Przetargi rozstrzygnięte z 2013 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 31) starsze przetargi »zamówienie na:

Obsługa pojemników oraz koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Białe Błota Zadanie nr I - Wywóz z zagospodarowaniem odpadów z pojemników rozmieszczonych na terenie Gminy Białe Błota Zadanie nr II - Dostawa, ustawienie, dzierżawa, utrzymywanie i opróżnianie koszy ulicznych z odpadów wraz z ich zagospodarowaniem w miejscowościach na terenie Gminy Białe Błota

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2010.27.2013.ZP1
wartość: poniżej 200.000 euro
termin składania ofert: 27 grudnia 2013  09:00
wynik postępowania: Białe Błota, dnia 30.12.2013 r. znak: I.2710.27.2013.ZP1 OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Obsługę pojemników oraz koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Białe Błota” w ramach Zadania nr I - Wywóz z zagospodarowaniem odpadów z pojemników rozmieszczonych na terenie Gminy Białe Błota oraz Zadania nr II - Dostawa, ustawienie, dzierżawa, utrzymywanie i opróżnianie koszy ulicznych z odpadów wraz z ich zagospodarowaniem w miejscowościach na terenie Gminy Białe Błota została wybrana oferta nr 01 złożona przez firmę: Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „SANITRANS” Ryszard Wolski ul. Przemysłowa 12 86-005 Białe Błota NIP 554-100-91-56, REGON 008238936 z ceną oferty netto: RAZEM Zadanie nr I – 1235,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści pięć złotych 00/100 groszy); RAZEM Zadanie nr II – 56,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć złotych 00/100 groszy). Termin realizacji: 36 miesięcy od dnia podpisania umowy. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. Zastępca Wójta Jan Jaworski 

zamówienie na:

Zimowe utrzymanie chodników i przystanków autobusowych.

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.25.2013.ZP2
wartość: poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 11 grudnia 2013  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygniety 

zamówienie na:

Zimowe utrzymywanie dróg

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.26.2013.ZP2
wartość: poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 3 grudnia 2013  12:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Świadczenie usług bieżącego utrzymania i konserwacji oświetlenia ulicznego, stanowiącego własność Gminy Białe Błota, na terenie gminy Białe Błota

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.24.2013.ZP2
wartość: poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 3 grudnia 2013  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lisi Ogon i Łochowo – Etap III

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: JRP.2010.03.2013.STZP1
wartość: powyżej 5 000 000 euro
termin składania ofert: 25 listopada 2013  10:00
wynik postępowania: Białe Błota, dnia 31.01.2014 r. znak: JRP.2710.03.2013.STZP1 OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lisi Ogon i Łochowo – etap III” Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) informuję, że: 1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lisi Ogon i Łochowo – etap III” z dnia 20.12.2013 roku, firma: HYDROBUDOWA GDAŃSK S.A., ul. Grunwaldzka 135, 80-264 Gdańsk, dnia 27.01.2014 r. została wykluczona z postępowania na mocy art. 24 ust. 2 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, a oferta nr 02, zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, uznana została za odrzuconą. 2. Zamawiający, w związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonał wyboru spośród pozostałych ofert niepodlegających odrzuceniu. Została wybrana Oferta nr 08 złożona przez KONSORCJUM: WIMAR Sp. z o. o., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo Jarosław Halarewicz, Henryk Bogusz „BOHAMET – ARMATURA” Sp. j., Ciele, ul. Kościelna 2, 86-005 Białe Błota z ceną oferty brutto 16.956.256,64 zł (słownie: szesnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych 64/100 groszy). Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę (po odrzuconej ofercie nr 02) i uzyskała 76,16 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. Termin realizacji: 18 miesięcy od dnia podpisania Aktu umowy. Wykonawca przedłużył termin związania ofertą, zabezpieczając ją wymaganą kwotą wadium.  

