Przetargi rozstrzygnięte z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

***UWAGA***ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT***Budowa ul. Kadetów w Białych Błotach

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.94.2020.ZP1
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP
termin składania ofert: 19 stycznia 2021  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, zwanej dalej ustawą Pzp), Zamawiający Gmina Białe Błota, zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano: Ofertę nr 6 złożoną przez PROJBUD Drogownictwo Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz z ceną brutto 369 813,74 zł (słownie złotych: trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzynaście 74/100) Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Faktyczne: Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsze uzyskując najwyższą liczbę punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi kryteriami oceny ofert. prawne: Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ  

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)