Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 22) starsze przetargi »zamówienie na:

Dostawa 10m3 oleju napędowego grzewczego rocznie z dowozem do Żłobka Gminnego „U misia” w Łochowie na lata 2019-2020

zamawiający: Gminny Żłobek Integracyjny „U misia”, ul. Okopowa 10, 86-065 Łochowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 01/2018
wartość: poniżej kwot określonych w art. 4 pkt 8 ustawy pzp
termin składania ofert: 23 listopada 2018  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z zm., dalej UPZP), Zamawiający: Gminny Żłobek Integracyjny “U misia”, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: I. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Nr 2 złożona przez Wykonawcę: Naftpol Hurt sp. z o. o., Stopka 7, 86-010 Koronowo.  

zamówienie na:

Remont budynku Gminnego Centrum Kultury w Łochowie na potrzeby utworzenia i/lub wyposażenia placówki Senior+, wraz z naprawą instalacji elektrycznej

zamawiający: Gmina Biale Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI.271.94.2018.ZP2
wartość: poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 7 listopada 2018  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z zm., dalej UPZP), Zamawiający: Gmina Białe Błota, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: I. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Nr 1 złożona przez Wykonawcę: Zakład Remontowo-Budowlany „ADEX” Dariusz Dudkiewicz, ul. Pałucka 11, 89-200 SZUBIN Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru ofert najkorzystniejszych: 1. faktyczne: Jedyna, niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom UPZP oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując łącznie liczbę 100 punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi niżej wymienionymi kryteriami oceny ofert. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż cena ww. oferty mieści się w środkach, jakie Zamawiający posiada na sfinansowanie niniejszego zamówienia. 2. prawne: Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust 1 UPZP na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj.: 1. Cena – 60% (max 60 pkt.) 2. Okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane– 40% (max 40 pkt.)  

zamówienie na:

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT *****Zakup mikrociągnika wraz z osprzętem (zamiatarka, kosiarka na wysięgniku)

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI.271.97.2018.ZP1
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP
termin składania ofert: 5 listopada 2018  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z zm., dalej UPZP), Zamawiający: Gmina Białe Błota, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: I. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Nr 1 złożona przez Wykonawcę: 1) AGROPARTS Jerzy Kondrzycki, Paweł Petrykowski s.j, ul. Sobieskiego 81, 96-100 Skierniewice Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru ofert najkorzystniejszych: 1. faktyczne: Jedyna, niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom UPZP oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując łącznie liczbę 80 punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi niżej wymienionymi kryteriami oceny ofert. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż cena ww. oferty mieści się w środkach, jakie Zamawiający posiada na sfinansowanie niniejszego zamówienia. 2. prawne: Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust 1 UPZP na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj.: 1. Cena – 60% (max 60 pkt.) 2. Okres udzielenia gwarancji jakości– 40% (max 40 pkt.)  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy ulic na terenie Gminy Białe Błota, z podziałem na części

zamawiający: Gmina Biale Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI.271.63.2018.ZP2
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 5 października 2018  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z zm., dalej ustawa Pzp), Zamawiający: Gmina Białe Błota, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: I. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w zakresie części 1 i 2 jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę: W zakresie Części 1 – ulica Strusia w Murowańcu Ofertę nr 2 złożoną przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROJ-MASZ Dorota Cieszyńska, ul. Świętopełka 34e/1, 87-100 Toruń, z ceną brutto 46 740,00 zł (słownie złotych: czterdzieści sześć tysięcy siedemset czterdzieści 00/100) W zakresie Części 2 – ulica Kurkowa w Łochowicach Ofertę nr 2 złożoną przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROJ-MASZ Dorota Cieszyńska, ul. Świętopełka 34e/1, 87-100 Toruń, z ceną brutto 25 830,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy osiemset trzydzieści 00/100) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru ofert najkorzystniejszych: 1. faktyczne: Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując łącznie liczbę 100 punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi niżej wymienionymi kryteriami oceny ofert. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż ceny ww. oferty mieszczą się w środkach, jakie Zamawiający posiada na sfinansowanie niniejszego zamówienia. 2. prawne: Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj.: 1. Cena – 60% (max 60 pkt.) 2. Doświadczenie projektanta drogowego – 40% (max 40 pkt.) w zakresie części 3,4,5 i 6 postępowanie zostało unieważnione w dniu 11.10.2018 r. 

zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Białe Błota

zamawiający: Gmina Biale Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI.271.65.2018.ZP2
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 3 października 2018  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z zm., dalej ustawa Pzp), Zamawiający: Gmina Białe Błota, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejszą wybrano: Ofertę nr 1 złożoną przez DROMAKS Piotr Myszkier, ul. Żytnia 25, 85-356 Bydgoszcz z ceną 898 162,56 zł brutto (słownie złotych: osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa 56/100) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru ofert najkorzystniejszych: 1. faktyczne: Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując łącznie liczbę 100 punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi niżej wymienionymi kryteriami oceny ofert. 2. prawne: Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj.: 1. Cena – 60% (max 60 pkt.) 2. Ochrona środowiska – 40% (max 40 pkt.)  

zamówienie na:

Budowa ulicy Brzozowej w Łochowie

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI.271.58.2018.ZP1
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP
termin składania ofert: 12 września 2018  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z zm., dalej UPZP), Zamawiający: Gmina Białe Błota, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: I.W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Nr 1 złożona przez Wykonawcę: Konsorcjum firm: 1)Przedsiębiorstwo PROJ-BUD Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Bydgoszcz Sp. z o.o. Sp.k, ul. Kościuszki 27, 85-079 BYDGOSZCZ- Lider Konsorcjum, 2)Przedsiębiorstwo „EL-KAJO” Sp. z o.o., ul. Kościuszki 27, 85-079 BYDGOSZCZ- Partner Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru ofert najkorzystniejszych: 1.faktyczne: Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom UPZP oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując łącznie liczbę 100 punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi niżej wymienionymi kryteriami oceny ofert. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż cena ww. oferty mieści się w środkach, jakie Zamawiający posiada na sfinansowanie niniejszego zamówienia. 2.prawne: Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust 1 UPZP na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj.: 1.Cena – 60% (max 60 pkt.) 2.Okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane – 40% (max 40 pkt.)  

zamówienie na:

Wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni oraz naprawa instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku GCK w Łochowie

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI.271.55.2018.ZP1
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP
termin składania ofert: 3 września 2018  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z zm., dalej UPZP), Zamawiający: Gmina Białe Błota, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: I. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Nr 2 złożona przez Wykonawcę: PPHU SAN-MET Leszek Tadych, Technika grzewcza, sanitarna i gazowa, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 89-100 Nakło nad Notecią Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru ofert najkorzystniejszych: 1. faktyczne: Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom UPZP oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując łącznie liczbę 100 punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi niżej wymienionymi kryteriami oceny ofert. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż cena ww. oferty mieści się w środkach, jakie Zamawiający posiada na sfinansowanie niniejszego zamówienia. 2. prawne: Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust 1 UPZP na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj.: 1. Cena – 60% (max 60 pkt.) 2. Okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane – 40% (max 40 pkt.)  

zamówienie na:

Przebudowa ulicy Gwarnej w Białych Błotach wraz z budową kanalizacji deszczowej

zamawiający: Gmina Biale Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI.271.41.2018.ZP2
wartość: poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 2 sierpnia 2018  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z zm., dalej ustawa Pzp), Zamawiający: Gmina Białe Błota, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano ofertę najkorzystniejszą: Ofertę nr 1 złożoną przez BETPOL S.A. ul. Inwalidów 49, 85-749 Bydgoszcz z ceną 1 067 817,29 zł brutto (słownie złotych: jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemnaście tysięcy 29/100) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru ofert najkorzystniejszych: 3. faktyczne: Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując łącznie liczbę 100 punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi niżej wymienionymi kryteriami oceny ofert. 4. prawne: Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj.: Cena – 60% (max 60 pkt.) Okres gwarancji – 40% (max 40 pkt.)  

zamówienie na:

Budowa ulicy Betonowej w Białych Błotach z podziałem na 2 etapy

zamawiający: Gmina Biale Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI.271.18.2018.ZP2
wartość: poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 19 lipca 2018  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z zm., dalej UPZP), Zamawiający: Gmina Białe Błota, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: I. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę: DROMAKS Piotr Myszkier, ul. Żytnia 25, 85-356 BYDGOSZCZ Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru ofert najkorzystniejszych: 1. faktyczne: Jedyna, niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom UPZP oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując łącznie liczbę 100 punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi niżej wymienionymi kryteriami oceny ofert. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż cena ww. oferty mieści się w środkach, jakie Zamawiający posiada na sfinansowanie niniejszego zamówienia. 2. prawne: Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust 1 UPZP na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj.: 1. Cena – 60% (max 60 pkt.) 2. Okres gwarancji – 40% (max 40 pkt.)  

zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

zamawiający: Gmina Biale Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI.271.37.2018.ZP1
wartość: poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 5 lipca 2018  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z zm., dalej ustawa Pzp), Zamawiający: Gmina Białe Błota, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano ofertę najkorzystniejszą: Ofertę nr 1 złożoną przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych TARO Sp. z o.o., Lisi Ogon, ul. Wiejska 3, 86-065 Łochowo z ceną 421 200,00 zł brutto (słownie złotych: czterysta dwadzieścia jeden tysięcy dwieście 00/100) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru ofert najkorzystniejszych: 1. faktyczne: Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując łącznie liczbę 100 punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi niżej wymienionymi kryteriami oceny ofert. 2. prawne: Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj.: 1. Cena – 60% (max 60 pkt.) 2. Deklarowany czas przystąpienia do odbioru odpadów – 40% (max 40 pkt.)  

zamówienie na:

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT!!! Wymiana instalacji elektrycznych parteru budynku Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach wraz z robotami remontowymi

zamawiający: Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne’a Adres: ul. Centralna 27; 86-005 Białe Błota telefon: 52 381 40 11, faks 52 381 40 11 adre
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 1/2018
wartość: poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 27 czerwca 2018  08:00
wynik postępowania: Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dale j ustawą Pzp, Zamawiający zawiadamia, że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę: Zakład Remontowo – Budowlany ADEX Dariusz Dudkiewicz, ul. Pałucka 11, 89-20 Szubin, z ceną oferty brutto 243 699,95 zł (słownie złotych: dwieście czterdzieści trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć 95/10). UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryterium oceny ofert określonego w pkt 19 tomu I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ). Jedyna oferta złożona w ww. zamówieniu przez Wykonawcę Zakład Remontowo – Budowlany ADEX Dariusz Dudkiewicz, ul. Pałucka 11, 89-20 Szubin spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż cena oferty mieści się w środkach, jakie Zamawiający posiada na sfinansowanie niniejszego zamówienia.  

zamówienie na:

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERTdostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.

zamawiający: Gmina Biale Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI.271.39.2018.ZP1
wartość: poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 7 czerwca 2018  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z zm., dalej ustawa Pzp), Zamawiający: Gmina Białe Błota, zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano ofertę najkorzystniejszą: Ofertę nr 2 złożoną przez VERVIS Sp. z o.o., ul. Zielna 47, 87-800 Włocławek, z ceną brutto 205 048,47 zł (słownie złotych: dwieście pięć tysięcy czterdzieści osiem 47/100) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru oferty najkorzystniejszej: 1. faktyczne: Niepodlegające odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując liczbę 100 punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi niżej wymienionymi kryteriami oceny ofert. 2. prawne: Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj.: 1. Cena – 100% (max 100 pkt.)  

zamówienie na:

UWAGA!!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Białe Błota i jej jednostek organizacyjnych

zamawiający: Gmina Biale Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI.271.22.2018.ZP2
wartość: poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 29 maja 2018  10:00
wynik postępowania: zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej: w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano ofertę najkorzystniejszą: oferta nr 1 złożona przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW z ceną brutto 349 759,20 zł  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy ulic na terenie Gminy Białe Błota, z podziałem na części

