Zarządzenie nr 339Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 21 grudnia 2009w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Zarządzenie nr 339
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 21 grudnia 2009


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.


 
     Na podstawie § 11 , ust.3 Uchwały Nr XXVII/308/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia
11 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok  zarządza się , co następuje :
 
§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości            47 275 505,00 zł
2. Zwiększa się o kwotę        25 989,00 zł
3. Zmniejsza się o kwotę                                 22 157,00 zł
4. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą               47 279 337,00 złw tym :
a/ dochody bieżące 42 266 274,00 zł  z tego :
-          dochody własne     26 948 454,00 zł
-          dotacje                     4 648 230,00 zł 
-          subwencje              10 669 590,00 zł
 
b/ dochody majątkowe 5 013 063,00 zł z tego :
-          dotacje i środki otrzymane na inwestycje  2 913 063,00 zł w tym środki z budżetu
                                                                                        Unii Europejskiej w kwocie 499 332,00 zł
-          dochody ze sprzedaży majątku  2 000 000,00 zł
-          dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
      wieczystego w prawo własności  100 000,00 zł.
Zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości                     58 022 699,00 zł
2. Zwiększa się o kwotę               115 415,00 zł
3. Zmniejsza się o kwotę     111 583,00 zł    
4. Wydatki po zmianach  wynoszą                    58 026 531,00 zł
5. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się łącznie na :
a/  wydatki bieżące  34 762 630,00 zł, z tego :
             -      wynagrodzenia i pochodne       15 464 688,00 zł
-          dotacje                                         2 972 209,00 zł
-          wydatki na obsługę długu j.s.t.      223 0177,00 zł
-          rezerwa ogólna                               119 327,00 zł
-          rezerwa celowa                                18 000,00 zł
      b/  wydatki majątkowe  23 263 901,00 zł
 
zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 3. Ustala się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Białe Błota.
ZAŁĄCZNIKI (144kB) plik

 

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (9 lutego 2010, 11:31:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1950