Przetargi rozstrzygnięte z 2015 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 15 (z 15)zamówienie na:

Utworzenie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Białe Błota

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.22.2015.ZP1
wartość: do 207 000 euro
termin składania ofert: 23 grudnia 2015  10:00
wynik postępowania: W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na Utworzenie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Białe Błota została wybrana oferta nr 01 złożona przez: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sanitrans sp. z o.o., ul. Przemysłowa 12, 86-005 Białe Błota, z ceną oferty brutto 22 883,33 zł za 1 miesiąc (słownie: dwadzieścia dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy złote 33/100). Termin realizacji: od 01.01.2016 r. do dnia 30.06.2016 r. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, jest najkorzystniejsza i uzyskała 100 punktów według dwóch kryteriów oceny ofert tj. cena - 97% i objazdowa zbiórka choinek w okresie poświątecznym w pierwszej dekadzie lutego 2016 r. - 3%. 

zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.20.2015.ZP1
wartość: do 207 000 euro
termin składania ofert: 21 grudnia 2015  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Białe Błota została wybrana oferta nr 01 złożona przez: DROMAKS, Piotr Myszkier, ul. Żytnia 25, 85-356 Bydgoszcz, z ceną oferty brutto obliczoną zgodnie ze wzorem wynoszącą: 79,56 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć złotych 56/100). Termin realizacji: od 01.01.2016 r. do dnia 30.04.2017 r. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, jest najkorzystniejsza i uzyskała 100 punktów według trzech kryteriów oceny ofert tj. cena - 99%, ilość pługów przewyższająca ilość minimalną – 0,5%, ilość piaskarko-solarek przewyższająca ilość minimalną – 0,5%. 

zamówienie na:

Rozbudowa ul. Narcyzowej w Lipnikach wraz z włączeniem do drogi dojazdowej nr 18

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.18.2015.ZP1
wartość: do 5 186 000 euro
termin składania ofert: 4 listopada 2015  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na Rozbudowę ul. Narcyzowej w Lipnikach wraz z włączeniem do drogi dojazdowej nr 18 została wybrana oferta nr 01 złożona przez: DROMAKS, 85-356 Bydgoszcz, ul. Żytnia 25, z ceną oferty brutto 59 996,14 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć 14/100 złotych). Termin realizacji: 45 dni od przekazania placu budowy z wyłączeniem okresu zimowego. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, jest najkorzystniejsza i uzyskała 99,4 punktów według dwóch kryteriów oceny ofert tj. cena 97% i okres gwarancji 2,4%. 

zamówienie na:

Budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie Gminy Białe Błota ETAP II

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.16.2015.ZP2
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 21 października 2015  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 Nr 907 ze zmianami), informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie Gminy Białe Błota ETAP II” została wybrana oferta nr 01 złożona przez: Przedsiębiorstwo Usług Elektrycznych i Telekomunikacyjnych J. Wizner – R. Zielińśki s. c. Wierzchucin Królewski 79 86-017 Wierzchucin Królewski Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 100,00 punktów według dwóch kryteriów oceny ofert, tj. cena 97 %, okres gwarancji 3%.  

zamówienie na:

Zakup i dostawa oprogramowania oraz sprzętu komputerowego do zarządzania pracami Rady Gminy w Białych Błotach oraz obsługi Biura Rady Gminy.

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.13.2015.ZP1
wartość: do 207 000 euro
termin składania ofert: 22 września 2015  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawa oprogramowania oraz sprzętu komputerowego do zarządzania pracami Rady Gminy w Białych Błotach oraz obsługi Biura Rady Gminy”, w zakresie: Zadanie I - Zakup i dostawa oprogramowania do zarządzania pracami Rady Gminy Białe Błota oraz obsługi Biura Rady Gminy Białe Błota została wybrana oferta nr 04 złożona przez: MW Concept spółka z o. o., ul. Walki Młodych 14, 62-030 Luboń, z ceną oferty brutto 8 300,66 zł (słownie: osiem tysięcy trzysta 66/100 złotych) oraz deklarowanym terminem realizacji zamówienia od podpisania umowy 14 dni. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, jest najkorzystniejsza i uzyskała 98,00 punktów według dwóch kryteriów oceny ofert tj. cena 97% i termin realizacji 3%. Zadanie II - Zakup i dostawa tabletów została wybrana oferta nr 03 złożona przez: F.H.U. KRAWO Wojciech Chanulak, Posądza 6, 32-104 Koniusza, z ceną oferty brutto 17 492,49 zł (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa 49/100 złote) oraz deklarowanym terminem realizacji zamówienia od podpisania umowy 10 dni. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, jest najkorzystniejsza i uzyskała 99,00 punktów według dwóch kryteriów oceny ofert tj. cena 97% i termin realizacji 3%. Zadanie III - Zakup i dostawa projektora została wybrana oferta nr 01 złożona przez: CADevent Łukasz Ziółkowski, ul. Jabłoniowa 20 lok. 511, 80-175 Gdańsk, z ceną oferty brutto 4 944,72 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset czterdzieści cztery 72/100 złote) oraz deklarowanym terminem realizacji zamówienia od podpisania umowy 7 dni. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, jest najkorzystniejsza i uzyskała 100,00 punktów według dwóch kryteriów oceny ofert tj. cena 97% i termin realizacji 3%. 

