Zarządzenie nr 328Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 25 listopada 2009w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 328
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 25 listopada 2009


w sprawie powołania komisji przetargowej

Na podstawie art.30 ust.1 i ust. 2 pkt 3 i art. 33 ust.1   ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./,  oraz na podstawie art. 21 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz.U. z 2007r.
Nr 223 poz.1655 z późn. zm).
 
z a r z ą d z a m,

co następuje: 
               
§1 Celem przygotowania i prowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO na „Odbiór odpadów azbestowych od mieszkańców z terenu Gminy Białe Błota ”, powołuję komisję przetargową w składzie:
1. Magdalena Wajchert              - przewodniczący
2. Jadwiga Tomaszewska           - sekretarz
3. Karolina Swoboda                  - członek
                                  
§ 2 Komisja przystąpi do pracy w dniu 25.11.2009r.
 
§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (25 listopada 2009, 11:54:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1838