Przetargi unieważnione z 2018 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 23 (z 23)zamówienie na:

Budowa odwodnienia i nawierzchni ulicy Wycieczkowej w Łochowie roboty budowlane

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.271.8.2018.ZP1
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 12 marca 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia: 800 000,00 PLN, a cena najkorzystniejszej oferty wynosi: 2 158 385,99 PLN .Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający posiada na sfinansowanie zamówienia i nie ma możliwości zwiększenia środków finansowych na realizację przedmiotowego zadania do ceny najkorzystniejszej oferty. Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 4 UPZP .  

zamówienie na:

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 28.02.2018r. Przedmiotem zamówienia są: Odnawialne źródła energii w Gminie Białe Błota, na którego realizację Gmina zamierza uzyskać dofinansowanie z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, z podziałem na części: Część I: „Dostawa i montaż instalacji pomp ciepła powietrze-woda w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Białe Błota”; Cześć II: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych oraz obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Białe Błota”; Cześć III: „Dostawa i montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Białe Błota”.

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.17.2017.ZP1
wartość: poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 28 lutego 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Podstawa unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp. Uzasadnienie unieważnienia: Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Na dzień wyznaczony na podpisanie umowy ws. dofinansowania Zamawiający nie posiadał środków na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

Budowa odwodnienia i nawierzchni ul. Azalowej w Białych Błotach - roboty budowlane

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.271.6.2018.ZP1
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 19 lutego 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia: 299 000,00 PLN, a cena najkorzystniejszej oferty wynosi: 707 988,00 PLN. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający posiada na sfinansowanie zamówienia i nie ma możliwości zwiększenia środków finansowych na realizację przedmiotowego zadania do ceny najkorzystniejszej oferty. Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 4 UPZP .  

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 23 (z 23)