Przetargi rozstrzygnięte z 2014 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 19 (z 19)zamówienie na:

UTWORZENIE, UTRZYMANIE I OBSŁUGA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY BIAŁE BŁOTA

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.28.2014.ZP1
wartość: poniżej 207 000 euro
termin składania ofert: 19 grudnia 2014  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na Utworzenie, utrzymanie i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Biały Błota została wybrana oferta nr 01 złożona przez: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „SANITRANS” Ryszard Wolski 86-005 Białe Błota, ul. Przemysłowa 12, z ceną oferty brutto 285.328,01 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć złotych trzysta dwadzieścia osiem złotych 1/100 groszy). Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 98 punktów: 94 punkty za kryterium ceny oraz 4 punkty za kryterium aspekt środowiskowy.  

zamówienie na:

Odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych w miejscowościach na terenie Gminy Białe Błota w SEKTORZE I

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.19.2014.ZP2
wartość: powyżej progów unijnych
termin składania ofert: 15 grudnia 2014  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 Nr 907 ze zmianami), informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Odbieranie i gospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych w miejscowościach na terenie Gminy Białe Błota w SEKTORZE NR I” została wybrana oferta nr 02 złożona przez firmę: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Corimp” sp. z o. o. ul. Wojska Polskiego 65 85-825 Bydgoszcz z ceną ryczałtową oferty brutto za 1 miesiąc: 136.080,00 zł, z ceną ryczałtową oferty brutto za cały przedmiot zamówienia: 1.632.960,00 zł.  

zamówienie na:

Odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych w miejscowościach na terenie Gminy Białe Błota w SEKTORZE II

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.20.2014.ZP2
wartość: powyżej progów unijnych
termin składania ofert: 15 grudnia 2014  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 Nr 907 ze zmianami), informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Odbieranie i gospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych w miejscowościach na terenie Gminy Białe Błota w SEKTORZE NR II” została wybrana oferta nr 02 złożona przez firmę: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Corimp” sp. z o. o. ul. Wojska Polskiego 65 85-825 Bydgoszcz z ceną ryczałtową oferty brutto za cały przedmiot zamówienia: 1.127.520,00 zł.  

zamówienie na:

Budowa ulicy Zagajnikowej w Prądkach (etap I)

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.17.2014.ZP2
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 22 sierpnia 2014  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na Budowę ulicy Zagajnikowej w Prądkach (etap I) została wybrana oferta nr 02 złożona przez: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A., Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza, z ceną oferty brutto 838.399,60 zł (słownie: osiemset trzydzieści osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 60/100 groszy). Termin realizacji: do dnia 20.12.2014 roku. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.  

zamówienie na:

Budowa skateparków na terenie gminy Białe Błota - Zadanie I – Rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej na wsi poprzez budowę skateparku oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby budowy miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miejscowości Białe Błota

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.16.2014.ZP1
wartość: poniżej 5.186.000 euro
termin składania ofert: 29 maja 2014  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na Budowa skateparków na terenie gminy Białe Błota - Zadanie I – Rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej na wsi poprzez budowę skateparku oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby budowy miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miejscowości Białe Błota została wybrana oferta nr 02 złożona przez: FIRMĘ FENSTER s. c., ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz z ceną oferty brutto 565.664,70 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote 70/100 groszy), w tym wykonanie skateparku: 194.340,00 zł, zagospodarowanie terenu: 308.857,92 zł, zieleń: 46.565,34 zł, plac pod fontannę: 15.901,44 zł. Termin realizacji: do dnia 31.08.2014 roku. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. 

zamówienie na:

Projekt i budowa nawierzchni ul. Żurawinowej i Liściastej w Łochowie: Zadanie I - Projekt i budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Jesionowej z wylotem do Kanału Noteckiego Zadanie II - Projekt i przebudowa ul. Żurawinowej, ul. Liściastej i odcinka ul. Bukowej polegającą na wykonaniu nawierzchni ulic, kanalizacji deszczowej i oświetlenia w ulicy Żurawinowej i ulicy Liściastej

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.15.2014.ZP1
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 18 kwietnia 2014  10:00
wynik postępowania: Białe Błota, dnia 02.06.2014 roku // OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU // Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Projekt i budowa nawierzchni ul. Żurawinowej i Liściastej w Łochowie Zadanie I – Projekt i budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Jesionowej z wylotem do Kanału Noteckiego; Zadanie II – Projekt i przebudowa ul. Żurawinowej, ul. Liściastej i odcinka ul. Bukowej polegającą na wykonaniu nawierzchni ulic, kanalizacji deszczowej i oświetlenia w ulicy Żurawinowej i ulicy Liściastej” została wybrana oferta nr 01 złożona przez: Firmę Ogólno – Budowlaną IN-VEST-BUD Kinga Mokosa, Folwark 31, 89-200 Szubin z łączną ceną oferty brutto 1.077.400,42 zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych 42/100 groszy), w tym Zadanie I – Projekt i budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Jesionowej z wylotem do Kanału Noteckiego – netto 200.490,00 zł; Zadanie II – Projekt i przebudowa ul. Żurawinowej, ul. Liściastej i odcinka ul. Bukowej polegającą na wykonaniu nawierzchni ulic, kanalizacji deszczowej i oświetlenia w ulicy Żurawinowej i ulicy Liściastej – netto 675.445,30 zł. Termin realizacji: do dnia 15.08.2015 roku. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.  

