Przetargi unieważnione z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Opracowanie projektu budowy ulicy Pogodnej w Cielu wraz z projektem kanalizacji sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Projekt i budowa ulicy Pogodnej w Cielu wraz z kanalizacją sanitarną

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.100.2020.KZP
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 21 stycznia 2021  10:00
przyczyna unieważnienia: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, dalej zwaną ustawą Pzp), Zamawiający Gmina Białe Błota, zawiadamia o unieważnieniu postępowania: Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia: Uzasadnienie faktyczne: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)