Przetargi unieważnione z 2008 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 12 (z 12)zamówienie na:

BUDOWA PRZEPUSTU TYPU „MULTI-PLATE” NA DZIAŁCE O NR EWIDENCYJNYM 94/1, OBRĘB GEODEZYJNY PRZYŁĘKI , GMINA BIAŁE BŁOTA

zamawiający: Wojt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 Euro
termin składania ofert: 29 października 2008  10:00
przyczyna unieważnienia: unieważniony z powoduiż cena podana w ofertach przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

„Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji wokół ujęcia wody pitnej w miejscowości Ciele”.

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14000 Euro
termin składania ofert: 15 września 2008  10:00
przyczyna unieważnienia: unieważniony z powodu zaoferowana cena przewyższała kwotę która zamawiający może przeznaczyc na tą inwestycje 

zamówienie na:

TERMOMODERNIZACJĄ, PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ PRZEDSZKOLA PRZY UL.CENTRALNEJ 27 W BIAŁYCH BŁOTACH

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: TERMOMODERNIZACJĄ, PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ PRZEDSZKOLA PRZY UL.CENTRALNEJ 27 W BIAŁYCH BŁOTACH
nr sprawy:
wartość: przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000
termin składania ofert: 4 lipca 2008  10:00
przyczyna unieważnienia: Białe Błota, 2008-07-11 ZP 341- 15A/08 OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU Informuję, że na podstawie Art.93 ust.1 pkt.4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „ Termomodernizację, przebudowę i rozbudowę Przedszkola przy ulicy Centralnej 27 w Białych Błotach” z uwagi na to, że w wyznaczonym terminie na składanie ofert tj. do dnia 04 lipca 2008 roku do godziny 10:00, wpłynęła jedna oferta której cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY ULICY ZABYTKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI PRZYŁĘKI

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000
termin składania ofert: 13 czerwca 2008  13:30
przyczyna unieważnienia: ZP 341- 13/A/08 UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU Informuję, że na podstawie Art.93 ust.1 pkt.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „ Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Zabytkowej w miejscowości Przyłęki” z uwagi na to, że w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie na składanie ofert tj. do dnia 13 czerwca 2008 roku do godziny 13:30 nie złożono żadnej oferty.  

zamówienie na:

TERMOMODERNIZACJĄ, PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ PRZEDSZKOLA PRZY UL.CENTRALNEJ 27 W BIAŁYCH BŁOTACH

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000
termin składania ofert: 12 czerwca 2008  10:00
przyczyna unieważnienia: Białe Błota, 2008-06-12 ZP 341- 15/08 UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU Informuję, że na podstawie Art.93 ust.1 pkt.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „ Termomodernizację, przebudowę i rozbudowę Przedszkola przy ulicy Centralnej 27 w Białych Błotach” z uwagi na to, że w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie na składanie ofert tj. do dnia 12 czerwca 2008 roku do godziny 10:00 nie złożono żadnej oferty. Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 12.06.2008r. Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu................................................ Zamieszczono na stronie internetowej BIP w dniu 12.06.2008r.  

zamówienie na:

Budowę boiska sportowego dla obsługi sportu wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 206/7, 206/10 i 332 w miejscowości Łochowo gmina Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO
termin składania ofert: 9 czerwca 2008  10:00
przyczyna unieważnienia: OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Informuję, że na podstawie Art.93 ust.1 pkt.4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 09.06.2008r. na „Budowę boiska sportowego dla obsługi sportu wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek 206/7,206/10 i 332 w miejscowości Łochowo” z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY ULICY ZABYTKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI PRZYŁĘKI

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000
termin składania ofert: 29 maja 2008  13:30
przyczyna unieważnienia: Białe Błota, 2008-06-02 ZP 341-13/08 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Informuję, że na podstawie Art.93 ust.1 pkt.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 29.95.2008r. na „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Zabytkowej w miejscowości Przyłęki” z uwagi na to, że w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie na składanie ofert tj. do dnia 29 maja 2008 roku do godz. 13: 30 nie złożono żadnej oferty. Przewodniczący Komisji Przetargowej Mariusz Stężewski  

zamówienie na:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY ULICY ZABYTKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI PRZYŁĘKI

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000
termin składania ofert: 29 maja 2008
przyczyna unieważnienia: unieważnienie z powodu braku ofert 

zamówienie na:

Budowę pieszojezdni w ulicy Guliwera w Białych Błotach Część II – od ulicy Barwinkowej do ulicy Czerskiej

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 29 lutego 2008  12:00
przyczyna unieważnienia: Białe Błota, dnia 09.04.2008r. ZP 341-06/08 oznaczenie i numer postępowania: „Budowa pieszojezdni w ulicy Guliwera w Białych Błotach Część II – od ulicy Barwinkowej do ulicy Czerskiej” - ZP 341-06/08 (przetarg nieograniczony). INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Informujemy, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2007r., Dz. U. Nr 223, poz. 1655), zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę pieszojezdni w ulicy Guliwera w Białych Błotach Część II – od ulicy Barwinkowej do ulicy Czerskiej”, z uwagi na fakt, iż postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający nie dopełnił obowiązku wynikającego z art. 40 ust. 2 tj. nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jednocześnie informujemy, że Zamawiający zamierza wszcząć kolejne postępowanie, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH NAWIERZCHNI ULIC SARNIEJ , ŁOSIOWEJ, JEMIO ŁOWEJ I ŁABĘDZIEJ W TRZCIŃCU

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: wartość przekracza 14 000 euro
termin składania ofert: 20 lutego 2008  13:30
przyczyna unieważnienia: Białe Błota, 2008-02-21 ZP 341-02A/08 UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU Informuję, że na podstawie Art.93 ust.1 pkt.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 20.02.2008r. na „Wykonanie dokumentacji projektowych nawierzchni ulic Sarniej, Łosiowej, Jemiołowej i Łabędziej w Trzcińcu” Gmina Białe Błota z uwagi na to, że w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie na składanie ofert tj. do dnia 31 stycznia 2008 roku do godz. 13: 30 nie złożono żadnej oferty.  

zamówienie na:

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH NAWIERZCHNI ULIC SARNIEJ , ŁOSIOWEJ, JEMIO ŁOWEJ I ŁABĘDZIEJ W TRZCIŃCU

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14000
termin składania ofert: 31 stycznia 2008  13:30
przyczyna unieważnienia: Białe Błota, 2008-02-01 ZP 341-02/08 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Informuję, że na podstawie Art.93 ust.1 pkt.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 31.01.2008r.na „ Wykonanie dokumentacji projektowych nawierzchni ulic Sarniej, Łosiowej, Jemiołowej i Łabędziej w Trzcińcu Gmina Białe Błota z uwagi na to, że w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie na składanie ofert tj. do dnia 31 stycznia 2008 roku do godz. 13: 30 nie złożono żadnej oferty.  

zamówienie na:

Budowę kompleksu boisk sportowych w Białych Błotach I etap

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 22 stycznia 2008  10:00
przyczyna unieważnienia: Informuję, że na podstawie art. 93. ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2007r., Dz. U. Nr 223, poz. 1655), zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę kompleksu boisk sportowych w Białych Błotach I etap”, z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Przetargi o pozycjach 1 - 12 (z 12)