Zarządzenie nr 28Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 30 kwietnia 2012w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Białe Błota

Zarządzenie nr 28
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 30 kwietnia 2012


w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Białe Błota


 

Na podstawie art. 33  ust.2  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. ze zm.),

 

 

zarządzam, co następuje:

 

§1. W załączniku do Zarządzenia NR SG.0050.16.2012 z dnia 27 lutego 2012r., wprowadza się następujące zmiany:

 

1) §17 otrzymuje brzmienie:

.         

W urzędzie tworzy się:

 

1)    Referat Budżetu i Finansów (Znak: Fn);

2)    Referat Podatków i Opłat  Lokalnych (Znak: P)

3)    Referat Inwestycji (Znak: I);

4)    Referat Rozwoju )Znak: R);

5)    Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego(Znak: GPR);

6)    Referat Organizacyjny (Znak: Or);

7)    Referat Ochrony Środowiska (Znak: OŚ);

8)    Urząd Stanu Cywilnego (Znak: USC);

9)     stanowisko Radcy Prawnego (Znak: RP)

10) stanowisko ds. obronnych i OC, spraw gospodarczych i wyborów (Znak: OCW).

11) stanowisko Audytora Wewnętrznego (Znak:Au)

12) stanowisko ds. kontaktu z przedsiębiorcami (Znak: KP)

 

2) §18 otrzymuje brzmienie:

 

           W urzędzie tworzy się następujące stanowiska kierownicze:

           1)      Zastępca Wójta (Znak: ZW);

           2)      Sekretarz (Znak: SG);

           3)      Skarbnik (Znak: SKG);

           4)       Kierownik Referatu Budżetu i Finansów (Znak: KF);

            5)       Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych (Znak: KP)

           6)       Kierownik Referatu Inwestycji (Znak: KI);

           7)      Kierownik Referatu Rozwoju (Znak:KR);

           8)       Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego (Znak:

                     KGP);

           9)       Kierownik Referatu Ochrony Środowiska (Znak: KOŚ);

         10)       Kierownik Referatu Organizacyjnego, którym jest sekretarz;

         11)       Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (Znak: KUSC);

         12)       Pełnomocnik ds. Ochrony (Znak: PO);

         13)       Administrator Bezpieczeństwa Informacji, którym jest sekretarz (Znak;ABI).

 

3) §22 otrzymuje brzmienie:

 

  §22.  Do zakresu działania Referatu Inwestycji   należy:

           1)    planowanie, przygotowanie, realizacja i rozliczenie zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie:

                  a)   oczyszczania ścieków komunalnych,

                  b)  urządzeń sanitarnych,

                  c)   gminnych dróg i mostów,

                  d)  urządzeń sportowo­-rekreacyjnych,

                  e)   budownictwa komunalnego;

           2)    udział w opracowaniu lub aktualizacji i zatwierdzaniu programu rozwoju lokalnego oraz wieloletniego programu inwestycyjnego gminy;

           3)    udział w ustalaniu potrzeb inwestycyjnych i remontowych w/w programów gospodarczych gminy, przy uwzględnieniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i lokalnych potrzeb społecznych;

           4)    określanie rozmiaru inwestycji, wybór w trybie zamówień publicznych jednostki projektowej, uzyskanie wszystkich decyzji administracyjnych zezwalających na wykonanie robót;

           5)    koordynowanie spraw związanych z oceną i zatwierdzeniem projektów technicznych;

           6)    ustalanie szacunkowego  kosztu inwestycji oraz udział w przygotowaniu projektu budżetu na dany rok;

           7)    dokonywanie wyboru wykonawcy robót w trybie zamówień i zrealizowanie umowy o wykonanie robót lub wykonanie usług;

           8)    przygotowywanie umów lub pełnomocnictw z zakresu obowiązków i odpowiedzialności dla inspektora nadzoru inwestorskiego;

           9)    wykonywanie funkcji inwestora bezpośredniego w stosunku do inwestycji i remontów podejmowanych na podstawie uchwały rady i finansowanych z budżetu gminy;

           10)  koordynowanie działań związanych z przebiegiem robót, o których mowa w pkt 10;

           11)  przekazywanie do użytku inwestycji i rozliczenie jej kosztów poprzez:

                  a)   sporządzenie końcowych zestawień kosztów realizacji inwestycji i remontów,

                  b)  wyegzekwowanie od projektanta lub wykonawcy należnych odszkodowań lub kar umownych,

                  c)   sporządzanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawie przekazania inwestycji do użytkowania,

                  d)  organizowanie lub udział w przeglądach gwarancyjnych;