zamówienie na:

Budowa budynku sportowo-świetlicowego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach Gmina Białe Błota (etap I) - przyłącze kanalizacji sanitarnej

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.11.2015.ZP1
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 21 września 2015  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Budowę budynku sportowo-świetlicowego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach Gmina Białe Błota (etap I) – przyłącze kanalizacji sanitarnej” została wybrana oferta nr 02 złożona przez: PRODIB Sp. z o.o. 86-061 Olimpin, ul. Łabiszyńska 6 z ceną oferty brutto 11.008,50 zł (słownie: jedenaście tysięcy osiem 50/100 złotych) oraz deklarowanym okresem gwarancji 60 miesięcy. Termin realizacji: 30 dni od dnia podpisania umowy. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, jest najkorzystniejsza i uzyskała 99,40 punktów według dwóch kryteriów oceny ofert tj. cena 97% i okres gwarancji 3%. 

zamówienie na:

Odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych w miejscowościach na terenie Gminy Białe Błota

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.09.2015.ZP2
wartość: powyżej progów unijnych
termin składania ofert: 7 września 2015  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 Nr 907 ze zmianami), informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych w miejscowościach na terenie Gminy Białe Błota” została wybrana oferta nr 02 złożona przez: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „TARO” sp. z o. o. ul. Wiejska 3 Lisi Ogon 86-065 Łochowo Część I Sektor I: Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 99,00 punktów według dwóch kryteriów oceny ofert, tj. cena 97 %, mycie i dezynfekcja pojemników i kontenerów na odpady zmieszane w każdym roku, w którym będzie świadczona usługa 3 %. Część II Sektor II: Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 100,00 punktów według dwóch kryteriów oceny ofert, tj. cena 97 %, mycie i dezynfekcja pojemników i kontenerów na odpady zmieszane w każdym roku, w którym będzie świadczona usługa 3 %.  

zamówienie na:

Budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie Gminy Białe Błota ETAP I

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.10.2015.ZP2
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 28 lipca 2015  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 Nr 907 ze zmianami), informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie Gminy Białe Błota ETAP I” została wybrana oferta nr 02 złożona przez: Przedsiębiorstwo Usług Elektrycznych i Telekomunikacyjnych J. Wizner – R. Zielińśki s. c. Wierzchucin Królewski 79 86-017 Wierzchucin Królewski Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 100,00 punktów według dwóch kryteriów oceny ofert, tj. cena 97 %, okres gwarancji 3%.  

zamówienie na:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Gminy Białe Błota

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.07.2015.ZP1
wartość: poniżej 207.000 euro
termin składania ofert: 29 czerwca 2015  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Przetarg nieograniczony na: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Gminy Białe Błota” została wybrana oferta nr 02 złożona przez: POCZTA POLSKA S. A., ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa z ceną oferty brutto 243 951,56 zł (słownie: dwieście czterdzieści trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych 56/100). Termin realizacji: od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2018 r. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, jest najkorzystniejsza i uzyskała 100,00 punktów według dwóch kryteriów oceny ofert tj. cena (waga kryterium 98%) i możliwość śledzenia przez Internet rejestrowanych przesyłek w obrocie krajowym (waga kryterium 2%).  

zamówienie na:

Dowożenie uczniów z terenu gminy Białe Błota do szkół podstawowych i gimnazjów

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.04.2015.ZP1
wartość: powyżej progów unijnych
termin składania ofert: 15 czerwca 2015  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Dowożenie uczniów z terenu gminy Białe Błota do szkół podstawowych i gimnazjów” została wybrana oferta nr 02 złożona przez: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy sp. z o.o. ul. Jagiellońska 58, skr. poczt. 21, 85-097 Bydgoszcz. z ceną oferty brutto 3,87 zł (słownie: trzy złote osiemdziesiąt siedem groszy). Termin realizacji: od dnia 1 sierpnia 2015 roku do 31 lipca 2019 r. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, jest najkorzystniejsza i uzyskała 98,00 punktów według dwóch kryteriów oceny ofert tj. cena (waga kryterium 98%) i parametry techniczne (waga kryterium 2%). 

zamówienie na:

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Białe Błota i jej jednostek organizacyjnych

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.08.2015.ZP2
wartość: poniżej 207 000 euro
termin składania ofert: 15 czerwca 2015  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 Nr 907 ze zmianami), informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Białe Błota i jej jednostek organizacyjnych” została wybrana oferta nr 03 złożona przez: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S. A. Al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa Region Północny Oddział Sprzedaży Korporacyjnej w Bydgoszczy Ul. Grodzka 25 85-109 Bydgoszcz Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 96,3 punktów według dwóch kryteriów oceny ofert, tj. cena 70 %, warunki fakultatywne 30%.  

zamówienie na:

Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Białe Błota

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.06.2015.ZP2
wartość: powyżej progów unijnych
termin składania ofert: 2 czerwca 2015  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 Nr 907 ze zmianami), informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Białe Błota w roku 2015” została wybrana oferta nr 01 złożona przez: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu Ul. Chełmińska 28 87-100 Toruń Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 100 punktów według dwóch kryteriów oceny ofert, tj. cena 95 %, czas uruchomienia kredytu od dnia przekazania dyspozycji 5 %.  

zamówienie na:

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 6.047.762,04 zł na spłaty w roku 2015 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.03.2015.ZP2
wartość: powyżej progów unijnych
termin składania ofert: 17 kwietnia 2015  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 Nr 907 ze zmianami), informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 6.047.762,04 zł na spłaty w roku 2015 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów” została wybrana oferta nr 02 złożona przez: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu Ul. Chełmińska 28 87-100 Toruń Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 100 punktów według dwóch kryteriów oceny ofert, tj. cena 95 %, czas uruchomienia kredytu od dnia przekazania dyspozycji 5 %.  

zamówienie na:

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Betonowej (etap I) w Białych Błotach

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.01.2015.ZP1
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 1 kwietnia 2015  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na Budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Betonowej (etap I) w Białych Błotach została wybrana oferta nr 01 złożona przez: KADA-BIS GRUPA BUDOWLANA SP. Z O.O. 85-188 Bydgoszcz, ul. Wydmy 3 z ceną oferty brutto 578 027,77 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia siedem 77/100 złotych). Termin realizacji: do dnia 31.08.2015 roku. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, jest najkorzystniejsza i uzyskała 100 punktów według dwóch kryteriów oceny ofert tj. cena 97% i okres gwarancji 3%. 

zamówienie na:

Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Białe Błota Część I, II, III

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.05.2015.ZP2
wartość: poniżej 207 000 euro
termin składania ofert: 27 marca 2015  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 Nr 907 ze zmianami), informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Białe Błota. Część I, II, III” w zakresie: 1. Część I – naprawa dróg utwardzonych została wybrana oferta nr 02 złożona przez: FIRMĘ DROMAKS PIOTR MYSZKIER ul. Żytnia 25 85-356 Bydgoszcz Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 100 punktów według trzech kryteriów oceny ofert, tj. cena 85 %, czas reakcji 10 %, gwarancja 5 %. 2. Część II – naprawa dróg gruntowych została wybrana oferta nr 02 złożona przez: FIRMĘ DROMAKS PIOTR MYSZKIER ul. Żytnia 25 85-356 Bydgoszcz Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 100,00 punktów według dwóch kryteriów oceny ofert, tj. cena 90 %, czas reakcji 10 %. 3. Część III – oznakowanie pionowe i poziome została wybrana oferta nr 01 złożona przez: FIRMĘ DROMAKS PIOTR MYSZKIER ul. Żytnia 25 85-356 Bydgoszcz Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 100,00 punktów według dwóch kryteriów oceny ofert, tj. cena 95 %, gwarancja dla oznakowania pionowego 5 %.  

Przetargi o pozycjach 1 - 15 (z 15)