zamówienie na:

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 834 352,00 PLN na spłaty w roku 2014 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.09.2014.ZP2
wartość: powyżej 207 000 euro
termin składania ofert: 10 kwietnia 2014  12:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 Nr 907 ze zmianami), informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 834 352,00 PLN na spłaty w roku 2014 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów” została wybrana oferta nr 03 złożył bank: ING BANK ŚLĄSKICH S.A. Oddział w Bydgoszczy ul. Śniadeckich 23 85-011 Bydgoszcz z łącznym kosztem kredytu 1 173 835,26 zł. (słownie: jeden milion sro siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści pięć, 25/100). Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.  

zamówienie na:

Budowa ulic: Duńska, Daleka, Cynowa w miejscowości Białe Błota

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetrag nieograniczony
nr sprawy: I.2710.14.1014.ZP2
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 31 marca 2014  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 Nr 907 ze zmianami), informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Budowa ulic Duńska, Daleka, Cynowa w Białych Błotach” zostały wybrane następujące oferty: Oferta nr 01 złożona przez firmę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” sp. z. o. o., ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław z cenami ofert częściowych brutto: Część I – ulica Duńska etap I: 1 232 529,80 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 95,80 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. Część II – ulica Duńska etap II: 446 377,60 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ zawiera najniższą cenę i uzyskała 100,00 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. Część III – ulica Daleka: 790 631,13 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ zawiera najniższą cenę i uzyskała 100,00 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. Część IV – ulica Cynowa: 518 240,28 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ zawiera najniższą cenę i uzyskała 100,00 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. Oferta nr 02 złożona przez firmę: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe AFFABRE sp. z. o. o., ul. Inwalidów 1, 85-727 Bydgoszcz z cenami ofert częściowych brutto: Część I – ulica Duńska etap I: 1 180 800,00 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ zawiera najniższą cenę i uzyskała 100,00 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. Część II – ulica Duńska etap II: 473 550,00 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 94,26 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. Część III – ulica Daleka: 805 035,00 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 98,21 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. Część IV – ulica Cynowa: 522 750,00 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 99,140 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.  

zamówienie na:

Budowa głównych ciągów komunikacyjnych ulic Jodłowej i Wrzosowej w miejscowości Zielonka gmina Białe Błota

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.12.2014.ZP2
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 21 marca 2014  12:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 Nr 907 ze zmianami), informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Budowa głównych ciągów komunikacyjnych ulic Jodłowej i Wrzosowej w miejscowości Zielonka gmina Białe Błota” została wybrana oferta nr 03 złożona przez firmę: SKANSKA S. A. ul. Gen. J. Zajączka 9 01-518 Warszawa z ceną oferty brutto: 2 483 101,18 zł Zamówienie należy zrealizować w terminie do dnia 30 września 2014 roku. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert, tj. cena 100%.  

zamówienie na:

Budowa II etapu ulic: Wierzbowej, Opalowej i Świętego Rafała Kalinowskiego w miejscowości Murowaniec gmina Białe Błota

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.04.2014.ZP2
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 21 marca 2014  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 Nr 907 ze zmianami), informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Budowa II etapu ulic Wierzbowej, Opalowej i Świętego Rafała Kalinowskiego w miejscowości Murowaniec gmina Białe Błota” została wybrana oferta nr 05 złożona przez firmę: KADA-BIS Grupa Budowlana sp. z. o. o. ul. Wydmy 3 85-188 Bydgoszcz z ceną ofert dla poszczególnych części brutto: Część I – ulica Wierzbowa, Opalowa: 1 918 800,00 zł; Część II – Parking: 233 700,00 zł; Część III – Zagospodarowanie skweru: 295 200,00 zł. Zamówienie należy zrealizować w terminie do dnia 15 października 2014 roku. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów dla poszczególnych części według jedynego kryterium oceny ofert, tj. cena 100%.  

zamówienie na:

Budowa nawierzchni ulicy Kanałowej i Spokojnej wraz z przebudową sieci teletechnicznej i energetycznej w miejscowości Łochowice gmina Białe Błota na odcinku od drogi powiatowej nr 1926C do ulicy Spokojnej, ulica Spokojna

zamawiający: Urząd Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.10.2014.ZP2
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 17 marca 2014  10:00
wynik postępowania: Białe Błota, dnia 28 marca 2014 r. znak: I.2710.10.16.2014.ZP2 OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 Nr 907 ze zmianami), informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Budowa nawierzchni ulicy Kanałowej i Spokojnej wraz z przebudową sieci teletechnicznej i energetycznej w miejscowości Łochowice gmina Białe Błota na odcinku drogi powiatowej nr 1926C do ulicy Spokojnej, ulica Spokojna”” została wybrana oferta nr 01 złożona przez firmę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” sp. z. o. o. ul. Budowlana 38 88-100 Inowrocław z ceną oferty brutto 772 837,89 zł. (słownie: siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści siedem, 89/100). Zamówienie należy zrealizować w terminie do dnia 30 września 2014 roku. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.  

