Zarządzenie nr 329Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 25 listopada 2009w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 329
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 25 listopada 2009


w sprawie powołania komisji przetargowej

Na podstawie art.30 ust.1 i ust. 2 pkt 3 i art. 33 ust.1   ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./,  oraz na podstawie art. 21 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2007r.
Nr 223 poz.1655 z późn. zm).
   
z a r z ą d z a m,
co następuje: 
               
§1 Celem przygotowania i prowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego którego wartość    przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO na 
„Organizację komunikacji publicznej na terenie Gminy Białe Błota”, powołuję komisję przetargową w składzie:
1. Mariusz  Stężewski               - przewodniczący
2. Jadwiga Tomaszewska          - sekretarz
3. Jan Czekajewski                  - członek
                                  
§ 2 Komisja przystąpi do pracy w dniu 25.11.2009r.
 
§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (25 listopada 2009, 11:56:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1973