  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

„Budowę boiska sportowego dla obsługi sportu wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 206/7, 206/10 i 332 w miejscowości Łochowo gmina Białe Błota”

zamawiający: Wój Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14000 EURO
termin składania ofert: 21 sierpnia 2008
wynik postępowania: ZP 341-14/A/08 OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU Zgodnie z art. 92 Ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO z dnia 21 sierpnia 2008 roku na „Budowę boiska sportowego dla obsługi sportu wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 206/7, 206/10 i 332 w miejscowości Łochowo gmina Białe Błota” na wykonawcę robót została wybrana Oferta nr 01 złożona przez „G&SYN” IMPORT-EXPORT Jerzy Gawlik z siedzibą 87-100 Toruń ul. Mała 10 z ceną netto 229 283,39zł. , brutto 279 725,74 zł., treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów, według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco: Oferta nr 01 złożona przez „G&SYN” IMPORT-EXPORT Jerzy Gawlik z siedzibą 87-100 Toruń ul. Mała 10 z ceną netto 229 283,39zł. , brutto 279 725,74 zł. i uzyskała 100 punktów, Oferta nr 02 złożona przez Zakład Pielęgnacji i Chirurgii Drzew „BEATA” z siedzibą 58-310 Szczawno Zdrój ul. Chopina 3 z ceną netto 245 034,97 zł., brutto 298 942,66 zł. i uzyskała 93,57 punktów, Oferta nr 03 złożona przez „OGRÓD” Usługi Ogrodnicze Leszek Kułak z siedzibą 66-440 Skwierzyna ul. Lawendowa 1 z ceną netto 389 655,33 zł., brutto 475 379,50 zł. i uzyskała 58,84 punktów.  

zamówienie na:

REMONTEM SALI GIMNASTYCZNEJ Z ŁĄCZNIKIEM

zamawiający: Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne’a 86-005 Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO
termin składania ofert: 12 sierpnia 2008  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

1)Przedmiotem zamówienia są następujące roboty: I. budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Bydgoszcz-Nakło na odcinku od boiska w Lisim Ogonie w kierunku skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - polegające na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej grubości 6 cm z na podsypce piaskowo- -cementowej z podbudową żwirową o szerokości 2,0m, i długości zależnej od posiadanych środków budżetowych, II. wykonanie - w ciągu ścieżki pieszo-rowerowej przepustu na rowie melioracji wodnych szczegółowych w technologii rury żelbetowej SIMPLEX o średnicy wewnętrznej 1,0 m., Szczegółowy zakres robót budowlanych zawiera dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik do niniejszej specyfikacji. 2) Zamawiający nie organizuje spotkania z Wykonawcami. 3)Wykonawcę obowiązuje wizja w terenie. 4)Do obowiązku Wykonawcy należy zabezpieczenie kompleksowej obsługi geodezyjnej oraz poniesienie kosztów z tym związanych. 5)Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 6)Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO
termin składania ofert: 11 sierpnia 2008  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygniety 

zamówienie na:

Budowę dróg gminnych (ulic: Centralnej, Kruszyńskiej, Słonecznej) łączących drogę ekspresową S-5 w miejscowości Kruszyn Krajeński z drogą wojewódzką nr 223 w miejscowości Białe Błota - Etap I ulica Centralna - Etap drugi ulica Kruszyńska - Etap III ulica Słoneczna

zamawiający: wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14000 euro
termin składania ofert: 28 lipca 2008  12:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

termomodernizacja Przedszkola

zamawiający: Wój Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: negocjacje bez ogłoszenia
nr sprawy:
wartość: powyżej 14000 EURO
termin składania ofert: 24 lipca 2008
wynik postępowania: rozstrzygnięto 

zamówienie na:

Opracowanie koncepcji odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu Gminy Białe Błota

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty
termin składania ofert: 17 czerwca 2008  10:30
wynik postępowania: rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Obsługa pojemników ( dzwonów) do segregacji odpadów - tworzyw sztucznych, makulatury i szkła wraz z utrzymaniem porządku przy pojemnikach rozmieszczonych w miejscowościach na terenie Gminy Białe Błota

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO
termin składania ofert: 13 czerwca 2008  10:00
wynik postępowania: rostrzygnięty 

zamówienie na:

