Przetargi rozstrzygnięte z 2016 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 18 (z 18)zamówienie na:

Obsługa pojemników oraz koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie gminy Białe Błota w latach 2017-2019 z podziałem na części

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.22.2016.ZP2
wartość: poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 23 grudnia 2016  10:00
wynik postępowania: Zamawiający, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu: 1. Dla części I wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych SANITRANS Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12 86-005 Białe Błota Cena brutto oferty wynosi 2 006,10 zł. Deklarowana ilość kontenerów przy każdorazowym zleceniu dodatkowym określonej w § 1 ust. 5 wzoru umowy – 4 szt. Deklarowana wysokość kary umownej określonej w § 9 ust. 1 pkt. 1) lit. c) wzoru umowy 200,00 zł. Oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w SIWZ i uzyskała 100,00 punktów w trzech kryteriach oceny ofert, tj.: • cena – 60% • deklarowana ilość kontenerów przy każdorazowym zleceniu dodatkowym określonej w § 1 ust. 5 zgodnie ze wzorem umowy dla części I – załącznik nr 6a – 20% • wysokość kary umownej określonej w § 9 ust. 1 pkt. 1) lit. c) wzoru umowy (Załącznik nr 6a) dotyczącej opóźnienia w wykonywaniu usługi powyżej niż 3 dni, Zamawiający może naliczyć karę za każdy kolejny dzień zwłoki – 20% 2. Dla części II wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. ul. Ernesta Petersona 22 85-862 Bydgoszcz Cena brutto oferty wynosi 17,79 zł. Deklarowany termin ustawienia koszy ulicznych w ilości 98 sztuk zgodnie z § 1 ust. 3 wzoru umowy – 7 dni. Deklarowana wysokość kary umownej określonej we wzorze umowy § 9 ust. 1 pkt. 1) lit. d) - 200,00 zł. Oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w SIWZ i uzyskała 94,64 punktów w trzech kryteriach oceny ofert, tj.: • cena – 60% • deklarowany termin ustawienia koszy ulicznych w ilości 98 sztuk na terenie Gminy Białe Błota, nastąpi nie później niż … (max. 21 dni) - zgodnie z § 1 ust. 3 wzoru umowy dla części II – załącznik nr 6b – 20 % • wysokość kary umownej określonej w § 9 ust.1 pkt. 1) lit. d) wzoru umowy (załącznik nr 6b) dotyczącej niedopełnienia obowiązkiem ustawienia nowego kosza ulicznego w wymaganym terminie od daty pisemnego zgłoszenia Zamawiającego – 20%  

zamówienie na:

Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku po Szkole Podstawowej w Cielu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.14.2016.ZP2
wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 15 grudnia 2016  10:00
wynik postępowania: Zamawiający, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez: Zakład Usług Remontowo-Budowlanych GRAC-BUD Grzegorz Mróz, Ostrowo 3, 89-115 Mrocza. Cena brutto oferty wynosi 955 968,15 zł. Deklarowany okres gwarancji: 120 miesięcy. Deklarowany termin płatności faktury: 30 dni. Oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w SIWZ i uzyskała 100,00 punktów w trzech kryteriach oceny ofert, tj.: cena – 60%, okres gwarancji – 20%, termin płatności faktury – 20%.  

zamówienie na:

Utworzenie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Białe Błota

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.21.2016.ZP2
wartość: poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 8 grudnia 2016  10:00
wynik postępowania: Zamawiający, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych SANITRANS sp. z o.o., ul. Przemysłowa 12, 86-005 Białe Błota. Cena brutto oferty wynosi 299 880,00 zł. Deklarowany objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon pochodzących z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t w m-cu wrześniu 2017: tak – 30 pkt. Deklarowana objazdowa zbiórka choinek w pierwszej dekadzie lutego 2017 r.: tak -10 pkt. Oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w SIWZ i uzyskała 100,00 punktów w trzech kryteriach oceny ofert, tj.: • cena – 60%, • objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon pochodzących z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t w m-cu wrześniu 2017– 30%, • objazdowa zbiórka choinek w pierwszej dekadzie lutego 2017 r – 10%.  

