Przetargi rozstrzygnięte z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 28) starsze przetargi »zamówienie na:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów z gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ( PSZOK) ”

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.49.2017.ZP1
wartość: poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 21 grudnia 2017  10:00
wynik postępowania: Zamawiający, Gmina Białe Błota, działając na mocy art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. ), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych TARO Sp. z o.o. Lisi Ogon, ul. Wiejska 3, 86-065 Łochowo . 

zamówienie na:

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT. "Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska w części budynków Szkoły Podstawowej w Łochowie" - roboty budowlane.

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.45.2017.ZP1
wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 11 grudnia 2017  10:00
wynik postępowania: Zamawiający, Gmina Białe Błota, działając na mocy art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. ), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 1 złożona przez EKOBUD Toruń, 87-100 Toruń, ul. Świerkowa 21A .  

zamówienie na:

Budowa LEDowego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Białe Błota

zamawiający: Gmina Biale Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.47.2017.ZP2
wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 7 grudnia 2017  10:00
wynik postępowania: Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dale j ustawą Pzp, Zamawiający zawiadamia, że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę: P.P.H.U. ELJAN s.c. J. Rodziak, J. Rodziak, A. Rodziak, ul. Jana Pawła II 16, 63-130 Książ Wlkp. z ceną brutto 113 135,40 zł (słownie złotych: sto trzynaście tysięcy sto trzydzieści pięć 40/100). UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ). Oferta złożona w ww. zamówieniu przez Wykonawcę P.P.H.U. ELJAN s.c. J. Rodziak, J. Rodziak, A. Rodziak, ul. Jana Pawła II 16, 63-130 Książ Wlkp.– otrzymała najwyższą ilość punktów obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w SIWZ. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż cena oferty mieści się w środkach, jakie Zamawiający posiada na sfinansowanie niniejszego zamówienia.  

zamówienie na:

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Gminy Białe Błota, z podziałem na części

zamawiający: Gmina Biale Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.48.2017.ZP2
wartość: poniżej 209 000,00 euro
termin składania ofert: 6 grudnia 2017  10:00
wynik postępowania: Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dale j ustawą Pzp, Zamawiający zawiadamia, że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejsze wybrane zostały oferty złożone przez Wykonawców: Część 1 – Zakup serwerów – 2 sztuki Oferta nr 4 złożona przez COMPRO Jolanta Olszewska ul. Kotarbińskiego 19, 41-400 Mysłowice, z ceną brutto 44 280,00 zł (słownie złotych: czterdzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt 00/100) Część 2 – Zakup komputerów – 16 sztuk Oferta nr 4 złożona przez COMPRO Jolanta Olszewska ul. Kotarbińskiego 19, 41-400 Mysłowice, z ceną brutto 46 051,20 zł (słownie złotych: czterdzieści sześć tysięcy pięćdziesiąt jeden 20/100) Część 3 – Zakup macierzy NAS – 1 sztuka Oferta nr 6 złożona przez 4ITS Jacek Lange ul. Pionierów 3/2 85-886 Bydgoszcz, z ceną brutto 7 671,04 zł (słownie złotych: siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden 04/100) Część 4 – Zakup oprogramowania – 20 licencji Oferta nr 3 złożona przez A.P.N. PROMISE S.A. ul. Domaniewska 44a 02-672 Warszawa, z ceną brutto 26 928,14 zł (słownie złotych: dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem 14/100) Część 5 – Zakup monitorów – 20 sztuk Oferta nr 5 złożona przez ALLTECH Sp. J. Z. Pająk, A. Pająk, ul. Spółdzielcza 33 09-407 Płock, z ceną brutto 16 703,40 zł (słownie złotych: szesnaście tysięcy siedemset trzy 40/100) Część 6 – Zakup switch-y – 3 sztuki Oferta nr 6 złożona przez 4ITS Jacek Lange ul. Pionierów 3/2 85-886 Bydgoszcz, z ceną brutto 8 118,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy sto osiemnaście 00/100)  

zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Białe Błota

zamawiający: Gmina Biale Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.43.2017.ZP2
wartość: poniżej 209 000,00 euro
termin składania ofert: 20 października 2017  10:00
wynik postępowania: Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dale j ustawą Pzp, Zamawiający zawiadamia, że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę: DROMAKS Piotr Myszkier, ul. Żytnia 25, 85-356 Bydgoszcz, z ceną brutto 690 131,07 zł (słownie złotych: sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy sto trzydzieści jeden 07/100). UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ). Oferta złożona w ww. zamówieniu przez Wykonawcę DROMAKS Piotr Myszkier, ul. Żytnia 25, 85-356 Bydgoszcz – otrzymała najwyższą ilość punktów obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w SIWZ. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż cena oferty mieści się w środkach, jakie Zamawiający posiada na sfinansowanie niniejszego zamówienia.  

