Przetargi unieważnione z 2012 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)zamówienie na:

Dostawa 10 m3 oleju opałowego rocznie z dowozem do Żłobka Gminnego U misia w Łochowie na lata 2013-2014

zamawiający: Żłobek Gminny 'U Misia' w Łochowie , ul. Okopowa 10, 86-055 Łochowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 515 66 06
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.2710.01.2012
wartość: poniżej 200.000 EURO
termin składania ofert: 20 grudnia 2012  11:00
przyczyna unieważnienia: Żłobek Gminny „U misia” w Łochowie, ul. Okopowa 10 informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Uzasadnienie faktyczne (okoliczności skutkujące koniecznością unieważnienia postępowania): W postępowaniu na wykonanie przedmiotu zamówienia nie złożono żadnej oferty. Dyrektor Żłobka Gminnego „U misia” Iwona Nowak  

zamówienie na:

Wykonanie usług wyceny nieruchomości w formie operatów szacunkowych dla potrzeb Urzędu Gminy Białe Błota.

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.26.2012.ZP2
wartość: poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 8 października 2012  12:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami) 

zamówienie na:

Odtworzenie nawierzchni ulic Bydgoskiej i ołędziowej w Zielonce gmina Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.23.2012.ZP1
wartość: poniżej 5 000 000 euro
termin składania ofert: 27 września 2012  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

Projekt nawierzchni ulicy Kanałowej i Spokojnej w Łochowicach

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.07.2012.ZP2
wartość: poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 6 lipca 2012  10:00
przyczyna unieważnienia: Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

Projekt budowy Szkoły Podstawowej wraz z halą sportową w Cielu gmina Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IR.2710.10.2012.ZP1
wartość: poniżej 200 000
termin składania ofert: 24 kwietnia 2012  12:00
przyczyna unieważnienia: Białe Błota, dnia 26.04.2012 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Informuję, że działając na podstawie Art. 93 ust.1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, dotyczące zadania pn. „Projekt budowy Szkoły Podstawowej wraz z halą sportową w Cielu gmina Białe Błota”, z uwagi na to, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. UZASADNIENIE W części IV SIWZ ust. 2 punkt 2.3, dotyczącym spełnienia warunku potwierdzającego odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową Oferenta, Zamawiający żądał posiadania opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności z włączeniem odpowiedzialności za wykonanie usługi projektowej w wysokości minimum 2.000.000,00 zł ważnej na dzień otwarcia ofert. W pytaniach i odpowiedziach do SIWZ z dnia 20.04.2012 Przewodniczący Komisji Przetargowej zmienił ten warunek na: „Zamawiający uzna spełnienie warunku na podstawie oświadczenia, iż polisa OC będzie zawarta w przypadku wygrania przetargu przed podpisaniem umowy” oraz rozszerzył jego zakres udzielając odpowiedzi na pytania wykonawców nr 34,35 i 38. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, ze względu na powyższe, konieczną była zmiana treści SIWZ, której Zamawiający zaniechał, co skutkowało zmianą treści ogłoszenia, a więc koniecznością zamieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych zgodnie z art.38 ust.4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.). W związku z treścią art. 146 ust.1 pkt. 2 powołanej wyżej ustawy Prawo zamówień publicznych brak ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w BZP skutkuje nieważnością umowy zawartej bez dopełnienia tego obowiązku. Zastępca Wójta Gminy Jan Jaworski  

zamówienie na:

Budowa budynku zaplecza socjalno- sanitarnego boiska w Łochowie gmina Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IR.2710.06.2012.ZP1
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 6 marca 2012  12:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych 

Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)