zamówienie na:

Budowa ul. Zagajnikowej od ul. Geodetów do ul. Śluzowej w Prądkach

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.19.2016.ZP2
wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 29 listopada 2016  10:00
wynik postępowania: Zamawiający, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez: Przedsiębiorstwo EL-KAJO Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz. Cena brutto oferty wynosi 392 357,59 zł. Deklarowany okres gwarancji: 120 miesięcy. Deklarowany termin płatności faktury: 30 dni. Oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w SIWZ i uzyskała 96,62 punktów w trzech kryteriach oceny ofert, tj. cena – 60%, okres gwarancji – 20%, termin płatności faktury – 20%.  

zamówienie na:

Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Białe Błota - etap IV

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetrg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.17.2016.ZP2
wartość: ponizej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 7 listopada 2016  12:00
wynik postępowania: Zamawiający, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez: Przedsiębiorstwo Usług Elektrycznych i Telekomunikacyjnych WIZNER – ZIELIŃSKI S.C. 86-017 Wierzchucin Królewski 79. Cena brutto oferty wynosi 38.991,00 zł. Deklarowany okres gwarancji: 84 miesiące. Deklarowany termin płatności faktury: 30 dni. Oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w SIWZ i uzyskała 100 punktów w trzech kryteriach oceny ofert, tj. cena – 60%, okres gwarancji – 20 %, termin płatności faktury – 20%.  

zamówienie na:

Wypompowywanie i wywóz wód opadowych z terenu Gminy Białe Błota

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.12.2016.ZP1
wartość: poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 26 sierpnia 2016  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Przetarg nieograniczony na: „Wypompowywanie i wywóz wód opadowych z terenu Gminy Białe Błota” została wybrana oferta nr 01 złożona przez: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sanitrans Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 12, 86-005 Białe Błota z cenami oferty: za wypompowywanie, wywiezienie i zrzut 1 m3 wody na terenie ZWIUK w Białych Błotach – brutto 8,53 zł (osiem złotych 53/100), za wypompowywanie, wywiezienie i zrzut 1 m3 wody do zbiorników retencyjnych w Białych Błotach – brutto 8,53 zł (osiem złotych 53/100), za przepompowanie 1 m3 wody z miejsca zalania na wskazany nieużytek – 8,53 zł (osiem złotych 53/100), oraz deklarowanymi 2 dodatkowymi zestawami samobieżnymi do pompowania wód opadowych ponad wymagane przez Zamawiającego minimum. Wykonawca zadeklarował czas reakcji wynoszący 1h. Termin realizacji: do 31 grudnia 2017 r. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, jest najkorzystniejsza i uzyskała 100,00 punktów według trzech kryteriów oceny ofert tj. cena (waga kryterium 60%), aspekt sprzętowy (waga kryterium 20%), czas realizacji (waga kryterium 20%).  

zamówienie na:

„Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Białe Błota” – ETAP I

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.10.206.ZP2
wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 11 sierpnia 2016  13:00
wynik postępowania: Zamawiający, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2015 r. poz. 2164), informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez: Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów PREFABET – BIAŁE BŁOTA S.A., ul. Betonowa 1, 86-005 Białe Błota. Cena brutto oferty wynosi: 244.770,00 zł. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i uzyskała 100,00 punktów w dwóch kryteriach oceny ofert, tj. cena – 97%, okres gwarancji – 3%. 

zamówienie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej w Lisim Ogonie

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.11.2016.ZP2
wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 11 sierpnia 2016  10:00
wynik postępowania: Zamawiający, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2015 r. poz. 2164), informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 5 złożoną przez: WIMAR sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo. Cena brutto oferty wynosi: 724.128,65 zł. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i uzyskała 97,09 punktów w dwóch kryteriach oceny ofert, tj. cena (waga kryterium 97%) i okres gwarancji (waga kryterium 3%).  

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej w ul. Ogrody w miejscowości Ciele.

