Przetargi unieważnione z 2006 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

Budowę kładki dla pieszych w miejscowości Lisi Ogon na Kanale Noteckim”.

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 60000 euro
termin składania ofert: 6 listopada 2006
przyczyna unieważnienia: Informuję, że przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 EURO z dnia 06.11.2006 r. dot. „Budowy kładki dla pieszych w miejscowości Lisi Ogon na Kanale Noteckim” , został unieważniony na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 Ustawy prawo zamówień publicznych – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. uniewaznienie 

zamówienie na:

Opracowanie projektu boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Łochowo Gmina Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 8 sierpnia 2006
przyczyna unieważnienia: Informuję, że przetarg nieograniczony z dnia 08.08.2006 r. którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 EURO, dot. „Opracowania projektu boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Łochowo Gmina Białe Błota” został unieważniony na podstawie Art. 93 ust1 pkt1 Ustawy prawo zamówień publicznych tj. w wyznaczonym terminie na składanie ofert tj. do dnia 08.08.2006r. do godz. 10.00 nie złożono żadnej oferty.  

zamówienie na:

kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej na okres 3 lat

zamawiający: Wójt w Białych Błotach
tryb zamówienia: przetarg ograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej do 60.000 EURO
termin składania ofert: 16 czerwca 2006
przyczyna unieważnienia: Informuję, że oferta Nr 02 złożona przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Bydgoszcz ul.Wyczółkowskiego 22 została wykluczona z postępowania o udzielenie zamówienia dot. Ubezpieczenia majątkowe i odpowiedzialności cywilnej Urzędu Gminy Białe Błota i jego jednostek organizacyjnych” Podstawa wykluczenia Art. 24 ust 2 pkt 3 Ustawy prawo zamówień publicznych zgodnie z Art. 24 ust 4 Ustawy p.z..p ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiający odrzucił ofertę złożoną przez w/w na podstawie Art. 89 ust.1 pkt z Ustawy p.z..p – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - niepełna oferta w stosunku do wymogów zamawiającego określonych w załączniku nr 4 do SIWZ. 

zamówienie na:

WYKONANIE MEBLI BIUROWYCH DLA POTRZEB URZĘDU GMINY BIAŁE BŁOTA

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000
termin składania ofert: 14 czerwca 2006
przyczyna unieważnienia: Informuję, że przetarg nieograniczony z dnia 14.06.2006r. dot. „Wykonania mebli biurowych dla potrzeb Urzędu Gminy Białe Błota” został unieważniony na podstawie Art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy prawo zamówień publicznych – nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.  

zamówienie na:

ROZBUDOWĘ SZKOŁY PODSTAWOWEJ O SEGMENT DYDAKTYCZNY GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA TERENIE DZIAŁEK NR EW. 266/1 i 265 w miejscowości ŁOCHOWO GMINA BIAŁE BŁOTA

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: wartości powyżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 29 marca 2006
przyczyna unieważnienia: Zamawiający informuje, że unieważnia przetarg nieograniczony zaplanowany na dzień 14.04.2006r. o wartości powyżej 60 000 EURO na „Rozbudowę Szkoły Podstawowej o segment dydaktyczny Gimnazjum i Szkoły Podstawowej na terenie działek nr ew. 266/1 i 265 w miejscowości Łochowo Gmina Białe Błota”, na podstawie Art. 93 ust. 1 pkt 7 postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)