zamówienie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap II

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: JRP.2010.02.2013.STZP1
wartość: powyżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 22 listopada 2013  10:00
wynik postępowania: Białe Błota, dnia 27.01.2014 r. OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap II” została wybrana oferta nr 03 złożona przez firmę: MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Ul. Ludwika Waryńskiego 29 71-310 Szczecin z ceną oferty brutto 1.198.020,00 zł (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia złotych 00/100 groszy). Termin realizacji: 11 miesięcy od dnia podpisania Aktu umowy. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.  

zamówienie na:

Dostawa 150m3 oleju napędowego grzewczego z dowozem do Zespołu szkół im. Jana Pawła II w Łochowie.

zamawiający: Zespół Szkół im. Jana Pawła II
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-341-01/2013
wartość: poniżej 200 000 EURO
termin składania ofert: 26 września 2013  10:00
wynik postępowania: znak ZP-341-01/2013 Białe Błota, dnia 01.10.2013 r. OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „dostawę 150 m3 oleju napędowego grzewczego z dowozem do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie” (nr sprawy ZP-341-01/2013) została wybrana oferta nr 02 złożona przez firmę: TRANS-KOL PALIWA Sp. z o. o. 62-600 Koło, ul. Toruńska 186 z łączną ceną brutto 544.273,16 zł (słownie: pięćset czterdzieści cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy złote 16/100); upust w wysokości 112,01 zł/m3 netto (sto dwanaście złotych 01/100). Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ mgr Mirosław Donarski  

zamówienie na:

Pełnienie roli Inżyniera w rozumieniu Warunków Kontraktowych wg FIDIC przy realizacji projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: JRP.2010.01.2013.STZP1
wartość: poniżej 200.000 euro
termin składania ofert: 25 września 2013  12:00
wynik postępowania: Białe Błota, dnia 17.10.2013 r. OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zawiadamiam, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: Pełnienie roli Inżyniera w rozumieniu Warunków Kontraktowych wg FIDIC przy realizacji projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo” (nr sprawy JRP.2710.01.2013.STZP1) została wybrana oferta nr 02 złożona przez firmę: Proksen Sp. z o. o., ul. Lubicka 44, 87-100 Toruń z ceną oferty brutto: 489.271,85 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych 85/100); zawierająca oświadczenie zapewniające wdrożenie w terminie do 30 dni od podpisania Umowy elektronicznej Rejestracji Czasu Pracy z foto rejestracją (RCP) Personelu Inżyniera Kontraktu oraz zapewnienie Personelu zastępczego w ilości osób 8. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 98,01 punktów według kryterium oceny ofert: Cena (C) - 70% i Jakość (J) - 30%. Z up. Wójta Anna Rywak Measure Authoriding Officer – MAO Gmina Białe Błota  

zamówienie na:

Przebudowa (remont) istniejącej ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1926C na odcinku od ul. Loferskiego w miejscowości Łochowo do ul. Kanałowej w miejscowości Łochowice

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.22.2013.ZP2
wartość: poniżej 5 000 000 euro
termin składania ofert: 17 września 2013  10:00
wynik postępowania: art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych  

zamówienie na:

Remont mostu w ciągu drogi gminnej w miejscowości Dębinek gmina Białe Błota

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.21.2013.ZP2
wartość: poniżej 5 000 000 euro
termin składania ofert: 9 września 2013  10:00
wynik postępowania: art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych  

zamówienie na:

Budowa uzupełnienia oświetlenia dróg na terenie gminy Białe Błota

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2720.20.2013.ZP2
wartość: poniżej 5 000 000 euro
termin składania ofert: 9 sierpnia 2013  10:00
wynik postępowania: art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych  

zamówienie na:

Zakup i dostawa walca stalowego oraz koparko- ładowarki.

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.19.2013.D3
wartość: poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 15 lipca 2013  10:00
wynik postępowania: art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) 

zamówienie na:

Zakup i dostawa równiarki drogowej, walca stalowego i koparko- ładowarki.