zamawiający: Gmina Biale Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI.271.31.2018.ZP2
wartość: poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 23 maja 2018  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z zm., dalej ustawa Pzp), Zamawiający: Gmina Białe Błota, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: I. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w zakresie części 1, 2 i 3 jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę: W zakresie Części 1 – ulica Gościnna w Łochowie Ofertę nr 1 złożoną przez Walczak – Projekt Pracownia Projektowo – Konsultingowa, ul. Świerkowa 5, 88-400 Żnin, z ceną brutto 44 501,40 zł (słownie złotych: czterdzieści cztery tysiące pięćset jeden 40/100) W zakresie Części 2 – ulica Jedlinowa w Łochowie Ofertę nr 1 złożoną przez Walczak – Projekt Pracownia Projektowo – Konsultingowa, ul. Świerkowa 5, 88-400 Żnin, z ceną brutto 63 376,98 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt sześć 98/100) W zakresie Części 3 – ulica Ceramiczna w Kruszynie Krajeńskim Ofertę nr 1 złożoną przez Walczak – Projekt Pracownia Projektowo – Konsultingowa, ul. Świerkowa 5, 88-400 Żnin, z ceną brutto 29 946,81 zł (słownie złotych: dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć 81/100) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru ofert najkorzystniejszych: 1. faktyczne: Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując łącznie liczbę 80 punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi niżej wymienionymi kryteriami oceny ofert. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż ceny ww. oferty mieszczą się w środkach, jakie Zamawiający posiada na sfinansowanie niniejszego zamówienia. 2. prawne: Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj.: 1. Cena – 60% (max 60 pkt.) 2. Doświadczenie projektanta drogowego – 40% (max 40 pkt.) II. W zakresie: Części 4 - ulica Laskowa w Trzcińcu, części 5 – parking przy ulicy Czerskiej w Białych Błotach, części 6 – ulica Orzechowa w Zielonce części 7 – ulica Letniskowa, ulica Wczasowa, ulica Plażowa, ulica Wypoczynkowa w Łochowie - postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia: 1. Faktyczne: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. 2. Prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.  

zamówienie na:

Rozbudowa istniejącego budynku Gminnego Przedszkola Wróżka w Białych Błotach przy ul. Centralnej 27, dz. nr 2154 w systemie zaprojektuj i wybuduj”

zamawiający: Gmina Biale Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI.271.19.2018.ZP2
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 26 kwietnia 2018  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z zm., dalej ustawa Pzp), Zamawiający: Gmina Białe Błota, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano ofertę najkorzystniejszą: Ofertę nr 1 złożoną przez Konsorcjum Firm: BWJ Inwestycje Sp. z o.o. , ul. Toruńska 109, 85-844 Bydgoszcz – Lider Konsorcjum; Paweł Gonia XOSA Architekci, ul. Bronisława Potockiego nr 1 lok. 89, 85-309 Bydgoszcz – Członek Konsorcjum Z ceną brutto oferty: 1 586 700,00 zł (słownie złotych: jeden milion pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset)  

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy kruszywa drogowego, z podziałem na części: Część 1 – Destrukt betonowy 0-63 mm, Część 2 – Kamień twardy łamany 0-31,5 mm.

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony-dostawy
nr sprawy: ZPI.271.17.2018.ZP2
wartość: poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 24 kwietnia 2018  10:00
wynik postępowania: Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający zawiadamia, że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejsze wybrane zostały oferty złożone przez Wykonawców: Część 1 – Destrukt betonowy 0-63 mm Oferta nr 2 złożona przez DROMAKS Piotr Myszkier, ul. Żytnia 25, 85-356 Bydgoszcz, z ceną brutto 627 300,00 zł (słownie złotych: sześćset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta 00/100) Część 2 – Kamień twardy łamany 0-31,5 mm Oferta nr 3 złożona przez Przedsiębiorstwo EL-KAJO Sp. z o.o., ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz, z ceną brutto 590 400,00 zł (słownie złotych: pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta 00/100) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru oferty najkorzystniejszej 1) Faktyczne Niepodlegające odrzuceniu oferty na część 1 i 2 odpowiadają wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SIWZ, zostały ocenione jako najkorzystniejsze uzyskując łącznie liczbę 100 punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi niżej wymienionymi kryteriami oceny ofert. 2) Prawne Oferty najkorzystniejsze dla części 1 i 2 wybrano zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj.: 1. Cena – 60% (max 60 pkt.) 2. Termin realizacji – 40% (max 40 pkt.)  

zamówienie na:

Budowa ulicy Bluszczowej w Cielu, odcinek ulicy Ułańskiej w Cielu.

