Przetargi unieważnione z 2016 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania: „Rozbudowa dróg gminnych: ul. Jesionowa w Łochowie, przejście przez Kanał Notecki, ul. Niedźwiedzia w Łochowie i drogi powiatowej nr 1936C Łochowo-Lipniki polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Drzewce, Murowaniec, Kruszyn Krajeński”

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.20.2016.ZP2
wartość: popniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 16 grudnia 2016  10:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93.ust.1 pkt 1 uPzp: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie w płynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu zastrzeżeniem pkt 2 i 3.” UZASADNIENIE: W postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie została złożona żadna oferta.  

zamówienie na:

Utworzenie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Białe Błota

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.18.2016.ZP1
wartość: poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 30 listopada 2016  10:00
przyczyna unieważnienia: Działając w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuję o unieważnieniu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Utworzenie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Białe Błota”, z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Budowa ul. Zagajnikowej od ul. Geodetów do ul. Śluzowej w Prądkach

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.15.2016.ZP1
wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 28 października 2016  10:00
przyczyna unieważnienia: działając w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuję, że unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa ul. Zagajnikowej od ul. Geodetów do ul. Śluzowej w Prądkach”, z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Białych Błotach

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.16.2016.ZP2
wartość: poniżej 5 225 000
termin składania ofert: 28 października 2016  09:00
przyczyna unieważnienia: Działając w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) unieważnia przedmiotowe postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

Wypompowywanie i wywóz wód opadowych z terenu Gminy Białe Błota

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.13.2016.ZP1
wartość: poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 9 września 2016  10:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuję, że unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Wypompowywanie i wywóz wód opadowych z terenu Gminy Białe Błota” znak: I.2710.13.2016.ZP1, z uwagi na to, że wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć 

zamówienie na:

Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem remontu sal lekcyjnych oraz holu II piętra budynku Szkoły Podstawowej im. Juliusza Vernea w Białych Błotach

zamawiający: Szkoła Podstawowa im. Juliusza Vernea w Białych Błotach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 1/2016
wartość: poniżej 5225000
termin składania ofert: 16 czerwca 2016  10:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) informuję, że unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem remontu sal lekcyjnych oraz holu II piętra budynku Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach”, z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Przebudowa ul. Żurawinowej, ul. Liściastej i odcinka ul. Bukowej w Łochowie, polegająca na wykonaniu nawierzchni, kanalizacji deszczowej i oświetlenia

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.06.2016.ZP1
wartość: do 5 225 000 euro
termin składania ofert: 10 czerwca 2016  09:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) informuję, że unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa ul. Żurawinowej, ul. Liściastej i odcinka ul. Bukowej w Łochowie, polegająca na wykonaniu nawierzchni, kanalizacji deszczowej i oświetlenia”, z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)