Przetargi unieważnione z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 16 (z 16)zamówienie na:

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyłękach, w systemie zaprojektuj i wybuduj.

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.106.2019.ZP1
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP
termin składania ofert: 20 grudnia 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm., dalej zwaną ustawą Pzp), Zamawiający: Gmina Białe Błota, zawiadamia o: I. Unieważnieniu postępowania: Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia: 1. Faktyczne: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. 2. Prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.  

zamówienie na:

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT!!! Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy i Świetlicy Socjoterapeutycznej „Małgosia” w Cielu - w systemie zaprojektuj i wybuduj

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.60.2019.ZP2
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art 11 ust 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 18 grudnia 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, dalej zwaną ustawą Pzp), Zamawiający: Gmina Białe Błota, zawiadamia o: I. Unieważnieniu postępowania: Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia: 1. Faktyczne: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 2. Prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.  

zamówienie na:

***UWAGA-ZMIANA TREŚCI SIWZ!!***Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyłękach, w systemie zaprojektuj i wybuduj.

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.96.2019.ZP1
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP
termin składania ofert: 24 października 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm., dalej zwaną ustawą Pzp), Zamawiający: Gmina Białe Błota, zawiadamia o: I. Unieważnieniu postępowania: Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia: 1. Faktyczne: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. 2. Prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.  

zamówienie na:

Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Drzewce, Murowaniec, Kruszyn Krajeński

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.84.2019.ZP2
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP
termin składania ofert: 11 września 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, dalej zwaną ustawą Pzp), Zamawiający: Gmina Białe Błota, zawiadamia o: I. Unieważnieniu postępowania: Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia: 1. Faktyczne: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 2. Prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.  

zamówienie na:

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT .......... Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyłękach, w systemie zaprojektuj i wybuduj

zamawiający: Gmina Biale Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI.271.85.2018.ZP2
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 31 lipca 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm., dalej zwaną ustawą Pzp), Zamawiający: Gmina Białe Błota, zawiadamia o: I. Unieważnieniu postępowania: Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia: 1. Faktyczne: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. 2. Prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp  

zamówienie na:

UWAGA!!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT!!!!Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.57.2019.ZP1
wartość: powyżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP
termin składania ofert: 25 czerwca 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający zawiadamia, że ww. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione. Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia: 1. Faktyczne: W dniu 25.06.2019 r., Zamawiający dokonał otwarcia ofert dla ww. postępowania, gdzie została złożona jedna oferta. Zamawiający w pkt 16.3 SIWZ wskazał, iż „oferta powinna być sporządzona, pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, w języku polskim (…) i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.” Ww. zapisy zostały sporządzone zgodnie z dyspozycją ustawodawcy, określoną w art. 10a ust. 5 ustawy Pzp. Ponadto, Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 4 stycznia 2019 r. (sygn.. akt KIO 2611/18) orzekła, że „w sytuacji, gdy - zgodnie z art. 10a ust. 5 PrZamPubl - oświadczenia mają być sporządzane (a nie tylko doręczane) w postaci elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, to taką postać dokumentu należy uznać za postać oryginalną. Jak wprost wynika z przepisu, oświadczenie - czy samego wykonawcy czy innego podmiotu - musi zostać sporządzone w formie elektronicznej. Nie będzie uznany za oryginał dokument zawierający np. skan dokumentu uprzednio sporządzonego w wersji papierowej. Taki skan, nawet gdyby został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, byłby jedynie kopią oryginalnego dokumentu. Oryginał miałby bowiem w dalszym ciągu postać papierową (pisemną).” a „ustawodawca w art. 10a ust. 5 ustawy Pzp przesądził, że oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczenia z art. 25 a, w tym jednolity dokument muszą być "sporządzone" w postaci elektronicznej. Analiza tego przepisu prowadzi do wniosku, że dokumenty i oświadczenia wymienione w tym przepisie, a więc i oferta nie mogą być sporządzone w formie elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.”. Odmienną wykładnię zastosował w dniu 12 kwietnia 2019 r. Urząd Zamówień Publicznych. W opinii UZP „ofertę pierwotnie sporządzoną w postaci papierowej następnie przekształconą do postaci elektronicznej, np. poprzez jej zeskanowanie, winno uznać się za dokument elektroniczny.” Mimo dopuszczenia przez Zamawiającego skanu oferty, a w takiej formie została ona złożona w przedmiotowym postępowaniu, nie spełniałaby ona przesłanek wskazanych w art. 10a ust. 5, zgodnie z którymi oferta powinna mieć postać elektroniczną i być podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Wykładnia literalna omawianego przepisu stanowi, że spełnienie przez Wykonawcę wyłącznie jednej przesłanki, gdzie ustawodawca wymaga zaistnienia łącznie dwóch przesłanek, skutkuje nieważnością oferty w ww. postępowaniu. W związku z faktem, iż oferta Wykonawcy jest niezgodna z ustawą, Zamawiający unieważnia postępowanie. 2. Prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)- Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.  