zamówienie na:

Budowa skateparków na terenie gminy Białe Błota: Zadanie I - Rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej na wsi poprzez budowę skateparku oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby budowy miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miejscowości Białe Błota; Zadanie II - Rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej poprzez budowę skateparku w miejscowości Zielonka; Zadanie III - Rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej poprzez budowę skateparku w miejscowości Lisi Ogon

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.11.2014.ZP1
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 14 marca 2014  10:00
wynik postępowania: Białe Błota, dnia 01.04.2014 roku I.2710.11.2014.ZP1 OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na Budowę skateparków na terenie gminy Białe Błota w zakresie: 1. Zadania I – Rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej na wsi poprzez budowę skateparku oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby budowy miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miejscowości Białe Błota - Zamawiający unieważnia postępowanie w części, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4), gdyż cena najkorzystniejszej oferty dla Zadania I przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. 2. Zadania II - Rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej poprzez budowę skateparku w miejscowości Zielonka została wybrana oferta nr 01 złożona przez: FIRMĘ FENSTER s. c. ul. Wojska Polskiego 65 85-825 Bydgoszcz z ceną oferty brutto 153.753,69 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy złote 69/100 groszy). Termin realizacji: do dnia 13.06.2014 roku. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. 3. Zadania III - Rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej poprzez budowę skateparku w miejscowości Lisi Ogon została wybrana oferta nr 01 złożona przez: FIRMĘ FENSTER s. c. ul. Wojska Polskiego 65 85-825 Bydgoszcz z ceną oferty brutto 153.753,69 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy złote 69/100 groszy). Termin realizacji: do dnia 13.06.2014 roku. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.  

zamówienie na:

Budowa II etapu ulicy Zabytkowej w miejscowości Przyłęki gmina Białe Błota

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.05.2014.ZP2
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 21 lutego 2014  10:00
wynik postępowania: Białe Błota, dnia 03 marca 2014 r. znak: I.2710.05.05.2014.ZP2 OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 Nr 907 ze zmianami), informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Budowę II etapu ulicy Zabytkowej w miejscowości Przyłęki gmina Białe Błota” została wybrana oferta nr 02 złożona przez firmę: Skanska S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9 01-518 Warszawa. z ceną oferty brutto 783 224,62 zł. (słownie: siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia cztery złote 62/100). Zamówienie należy zrealizować w terminie do dnia 15 maja 2014 roku. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.  

zamówienie na:

Przebudowa (remont) istniejącej ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1926C w miejscowości Łochowice

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.02.2014.ZP2
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 14 lutego 2014  10:00
wynik postępowania: Białe Błota, dnia 05 marca 2014 r. znak: I.2710.02.2014.ZP2 OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 Nr 907 ze zmianami), informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Przebudowę (remont) istniejącej ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1926C w miejscowości Łochowice” została wybrana oferta nr 04 złożona przez firmę: Skanska S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9 01-518 Warszawa. z ceną oferty brutto 100 063,21 zł. (słownie: sto tysięcy sześćdziesiąt trzy złote 21/100). Zamówienie należy zrealizować w terminie do dnia 15 maja 2014 roku. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.  

zamówienie na:

Zakup z dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Gminy Białe Błota

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.07.2014.ZP1
wartość: poniżej kwot - art.11 ust. 8 Ustawy Pzp
termin składania ofert: 14 lutego 2014  10:00
wynik postępowania: Białe Błota, dnia 20.02.2014 r. OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: „Zakup z dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Gminy Białe Błota” została wybrana oferta nr 01 złożona przez firmę: Przedsiębiorstwo Informatyki ZETO Bydgoszcz Spółka Akcyjna, 85-950 Bydgoszcz, ul. Kurpińskiego 9 z ceną oferty brutto 73.974,52 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote 52/100 groszy). Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. 

zamówienie na:

Zakup paliw do samochodów służbowych oraz sprzętu budowlanego w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Gminy Białe Błota

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.01.2014.ZP2
wartość: poniżej 207 000 euro
termin składania ofert: 4 lutego 2014  12:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Zakup paliw do autobusów szkolnych oraz innych maszyn spalinowych

zamawiający: Centrum Obsługi Edukacji i Sportu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Przetarg nr: 01/2014
wartość: poniżej 207 000 euro
termin składania ofert: 4 lutego 2014  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych oraz owoców i warzyw dla Gminnego Przedszkola „Wróżka” w Białych Błotach

zamawiający: Gminne Przedszkole Wróżka w Białych Błotach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Przetarg 01/2014
wartość: poniżej 207 000 euro
termin składania ofert: 22 stycznia 2014  12:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.28.2013.ZP2
wartość: poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 2 stycznia 2014  12:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

Przetargi o pozycjach 1 - 19 (z 19)