zamówienie na:

BUDOWA ULICY FENIKSA W M> BIAŁE BŁOTA - ROBOTY BUDOWLANE

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.42.2017.ZP1
wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 19 października 2017  10:00
wynik postępowania: Zamawiający, Gmina Białe Błota, działając na mocy art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 2 złożona przez KADA-BIS GRUPA BUDOWLANA Spółka z o.o., ul. Wydmy 3, 85-188 Bydgoszcz. – cena: 189 420,00 PLN brutto, - gwarancja i rękojmia: 60 miesięcy. Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza (oferta nr 2 ) wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ), którymi były: cena 60% i okres gwarancji i rękojmi 40%. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 pkt, obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w SIWZ Tom I Rozdział I pkt. 19.  

zamówienie na:

Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie nawierzchni dróg gruntowych wraz z procesem stabilizacji za pomocą środków chemicznych hydrofobowych jonowymiennych dedykowanych nawierzchniom gruntowym na terenie Gminy Białe Błota.

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.37.2017.ZP1
wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 3 października 2017  10:00
wynik postępowania: W postępowaniu pn.: Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie nawierzchni dróg gruntowych wraz z procesem stabilizacji za pomocą środków chemicznych hydrofobowych jonowymiennych dedykowanym nawierzchniom gruntowym na terenie Gminy Białe Błota. Zamawiający, Gmina Białe Błota, działając na mocy art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 2 złożona przez PARTNERTECH STABIBUS Sp. z o.o., ul. Gdańska 123/2, 85-022 Bydgoszcz. – cena: 4 521 031,67.PLN brutto, - gwarancja i rękojmia: 24 miesiące. Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza (oferta nr 2 ) wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ), którymi były: cena 60% i okres gwarancji i rękojmi 40%. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 pkt, obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w pkt. 1. Rozdziału XV siwz.  

zamówienie na:

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁĄDANIA I OTWARCIA OFERT Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Biale Błota, etap I

zamawiający: Gmina Biale Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.39.2017.ZP2
wartość: poniżej 5 225 000,00 euro
termin składania ofert: 22 września 2017  10:00
wynik postępowania: Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ), zwanej dale j ustawą Pzp, Zamawiający zawiadamia, że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę: PPHU ELJAN S.C. Jan Rodziak, Jarosław Rodziak, Arkadiusz Rodziak ul. Jana Pawła II 16, 63-130 Książ Wlkp. ( oferta nr 2) z ceną brutto 122 960,64 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych 64/100 ) UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryterium oceny ofert określonego w pkt 19 tomu I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ). Oferta złożona przez: PPHU ELJAN S.C. Jan Rodziak, Jarosław Rodziak, Arkadiusz Rodziak ul. Jana Pawła II 16, 63-130 Książ Wlkp. otrzymała najwyższą ilość punktów obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w SIWZ. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż cena oferty mieści się w środkach, jakie Zamawiający posiada na sfinansowanie niniejszego zamówienia.  

zamówienie na:

Adaptacja poddasza na sale lekcyjne w Zespole Szkół w Łochowie.

zamawiający: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-341-02/2017
wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 5 września 2017  10:00
wynik postępowania: art. 91 ust. 1 ustawy Pzp. 

zamówienie na:

Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Białe Błota w roku 2017.