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI.271.13.2018.ZP1
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 26 marca 2018  10:00
wynik postępowania: Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru oferty najkorzystniejszej: 1. faktyczne: Niepodlegająca odrzuceniu oferta nr 4, odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza, uzyskując łącznie liczbę 100,00 punktów, zgodnie z zastosowanymi poniżej kryteriami oceny ofert. 2. prawne: Ofertę najkorzystniejszą nr 4, wybrano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj.: 1. cena – 60 % (max. 60 pkt); 2. termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy – 40 % (max. 40 pkt).  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowych dla przebudowy ulic w m. Łochowice, z podziałem na części

zamawiający: Gmina Biale Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.271.14.2018.ZP2
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 20 marca 2018  10:00
wynik postępowania: Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający zawiadamia, że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejsze wybrane zostały oferty złożone przez Wykonawców: Część 1 – ulica Borowikowa, ulica Grzybowa, ulica Leśników od km 0+000 do km 0+140 Oferta nr 1 złożona przez Walczak – Projekt Pracownia Projektowo – Konsultingowa, ul. Świerkowa 5, 88-400 Żnin, z ceną brutto 35 995,70 zł (słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć 70/100) Część 2 – ulica Jagodowa, ulica Łososiowa, ulica Leśników od km 0+140 do km 0+410 Oferta nr 1 złożona przez Walczak – Projekt Pracownia Projektowo – Konsultingowa, ul. Świerkowa 5, 88-400 Żnin, z ceną brutto 29 382,24 zł (słownie złotych: dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa 24/100) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru oferty najkorzystniejszej 1) Faktyczne Niepodlegająca odrzuceniu oferta na część 1 i 2 odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując łącznie liczbę 70 punktów zgodnie z zastosowanymi niżej wymienionymi kryteriami oceny ofert. 2) Prawne Ofertę najkorzystniejszą dla części 1 i 2 wybrano zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ  

zamówienie na:

Bieżące utrzymanie dróg gruntowych na terenie gminy Białe Błota

zamawiający: Gmina Biale Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.271.11.2018.ZP2
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 16 marca 2018  10:00
wynik postępowania: Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dale j ustawą Pzp, Zamawiający zawiadamia, że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę: DROMAKS Piotr Myszkier, ul. Żytnia 25, 85-356 Bydgoszcz, z ceną brutto 3 201 505,50 zł (słownie złotych: trzy miliony pięćset pięć tysięcy 50/100). UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryterium oceny ofert określonego w pkt 19 tomu I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ). Oferta złożona w ww. zamówieniu przez Wykonawcę DROMAKS Piotr Myszkier, ul. Żytnia 25, 85-356 Bydgoszcz – oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i otrzymała najwyższą ilość punktów obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż cena oferty mieści się w środkach, jakie Zamawiający posiada na sfinansowanie niniejszego zamówienia  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy ulic na terenie Gminy Białe Błota, z podziałem na części

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.271.10.2018.ZP2
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 7 marca 2018  10:00
wynik postępowania: I. W zakresie części 3, 4 i 5 jako najkorzystniejsze wybrane zostały oferty złożone przez Wykonawców: Część 3 – ulica Judyma w Białych Błotach Oferta nr 1 złożona przez Drogową Pracownię Projektową ANMAR Anna Pacewicz – Dyrda, ul. Łanowa 1, 86-014 Kruszyn, z ceną brutto 14 145,00 zł (słownie złotych: czternaście tysięcy sto czterdzieści pięć 00/100) Część 4 – ulica Bajeczna w Białych Błotach Oferta nr 1 złożona przez Drogową Pracownię Projektową ANMAR Anna Pacewicz – Dyrda, ul. Łanowa 1, 86-014 Kruszyn, z ceną brutto 14 145,00 zł (słownie złotych: czternaście tysięcy sto czterdzieści pięć 00/100) Część 5 – ulica Okopowa w Łochowie Oferta nr 3 złożona przez WALCZAK – PROJEKT Pracownia Projektowo – Konsultingowa, ul. Świerkowa 5, 88-400 Żnin, z ceną brutto 29 293,68 zł (słownie złotych: dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy 68/100) Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej Oferty najkorzystniejsze wybrane zostały zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ). Oferty wybrane jako najkorzystniejsze otrzymały najwyższą ilość punktów obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w SIWZ. Ww. oferty spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż ceny ww. ofert mieszczą się w środkach, jakie Zamawiający posiada na sfinansowanie niniejszego zamówienia. II. W zakresie Części 1 - ulica Czeremchy w Białych Błotach oraz części 2 – ulica Laskowa w Trzcińcu - postępowanie zostało unieważnione. Podstawa unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp. Uzasadnienie unieważnienia: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższają kwotę, którą Zamawiający posiada na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający posiada w budżecie na 2018 rok: na część 1 kwotę 5 000,00 zł brutto na część 1 kwotę 24 000,00 zł brutto  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 22) starsze przetargi »