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.17.2013.D3
wartość: poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 20 czerwca 2013  10:00
wynik postępowania: art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 93 ust. 1 pkt. 1 

zamówienie na:

Zakup wraz z dostawą autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zakładu Aktywności Zawodowej Ośrodka Sportu i Rehabilitacji w Białych Błotach

zamawiający: Zakład Aktywności Zawodowej OSIR w Białych Błotach ul. Centralna 27a 86-005 Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 19411/05/2013
wartość: poniżej 200.000 euro
termin składania ofert: 29 maja 2013  12:00
wynik postępowania: Białe Błota, dnia 05.06.2013 r. OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Na zakup z dostawą autobusu 19+1 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Ośrodka Sportu i Rehabilitacji” (nr sprawy ZP 19411/05/2013) została wybrana oferta nr 01 złożona przez firmę: POLSTER S.C. Jacek Kuczyński, Waldemar Linda ul. Styki 16 64-920 Piła z ceną oferty netto według wzoru 184.880,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100 groszy). Termin realizacji 120 dni. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. 

zamówienie na:

Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Białe Błota - Sektor Nr I

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.12.2013.ZP1
wartość: powyżej progów unijnych
termin składania ofert: 21 maja 2013  10:00
wynik postępowania: Białe Błota, dnia 05.06.2013 r. OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Białe Błota - Sektor Nr I” (nr sprawy I.2710.12.2013.ZP1) została wybrana oferta nr 02 złożona przez firmę: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Corimp” Sp. z o. o. ul. Wojska Polskiego 65 85-825 Bydgoszcz z ceną oferty brutto według wzoru 1.779.537,60 zł (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych 60/100 groszy). Termin realizacji do dnia 31.12.2014 roku. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. Zastępca Wójta Gminy Białe Błota Jan Jaworski 

zamówienie na:

Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Białe Błota - Sektor Nr II

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.13.2013.ZP1
wartość: powyżej progów unijnych
termin składania ofert: 21 maja 2013  10:00
wynik postępowania: Białe Błota, dnia 05.06.2013 r. OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Białe Błota - Sektor Nr II” (nr sprawy I.2710.13.2013.ZP1) została wybrana oferta nr 03 złożona przez firmę: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Corimp” Sp. z o. o. ul. Wojska Polskiego 65 85-825 Bydgoszcz z ceną oferty brutto według wzoru 1.146.765,60 zł (słownie: jeden milion sto czterdzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięc złotych 60/100 groszy). Termin realizacji do dnia 31.12.2014 roku. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. Zastępca Wójta Gminy Białe Błota Jan Jaworski  

zamówienie na:

Rozbudowa budynku Zakładu Aktywności Zawodowej „Ośrodka Sportu i Rehabilitacji”

zamawiający: Zakład Aktywności Zawodowej 'Ośrodek Sportu i Rehabilitacji'
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 19411/02/2013
wartość: poniżej 5 000 000 euro
termin składania ofert: 30 kwietnia 2013  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Na rozbudowę budynku Zakładu Aktywności Zawodowej „Ośrodka Sportu i Rehabilitacji” (nr sprawy ZP 19411/02/2013) została wybrana oferta nr 01 złożona przez firmę: F.U. „RAG – BUD” ZBIGNIEW ROGALSKI ul. Pińczata 8 87-807 Włocławek z ceną oferty netto według wzoru 299.608,43 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiem złotych 43/100 groszy). Termin realizacji do dnia 15.10.2013 roku. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. Kierownik ZAZ „OSiR” Izabela Sut 

zamówienie na:

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 6 241 632,07 PLN na spłaty w roku 2013 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.10.2013.ZP2
wartość: powyżej 200 000 euro
termin składania ofert: 29 kwietnia 2013  12:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 116 433 PLN na pokrycie deficytu budżetowego w 2013 roku dla Gminy Białe Błota.

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.09.2013.ZP2
wartość: poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 29 kwietnia 2013  09:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Zakup wraz z dostawą dwóch autobusów przystosowanych do przewozu osób

zamawiający: Centrum Obsługi Edukacji i Sportu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.01.2013
wartość: poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 19 kwietnia 2013  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 31) starsze przetargi »