Zarządzenie nr 344Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 29 grudnia 2009w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Białe Błota

Zarządzenie nr 344
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 29 grudnia 2009


w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Białe Błota

Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142,poz. 1591 z 2001r. ze zmianami )
zarządzam, co następuje:
 
 
§1.W załączniku do zarządzenia Nr 167/2008 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 21 lipca 2008r., wprowadza się następujące zmiany:
 
 
1)      w §24. skreśla się zapis:”  w zakresie stanowiska ds. przestrzegania ustawy antyalkoholowej:”,
 który  otrzymuje brzmienie:
 
„ W zakresie stanowiska ds. ochrony danych osobowych, dodatków mieszkaniowych , stypendiów socjalnych i profilaktyki uzależnień:
1)      prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych w Urzędzie Gminy Białe Błota;
2)      przygotowanie dokumentacji dotyczącej wydawania decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe;
3)      przygotowanie dokumentacji dotyczącej wydawania decyzji przyznających stypandia socjalne;
4)      prowadzenie ewidencji wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
5)      prowadzenie dokumentacji związanej z naliczaniem i pobieraniem opłat za wydane zezwolenia;
6)      nadzór nad placówkami handlowymi i gastronomicznymi sprzedającymi alkohol;
7)      prowadzenie spraw związanych z profilaktyką uzależnień
8)      obsługa Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
9)      przyjmowanie zgłoszeń o mającym się odbyć zgromadzeniu i załatwianie całokształtu spraw związanych z tą problematyką;
10)  wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie zbiórki publicznej na terenie gminy.”
 
 
2) Załączniki Nr1 i Nr2 do Regulaminu Organizacyjnego nadanego w dniu 21 lipca  2008 roku otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem  Nr1 i Nr2 do niniejszego zarządzenia.

Załącznik nr 1 (50kB) word

Załącznik nr 2 (62kB) word

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (15 stycznia 2010, 09:18:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3249