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.31.2017.ZP1
wartość: poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 25 sierpnia 2017  10:00
wynik postępowania: art.92 ust. 1 ustawy Pzp. 

zamówienie na:

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w m. Łochowo przeznaczonego na cele GCK i OSP

zamawiający: Gmina Biale Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.30.2017.ZP2
wartość: poniżej 5 225 000,00 euro
termin składania ofert: 11 sierpnia 2017  10:00
wynik postępowania: Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dale j ustawą Pzp, Zamawiający zawiadamia, że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę: Zakład Remontowo Budowlany i Usługi Transportowe Mirosław Guzera, ul. Skibowa 22a, 25-147 Kielce, z ceną brutto 297 848,47zł (słownie złotych: dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści osiem 47/100). UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryterium oceny ofert określonego w pkt 19 tomu I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ). Oferta złożona w ww. zamówieniu przez Wykonawcę Zakład Remontowo Budowlany i Usługi Transportowe Mirosław Guzera, ul. Skibowa 22a, 25-147 Kielce spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i otrzymała najwyższą ilość punktów obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż cena oferty mieści się w środkach, jakie Zamawiający posiada na sfinansowanie niniejszego zamówienia  

zamówienie na:

Bieżące utrzymanie dróg gruntowych na terenie Gminy Białe Błota na lata 2017 - 2018

zamawiający: Gmina Biale Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.27.2017.ZP2
wartość: poniżej 209 000,00 euro
termin składania ofert: 4 sierpnia 2017  10:00
wynik postępowania: Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dale j ustawą Pzp, Zamawiający zawiadamia, że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę: DROMAKS Piotr Myszkier, ul. Żytnia 25, 85-356 Bydgoszcz, z ceną brutto 772 772,10 zł (słownie złotych: siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa 10/100). UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryterium oceny ofert określonego w pkt 19 tomu I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ). Oferta złożona w ww. zamówieniu przez Wykonawcę DROMAKS Piotr Myszkier, ul. Żytnia 25, 85-356 Bydgoszcz – oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i otrzymała najwyższą ilość punktów obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż cena oferty mieści się w środkach, jakie Zamawiający posiada na sfinansowanie niniejszego zamówienia.  

zamówienie na:

Zakup i dostawa kruszywa z recyklingu z transportem na teren Gminy Białe Błota.

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.26.2017.ZP1
wartość: poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 12 lipca 2017  10:00
wynik postępowania: Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ). w zakresie części 1 wybrano ofertę nr 3 złożoną przez Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo PROJ-BUD PBD Bydgoszcz Sp. z o.o. S.K. ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz, Przedsiębiorstwo EL-KAJO Sp. z o.o. ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz z ceną brutto 369 000,00 zł (słownie złotych: trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100) w zakresie części 2 wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Dromaks Piotr Myszkier ul. Żytnia 25, 85-356 Bydgoszcz, z ceną brutto 142 680,00 zł (słownie złotych sto czterdzieści dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt 00/100) 

zamówienie na:

Projektuj i buduj - Zaprojektowanie i wykonanie docieplenia ścian budynku oraz przebudowa kotłowni olejowo-gazowej na gazową z modernizacją instalacji c.o., w budynku Urzędu Gminy Białe Błota w Białych Błotach przy ul. Szubińskiej 7.

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.29.2017.ZP1
wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 6 lipca 2017  10:00
wynik postępowania: art.92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp. 

zamówienie na:

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 252 000 zł na spłatę w roku 2017 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.28.2017.ZP1
wartość: poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 29 czerwca 2017  10:00
wynik postępowania: art. 92 ust. 1 ustawy Pzp. 

zamówienie na:

Budowa ulicy Olchowej i Drzewnej w miejscowości Białe Błota, z podziałem na części:

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.24.2017.ZP2
wartość: poniżej 5 225 000,00 euro
termin składania ofert: 26 czerwca 2017  10:00
wynik postępowania: Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dale j ustawą Pzp, Zamawiający zawiadamia, że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza wybrana zostały oferty złożone przez Wykonawców: Dla części 1: ofertę nr 1 złożoną przez Firma Ogólno - budowlana IN-VEST-BUD Kinga Mokosa - Paszkiet, Wolwark 31, 89-200 Szubin, z ceną brutto 613 770,00 zł (słownie złotych: sześćset trzynaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt 00/100) Dla części 2: ofertę nr 1 złożoną przez Firma Ogólno - budowlana IN-VEST-BUD Kinga Mokosa - Paszkiet, Wolwark 31, 89-200 Szubin, z ceną brutto 360 000,00 zł (słownie złotych: trzysta sześćdziesiąt tysięcy/100) Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryterium oceny ofert określonego w pkt 19 tomu I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ). 