zamówienie na:

Dowożenie uczniów z terenu Gminy Białe Błota do placówek oświatowych

zamawiający: Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach ul. Czysta 1a, 86-005 Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 1/2019
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art 11 ust 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 17 czerwca 2019  12:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie postępowania: uzasadnienie faktyczne: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia prawne: art 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp 

zamówienie na:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Gminy Białe Błota

zamawiający: Gmina Biale Błota
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe - Zamówienie na usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy Pzp
nr sprawy: RZP.271.43.2019.ZP2
wartość: Zamówienie na usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000
termin składania ofert: 25 kwietnia 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty. 

zamówienie na:

UWAGA!!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT!!!!Budowa ulicy Sokolej w Murowańcu

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI.271.83.2018.ZP1
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP
termin składania ofert: 12 kwietnia 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający zawiadamia, że ww. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione. Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia: 1. Faktyczne: Zamawiający w dniu 12.04.2019 r. dokonał otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu, podając jednocześnie kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 4.405.000,00 PLN (dla całej inwestycji) oraz 2.225.000,00 PLN (dla I części). Wskazane wyżej kwoty zostały błędnie przekazane przez Zamawiającego. Obecna doktryna stoi na stanowisku, iż „podana przez Zamawiającego kwota jest informacją dla wykonawców i jako taka nie podlega zmianie.” Dopuszczalne w świetle przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest jedynie zwiększenie tej kwoty, nie zaś zmniejszenie. „Obowiązujące przepisy prawa nie wskazują na możliwość dokonywania korekty (innej niż wskazana powyżej) tej kwoty, w szczególności, gdy Zamawiający zapoznał się z wysokością cen w złożonych ofertach.”. Biorąc pod uwagę, iż Zamawiający podał zawyżoną kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz obowiązujące przepisy prawa, Zamawiający unieważnia postępowanie. 2. Prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)- Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

zamówienie na:

Budowa ulicy Wycieczkowej w Łochowie – etap I budowa kanalizacji deszczowej

zamawiający: Gmina Biale Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.19.2019.ZP2
wartość: poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 9 kwietnia 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający zawiadamia o: I. Unieważnieniu postępowania: Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia postępowania: 1. faktyczne: (...) Cena drugiej oferty złożonej w postępowaniu wynosi 972 895,72 zł i przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia. 2. prawne: Art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp - Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

UWAGA!!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT!!!! Budowa Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach, w systemie zaprojektuj i wybuduj

zamawiający: Gmina Biale Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI.271.36.2018.ZP2
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 28 marca 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dale j ustawą Pzp, Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania: Uzasadnienie prawne unieważnienia: Art. 93 ust. 1 a. ustawy Pzp. 

zamówienie na:

Budowa utwardzenia gruntu na dz. 181/5 w Białych Błotach

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.27.2019.ZP1
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP
termin składania ofert: 19 marca 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający zawiadamia, że ww. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione. Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia: 1. Faktyczne: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W związku z brakiem możliwości pozyskania środków finansowych na realizację zadania, Zamawiający unieważnia postępowanie. 2. Prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.  

zamówienie na:

UWAGA!!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT!!!! Projekt ul. Albatrosa w Murowańcu

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.13.2019.ZP1
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP
termin składania ofert: 8 marca 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający zawiadamia, że ww. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione. Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia: 1. Faktyczne: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W związku z brakiem możliwości pozyskania środków finansowych na realizację zadania, Zamawiający unieważnia postępowanie. 2. Prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.  

zamówienie na:

Budowa utwardzenia gruntu na dz. 181/5 w BIałych Błotach

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.9.2019.ZP1
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP
termin składania ofert: 25 lutego 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający zawiadamia, że ww. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione. Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia: 1. Faktyczne: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W związku z brakiem możliwości pozyskania środków finansowych na realizację zadania, Zamawiający unieważnia postępowanie. 2. Prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.  

zamówienie na:

Projekt pieszo – jezdni na ulicy Laskowej w Trzcińcu

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.2714.2019.ZP2
wartość: poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 5 lutego 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, dalej zwaną ustawą Pzp), Zamawiający: Gmina Białe Błota, zawiadamia o: I. Unieważnieniu postępowania: Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia: 1. Faktyczne: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. 2. Prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.  

zamówienie na:

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT *****NOWY TERMIN 15.01.2019 r. ****Budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI.271.101.2018.ZP1
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP
termin składania ofert: 15 stycznia 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający zawiadamia, że ww. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione. Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia: 1. Faktyczne: Nie jest możliwe zrealizowanie zamierzonego zadania w zakresie budowy oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota z uwagi na nieprzyznanie dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 2. Prawne: art. 93 ust. 1a ustawy Pzp.  

Przetargi o pozycjach 1 - 16 (z 16)