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.09.2016.ZP1
wartość: do 5 225 000 euro
termin składania ofert: 1 sierpnia 2016  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na Budowę sieci wodociągowej w ul. Ogrody w miejscowości Ciele została wybrana oferta nr 03 złożona przez: WIMAR Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo, z ceną oferty brutto 119 310,00 zł (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy trzysta dziesięć złotych 00/100). Termin realizacji: do 10 września 2016 r. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, jest najkorzystniejsza i uzyskała 100,00 punktów według dwóch kryteriów oceny ofert tj. cena (waga kryterium 100%) i okres gwarancji (waga kryterium 100%). 

zamówienie na:

Budowa odwodnienia i nawierzchni ul. Chmielnej w Białych Błotach

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.08.2016.zp1
wartość: do 5 225 000 euro
termin składania ofert: 22 lipca 2016  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Przetarg nieograniczony na: „Budowę odwodnienia i nawierzchni ul. Chmielnej w Białych Błotach” została wybrana oferta nr 01 złożona przez: KADA-BIS GRUPA BUDOWLANA Sp. z o.o., ul. Wydmy 3, 85-188 Bydgoszcz, z ceną oferty brutto 193 974,53 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote 53/100). Termin realizacji: do 20 września 2016 r. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, jest najkorzystniejsza i uzyskała 97,00 punktów według dwóch kryteriów oceny ofert tj. cena (waga kryterium 97%) i okres gwarancji (waga kryterium 3%). 

zamówienie na:

Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Jesionowej z wylotem do Kanału Noteckiego w Łochowie

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.5.2016.ZP2
wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 8 lipca 2016  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Jesionowej z wylotem do Kanału Noteckiego w Łochowie” została wybrana oferta nr 1 złożona przez: Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Sp. z o.o., ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice z ceną brutto oferty 293.228,47 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia osiem złotych 47/100 gr) z deklarowanym okresem gwarancji na 60 miesięcy i terminem realizacji do 31.08.2016 r. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, jest najkorzystniejsza i uzyskała 100,00 punktów według dwóch kryteriów oceny ofert, tj. cena (waga kryterium 96%) i okresem gwarancji (waga kryterium 4%). 

zamówienie na:

Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem remontu pomieszczeń II piętra budynku Szkoły Podstawowej im. Juliusza Vernea w Białych Błotach

zamawiający: Szkoła Podstawowa im. Juliusza Vernea w Białych Błotach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2/2016
wartość: poniżej 5225000
termin składania ofert: 6 lipca 2016  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pn.: „Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem remontu pomieszczeń II pietra budynku Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach” Została wybrana oferta nr 1 złożona przez: Zakład Ogólnobudowlany „DANMAR” Marek Karasek ul. Wielorybia 87a 85-435 Bydgoszcz Z ceną brutto oferty 184.495,97 zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 97/100 gr) z deklarowanym okresem gwarancji na 60 miesięcy i terminem realizacji do 22.08.2016 r. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, jest najkorzystniejsza i uzyskała 100,00 punktów według dwóch kryteriów oceny ofert, tj. cena(waga kryterium 94%) i okresem gwarancji (waga kryterium 6%). 

zamówienie na:

Przebudowa ul. Żurawinowej, ul. Liściastej i odcinka ul. Bukowej w Łochowie, polegająca na wykonaniu nawierzchni, kanalizacji deszczowej i oświetlenia

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.07.2016.ZP1
wartość: do 5 225 000 euro
termin składania ofert: 4 lipca 2016  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Przetarg nieograniczony na: „Przebudowa ul. Żurawinowej, ul. Liściastej i odcinka ul. Bukowej w Łochowie, polegająca na wykonaniu nawierzchni, kanalizacji deszczowej i oświetlenia” została wybrana oferta nr 01 złożona przez: KADA-BIS GRUPA BUDOWLANA Sp. z o.o., ul. Wydmy 3, 85-188 Bydgoszcz, z ceną oferty brutto 1 158 918,30 zł (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemnaście złotych 30/100). Termin realizacji: do 30 września 2016 r. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, jest najkorzystniejsza i uzyskała 97,00 punktów według dwóch kryteriów oceny ofert tj. cena (waga kryterium 97%) i okres gwarancji (waga kryterium 3%). 