zamówienie na:

Budowa PSZOK – budynek dyżurki i socjalno - biurowy

zamawiający: Gmina Biale Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.22.2017.ZP2
wartość: poniżej 5 225 000,00 euro
termin składania ofert: 22 czerwca 2017  10:00
wynik postępowania: Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dale j ustawą Pzp, Zamawiający zawiadamia, że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę: Zakład Usługowo Handlowy SAWAR Władysław Radzik, ul. Olchowa 4, 86-005 Białe Błota, z ceną oferty brutto 380 000,00 zł (słownie złotych: trzysta osiemdziesiąt tysięcy 00/100). Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryterium oceny ofert określonego w pkt 19 tomu I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ). 

zamówienie na:

Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej i okablowania strukturalnego obiektu Urzędu Gminy Białe Błota

zamawiający: Gmina Biale Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.21.2017.ZP2
wartość: poniżej 5 225 000,00 euro
termin składania ofert: 19 czerwca 2017  10:00
wynik postępowania: jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę: STIMO Niedzielski Sp. J. ul. Sikorskiego 11a, 38-400 Krosno z ceną oferty brutto 185 638,96 zł (słownie złotych: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści osiem 96/100).  

zamówienie na:

Budowa ulic w miejscowości Białe Błota oraz Trzciniec, z podziałem na części

zamawiający: Gmina Biale Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.19.2017.ZP2
wartość: poniżej 5 225 000,00 euro
termin składania ofert: 29 maja 2017  10:00
wynik postępowania: Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dale j ustawą Pzp, Zamawiający zawiadamia, że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza wybrana zostały oferty złożone przez Wykonawców: Dla części 1: ofertę nr 4 złożoną przez Konsorcjum firm: PPU AFFABRE Sp. z o.o., ul. Inwalidów 1, 85-727 Bydgoszcz – lider konsorcjum; DROMAKS Piotr Myszkier, ul. Żytnia 25, 85-356 Bydgoszcz – partner konsorcjum, z ceną brutto 1 043 040,00 zł (słownie złotych: jeden milion czterdzieści trzy tysiące czterdzieści 00/100) Dla części 2: ofertę nr 3 złożoną przez BETPOL S.A., ul. Inwalidów 49, 85-749 Bydgoszcz, z ceną brutto 1 935 595,34 zł (słownie złotych: jeden milion dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć 34/100) Dla części 4: ofertę nr 4 złożoną przez Konsorcjum firm: PPU AFFABRE Sp. z o.o., ul. Inwalidów 1, 85-727 Bydgoszcz – lider konsorcjum; DROMAKS Piotr Myszkier, ul. Żytnia 25, 85-356 Bydgoszcz – partner konsorcjum, z ceną brutto 799 000,00 zł (słownie złotych: siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100) Dla części 5: ofertę nr 4 złożoną przez Konsorcjum firm: PPU AFFABRE Sp. z o.o., ul. Inwalidów 1, 85-727 Bydgoszcz – lider konsorcjum; DROMAKS Piotr Myszkier, ul. Żytnia 25, 85-356 Bydgoszcz – partner konsorcjum, z ceną brutto 343 662,00 zł (słownie złotych: trzysta czterdzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa 00/100) Dla części 7: ofertę nr 4 złożoną przez Konsorcjum firm: PPU AFFABRE Sp. z o.o., ul. Inwalidów 1, 85-727 Bydgoszcz – lider konsorcjum; DROMAKS Piotr Myszkier, ul. Żytnia 25, 85-356 Bydgoszcz – partner konsorcjum, z ceną brutto 799 500,00 zł (słownie złotych: siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset 00/100) UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryterium oceny ofert określonego w pkt 19 tomu I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ). W ZAKRESIE CZĘŚCI 3 I 6 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONO: Podstawa unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz 2164 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp. Uzasadnienie unieważnienia: Ceny najkorzystniejszych ofert przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  

zamówienie na:

Naprawa dróg utwardzonych na terenie Gminy Białe Błota

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.12.2017.ZP1
wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 25 maja 2017  10:00
wynik postępowania: art.92 ust.1 ustawy Pzp. 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 28) starsze przetargi »