MODERNIZACJIĘ NAWIERZCHNI DROGI DO TLH ( ul. Biznesowej) W MIEJSCOWOŚCI PRZYŁĘKI

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO
termin składania ofert: 4 czerwca 2008  10:00
wynik postępowania: Białe Błota, 2008-05-06 ZP 341- 03/08 OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU Zgodnie z art. 92 Ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO z dnia 04.06.2008 roku na „Modernizację nawierzchni drogi do TLH (ul. Biznesowa) w miejscowości Przyłęki gmina Białe Błota” na wykonawcę robót została wybrana Oferta nr 03 złożona przez SKANSKA S.A. z siedzibą 01-518 Warszawa ul. Gen. J. Zajączka 9 z ceną netto 1 065 325,01zł. , brutto 1 299 697,73 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco: Oferta nr 01złożona przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. z siedzibą Kobylarnia 8 86-061 Brzoza z ceną netto 1 161 301,97 zł, brutto 1 416 788,40 zł. i liczbą uzyskanych punktów 91,73; Oferta nr 02 złożona przez EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą 53-609 Wrocław ul. Fabryczna 20B z ceną netto 1 254 783,47 zł., brutto 1 530 835,83 zł. i liczbą uzyskanych punktów 84,90; Oferta Nr 03 złożona SKANSKA S.A. z siedzibą 01-518 Warszawa ul. Gen. J. Zajączka 9 z ceną netto 1 065 325,01zł. , brutto 1 299 697,73 zł. i liczbą uzyskanych punktów 100; Oferta nr 04 złożona przez Konsorcjum którego Liderem jest Przedsiębiorstwo EL-KAJO Spółka z o.o. z siedzibą 85-079 Bydgoszcz ul. T. Kościuszki 27 z ceną netto 1 367 187,99 zł., brutto 1 667 969,35 zł. i liczbą uzyskanych punktów 77,92.  

zamówienie na:

Budowę pieszojezdni w ulicy Guliwera w Białych Błotach Część II – od ulicy Barwinkowej do ulicy Czerskiej

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14000 euro
termin składania ofert: 6 maja 2008  12:00
wynik postępowania: Białe Błota, 2008-05-16 ZP 341-10/08 OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU Zgodnie z art. 92 Ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO z dnia 22 kwietnia 2008 roku na „Budowę pieszojezdni w ulicy Guliwera w Białych Błotach Część II – od ulicy Barwinkowej do ulicy Czerskiej” na wykonawcę robót została wybrana Oferta nr 05 złożona przez BETPOL Spółka Akcyjna z siedzibą 85-766 Bydgoszcz ul. Fordońska 168a z ceną netto 645 127,95zł. , brutto 787 056,10 zł., treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów, według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco: Oferta nr 01złożona przez Przedsiębiorstwo EL-KAJO Spółka z o.o. z siedzibą 85-079 Bydgoszcz ul. T. Kościuszki 27 z ceną netto 671 021,79 zł, brutto 818 646,58zł.- liczba uzyskanych punktów 96,14; Oferta nr 02 złożona przez TRADE COMPANY „DELTA” Spółka z o.o. z siedzibą 86-300 Grudziądz ul. Budowlanych 3 z ceną netto 926 316,25 zł., brutto 1 130 105,82 zł.- liczba uzyskanych punktów 69,64; Oferta Nr 03 złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „REMDROG” Spółka z o.o. z siedzibą 85-759 Bydgoszcz ul. Witebska 5a z ceną netto 773 458,24 zł., brutto 943 619,05 zł.83,41- liczba uzyskanych punktów; Oferta nr 04 złożona przez BET-BUD Zakład Usługowo- Produkcyjny z siedzibą 87-720 Ciechocinek ul. Kazimierza Wielkiego 18 z ceną netto 719 790,19 zł., brutto 878 144,03 zł. - liczba uzyskanych punktów89,63; Oferta nr 05 złożona przez BETPOL Spółka Akcyjna z siedzibą 85-766 Bydgoszcz ul. Fordońska 168a z ceną netto 645 127,95 zł., brutto787 056,10 zł. – liczba uzyskanych punktów 100; Oferta nr 06 złożona przez „PROJPRZEM” Spółka Akcyjna z siedzibą 85-029 Bydgoszcz ul. Bernardyńska 13 z ceną netto 657 493,16, brutto 802 141,66 zł.- liczba uzyskanych punktów 98,12; Oferta nr 07 złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe „AFFABRE” Spółka z o.o. z siedzibą 85-727 Bydgoszcz ul. Inwalidów 1 z ceną netto 661 525,92 zł., brutto 807 061,62 zł.- liczba uzyskanych punktów 97,52.  