zamówienie na:

Dostawa 150 m3 oleju napędowego grzewczego dla potrzeb Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie

zamawiający: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-341-01/2016
wartość: do 209 000 euro
termin składania ofert: 29 czerwca 2016  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015, poz. 2164), informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Dostawę 150 m3 oleju napędowego grzewczego dla potrzeb Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie” została wybrana oferta nr 07 złożona przez: Przedsiębiorstwo Handlowo –Usługowe Petromot, ul. Konińska 45, 62-560 Skulsk  

zamówienie na:

Budowa jezdni i chodników ulicy Świerkowej, Łąkowej i Kwiatowej w Kruszynie Krajeńskim, gmina Białe Błota – ulica Świerkowa, ulica Topolowa.

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.03.2016.ZP1
wartość: do 5 225 000 euro
termin składania ofert: 20 kwietnia 2016  09:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Przetarg nieograniczony na: „Budowa jezdni i chodników ulicy Świerkowej, Łąkowej i Kwiatowej w Kruszynie Krajeńskim gmina Białe Błota – ulica Świerkowa, ulica Topolowa” została wybrana oferta nr 08 złożona przez: TRAKCJA PRKiI S. A. ul. Złota 59 XVIII p. 00-120 Warszawa z ceną oferty brutto 1 693 741,06 zł (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści jeden złotych 6/100). Termin realizacji: do 30 września 2016 r. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, jest najkorzystniejsza i uzyskała 100,00 punktów według dwóch kryteriów oceny ofert tj. cena (waga kryterium 97%) i okres gwarancji (waga kryterium 3%).  

zamówienie na:

Utworzenie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Białe Błota

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.04.2016.ZP1
wartość: do 209 000 euro
termin składania ofert: 14 kwietnia 2016  10:00
wynik postępowania: W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na Utworzenie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Białe Błota została wybrana oferta nr 01 złożona przez: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sanitrans sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12, 86-005 Białe Błota, z ceną oferty brutto 22 775,33 zł za 1 miesiąc (słownie: dwadzieścia dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć złotych 33/100). Termin realizacji: od 01.07.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, jest najkorzystniejsza i uzyskała 100 punktów według dwóch kryteriów oceny ofert tj. cena - 95% i objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon z pojazdów o dopuszczalnej macie całkowitej do 3,5 t - 5%.  

zamówienie na:

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 7.077.946,91 zł na spłaty w roku 2016 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.02.2016.D3
wartość: powyżej 209000 euro
termin składania ofert: 11 kwietnia 2016  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 7.077.946,91 na spłaty w roku 2016 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów” – sprawa nr I.2710.02.2016.D3, została wybrana oferta nr 02 złożona przez: Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy, ul. H. Kołłątaja 8, 85-080 Bydgoszcz. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 100 punktów według dwóch kryteriów ofert, tj. cena 95%, czas uruchomienia kredytu od dnia przekazania dyspozycji 5%.  

zamówienie na:

Bieżące utrzymanie dróg gruntowych na terenie Gminy Białe Błota

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.01.2016.D3
wartość: poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 23 lutego 2016  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Bieżącym utrzymaniu dróg gruntowych na terenie gminy Białe Błota” została wybrana oferta nr 01 złożona przez: DROMAKS Piotr Myszkier ul. Żytnia 25 85-356 Bydgoszcz z ceną oferty brutto 808 848,00 zł (słownie: osiemset osiem tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych 00/100 złotych). Termin realizacji: do dnia 31.12.2016 roku. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, jest najkorzystniejsza i uzyskała 100 punktów według trzech kryteriów oceny ofert, tj.: cena - 99 pkt., ilość równiarek – 0,5 pkt., ilość walców – 0,5 pkt.  

Przetargi o pozycjach 1 - 18 (z 18)