Przetargi unieważnione z 2013 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)zamówienie na:

Budowa nawierzchni ulicy Kanałowej w miejscowości Łochowice gmina Białe Błota na odcinku od drogi powiatowej nr 1926C do ulicy Spokojnej

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.23.2013.ZP2
wartość: poniżej 5 000 000 euro
termin składania ofert: 23 września 2013  10:00
przyczyna unieważnienia: Białe Błota, dnia 02.10.2013 roku I.2710.23.08.2013.ZP2 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) informuję, że unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę nawierzchni ulicy Kanałowej w miejscowości Łochowice gmina Białe Błota na odcinku od drogi powiatowej nr 1926C do ulicy Spokojnej”, z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Przebudowa (remont) istniejącej ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1926C na odcinku od ul. Loferskiego w miejscowości Łochowo do ul. Kanałowej w miejscowości Łochowice

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.18.2013.ZP2
wartość: poniżej 5 000 000 euro
termin składania ofert: 9 lipca 2013  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

Przebudowa (remont) istniejącej ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1926C na odcinku od ul. Loferskiego w miejscowości Łochowo do ul. Kanałowej w miejscowości Łochowice

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.15.2013.ZP2
wartość: poniżej 5 000 000 euro
termin składania ofert: 10 czerwca 2013  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

Zakup wraz z dostawą autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zakładu Aktywności Zawodowej Ośrodka Sportu i Rehabilitacji w Białych Błotach

zamawiający: Zakład Aktywności Zawodowej Ośrodek Sportu i Rehabilitacji, ul. Centralna 27A, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 19411/04/2013
wartość: poniżej 200.000 euro
termin składania ofert: 20 maja 2013  13:00
przyczyna unieważnienia: Białe Błota, dnia 20.05.2013 r.   ZP.19411/04/2013 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Zgodnie z art. 93 ust.1 poz. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2010 r.Nr 113, poz.759 za zm.) informuję, że unieważniono przetarg nieograniczony, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 200.000 EURO  na „ZAKUP Z DOSTAWĄ AUTOBUSU PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ” OŚRODKA SPORTU I REHABILITACJI W BIAŁYCH BŁOTACH” z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty – oferta z najkorzystniejszą ceną- przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia. Oferta z najniższą ceną brutto – 284.130,00 zł( słownie:dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści 00/100 zł)przekracza możliwości finansowe na tym zadaniu. Kierownik Izabela Sut  

zamówienie na:

Zakup wraz z dostawą autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zakładu Aktywności Zawodowej Ośrodka Sportu i Rehabilitacji w Białych Błotach.

zamawiający: Zakład Aktywności Zawodowej 'Ośrodek Sportu i Rehabilitacji' , ul. Centralna 27A, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 19411/03/2013
wartość: poniżej 200.000 euro
termin składania ofert: 26 kwietnia 2013  12:00
przyczyna unieważnienia: Białe Błota, dnia 09.05.2013 r. Znak postępowania: ZP.19411/03/2013 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Zgodnie z art. 93 ust 1 poz. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuję, że unieważniono przetarg nieograniczony, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 200.000 EURO na: "ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ AUTOBUSU PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ "OŚRODKA SPORTU I REHABILITACJI" W BIAŁYCH BŁOTACH" z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty - oferta z najkorzystniejszą ceną - przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia. Oferta z najniższą ceną brutto 227.402,40 zł (słownie: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy czterysta dwa 40/100 złotych) przekracza możliwości finansowe na tym zadaniu. Kierownik Izabela Sut  

zamówienie na:

Zakup z dostawą autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zakładu Aktywności Zawodowej Ośrodek Sportu i Rehabilitacji w Białych Błotach

zamawiający: Zakład Aktywności Zawodowej 'Ośrodek Sportu i Rehabilitacji' , ul. Centralna 27A, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 19411/01/2013
wartość: poniżej 200.000 euro
termin składania ofert: 15 kwietnia 2013  12:00
przyczyna unieważnienia: Białe Błota, dnia 15.04.2013 r. ZP.19411/01/2013 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Zgodnie z art. 93 ust 1 poz. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuję, że unieważniono przetarg nieograniczony, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 200.000 EURO na "ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ AUTOBUSU PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ "OŚRODKA SPORTU I REHABILITACJI" W BIAŁYCH BŁOTACH" z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty - oferta z najkorzystniejszą ceną - przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia. Oferta z najniższą ceną brutto - 230.108,40 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy sto osiem 40/100 złotych) przekracza możliwości finansowe na tym zadaniu. Kierownik Izabela Sut 

zamówienie na:

Projekt budowy dróg publicznych na terenie gminy Białe Błota

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.06.2013.ZP2
wartość: poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 6 marca 2013  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami) 

zamówienie na:

Obsługa geodezyjna dla potrzeb Urzędu Gminy Białe Błota.

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.02.2013.ZP2
wartość: poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 5 lutego 2013  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami) 

zamówienie na:

Dostawa 10 m3 oleju opałowego rocznie z dowozem do Żłobka Gminnego U misia w Łochowie na lata 2013-2014

zamawiający: Żłobek Gminny 'U Misia' w Łochowie , ul. Okopowa 10, 86-055 Łochowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 515 66 06
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.2710.02.2012
wartość: poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 14 stycznia 2013  11:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 

Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)