zamówienie na:

BUDOWĘ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CIĄGU ULICY SZUBIŃSKIEJ W m. BIAŁE BŁOTA DROGA WOJEWÓDZKA NR 223

zamawiający: przetarg nieograniczony
tryb zamówienia: Wójt Gminy Białe Błota
nr sprawy:
wartość: powyżej 14000 euro
termin składania ofert: 22 kwietnia 2008  10:00
wynik postępowania: Białe Błota, 2008-06-03 ZP 341-08/08 OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU Zgodnie z art. 92 Ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO z dnia 22 kwietnia 2008 roku na „Budowę kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Szubińskiej w miejscowości Białe Błota ( droga wojewódzka nr 223)”. W wyznaczonym terminie na składanie ofert tj. do dnia 22.04.2008 r. do godz.10:00 wpłynęło osiem ofert, jednak w wyniku wystąpienia z pismem do Wykonawców o przedłużenie terminu związania złożoną ofertą do dnia 20.06.2008r. i przedłużenie okresu ważności lub wniesienie nowego wadium na ten okres, oferty swoje podtrzymało trzech Wykonawców. Na wykonawcę robót została wybrana Oferta nr 07 złożona przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe Sp. z o.o. „ALFA” z siedzibą 85-092 Bydgoszcz ul. Wyczółkowskiego 15 z ceną netto 242 000,56zł. , brutto 295 240,68 zł., treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów, według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco: Oferta nr 02 Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Betonowa 1A z ceną netto 377 787,28 zł. brutto 460 900,48zł. i liczbą uzyskanych pkt 64,6, Oferta nr 05 Firma Wielobranżowa „KADA-BIS” Adam Kaniewski z siedzibą 85-188 Bydgoszcz ul. Wydmy 3 z ceną netto 245 424,63 zł. brutto 299 418,05zł. i liczbą uzyskanych punktów 98,60, Oferta nr 07 Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe Sp. z o.o. „ALFA” z siedzibą 85-092 Bydgoszcz ul. Wyczółkowskiego 15 z ceną netto 242 000,56zł. , brutto 295 240,68 zł. i liczbą uzyskanych punktów 100,  

zamówienie na:

Budowę świetlic wiejskich w miejscowościach Lisi Ogon i Łochowice (I etap)

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powżej 14000 euro
termin składania ofert: 4 kwietnia 2008  10:00
wynik postępowania: Białe Błota, dnia 18.04.2008r. ZP 341-07/08 oznaczenie i numer postępowania: Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Lisi Ogon i Łochowice (I etap). - ZP 341-07/08 (przetarg nieograniczony). Dot. Część 1 : Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisi Ogon (I etap) Część 2 : Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łochowice (I etap) INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Informuję, że po dokonaniu badania i oceny nieodrzuconych ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jedn. z 2007r., Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), na Wykonawcę zamówienia w Części 1 i 2 została wybrana oferta Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Zbysław Kotowski z siedzibą, 85-222 Bydgoszcz, ul.Czartoryskiego 13, której treść jest zgodna z treścią SIWZ i zawiera najniższą cenę. Oferta uzyskała 100 punktów, według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena – 100% Ponadto, zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 1 uPzp przedstawiam streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Część 1: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisi Ogon (I etap) Oferta Nr 4 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zbysław Kotowski 85-222 Bydgoszcz, ul.Czartoryskiego 13 Liczba pkt. 100 w kryterium CENA – 100% Oferta Nr 5 Zakład Usług Ogólno-Budowlanych, mgr inż. Robert Strzelecki 85-373 Bydgoszcz, ul. Rzeszowska 3 Liczba pkt 93,50 w kryterium CENA – 100% Część 2 : Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łochowice (I etap) Oferta Nr 4 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zbysław Kotowski 85-222 Bydgoszcz, ul.Czartoryskiego 13 Liczba pkt. 100 w kryterium CENA – 100% Oferta Nr 5 Zakład Usług Ogólno-Budowlanych, mgr inż. Robert Strzelecki 85-373 Bydgoszcz, ul. Rzeszowska 3 Liczba pkt 93,50 w kryterium CENA – 100% Wywieszono na tablicy ogłoszeń i zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy Białe Błota w dniu 18.04.2008r.  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 22) starsze przetargi »