           12)  opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych innych inwestorów w zakresie zgodności z planowanymi i realizowanymi inwestycjami gminnymi;

           13)  zapewnianie zgodności przeprowadzania w urzędzie przetargów na roboty, usługi i dostawy zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych;

            14) opracowywanie planu przeprowadzenia zamówień publicznych w oparciu o propozycje otrzymane z poszczególnych jednostek organizacyjnych

           15)  opiniowanie wniosku o rozpoczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego;

           16)  opracowywanie ogłoszenia o zamówieniu publicznym;

           17)  opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

           18)  przeprowadzenie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego wraz z wyborem wykonawcy, o ile wójt nie postanowi inaczej;

            19) przygotowywanie umowy o zamówienie publiczne;

           20)  sporządzanie sprawozdań z realizacji zamówienia publicznego;

           21)  kompletowanie i przechowywanie dokumentacji zamówień publicznych;

           22)  monitorowanie przebiegu zamówień publicznych;

           23)  gromadzenie informacji o charakterze planistycznym i sprawozdawczym dotyczących realizacji zamówień publicznych;

           24)  prowadzenie systematycznej współpracy z osobami uczestniczącymi w postępowaniu o zamówienia publiczne w zakresie sporządzania dokumentacji w okresie planowania i przygotowania postępowań;

           25)  wykonywanie zadań zarządcy dróg gminnych określonych w przepisach o drogach publicznych, takich jak:

                  a)   opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,

                  b)  opracowywanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów

                               mostowych,

                  c)   utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych 

                                urządzeń związanych z drogą,

                  d)  realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,

                  e)   koordynacja robót drogowych,

                  f)   wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,

                  g)   prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,

                  h)   przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,

                  i)    wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczeniowych,

                  j)   przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,

                  k)  wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz

                               wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,

                  l)    dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,

                  m)  sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym;

            26) współdziałanie z innymi zarządcami dróg na terenie gminy w ich prawidłowym utrzymaniu oraz w ustaleniu zasad organizacji ruchu;

            27)   orzekanie o przywróceniu do stanu pierwotnego pasa drogowego drogi gminnej  

                    lub zarezerwowanego terenu   w razie jego naruszenia;

  

            28) utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych należących do gminy i na innych terenach określonych w ustawie poprzez uprzątanie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń.

 

 

4)   W § 25 , akapity : w zakresie ogólnoorganizacyjnym, biuro obsługi klienta, sekretariat;

            w zakresie pozostałych stanowisk, tj: ochrony danych osobowych, profilaktyki   

            uzależnień, dodatków mieszkaniowych, stypendiów socjalnych:

 

      otrzymują brzmienie:

 

            w zakresie ogólnoorganizacyjnym, biuro obsługi klienta, sekretariat:

 

27)  ewidencjonowanie, nadawanie biegu sprawom i opracowywanie sprawozdań i informacji dotyczących postulatów, wniosków od mieszkańców gminy, których realizacja pozostaje w kompetencji wójta;

28) zapewnienie obsługi kancelaryjnej urzędu, sekretarskiej wójta i zastępcy wójta, sekretarza;

29) organizacja przyjmowania i załatwiania skarg, wniosków i listów obywateli;

30) opracowywanie analiz i sprawozdań dotyczących skarg, wniosków oraz indywidualnych spraw mieszkańców;

31) przyjmowanie pism sądowych w przypadku niemożności doręczenia ich

            adresatowi w jego miejscu  zamieszkania;

32) wywieszanie na tablicy ogłoszeń w lokalu urzędu informacji o ustanowieniu kuratora dla osoby, której miejsce pobytu jest nieznane;

33) przyjmowanie ustnych oświadczeń – ostatniej woli spadkodawcy  ;

34) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej;

35) administrowanie siecią komputerową z uwzględnieniem bezpieczeństwa systemów informatycznych;

36) zaopatrywanie pracowników urzędu w materiały biurowe i środki czystości;

37) prenumerowanie dzienników, czasopism oraz zakup wydawnictw specjalistycznych;

38) obsługa urządzeń biurowych;

39) prowadzenie wspólnie z Wydziałem Finansowym ewidencji środków trwałych;

40) przyjmowanie, rozdział i wysyłka korespondencji;

41) nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach budynku;

42) organizacja i nadzór  nad korespondencją wychodzącą;

 

            w zakresie pozostałych stanowisk, tj: ochrony danych osobowych, profilaktyki   

            uzależnień, dodatków mieszkaniowych, stypendiów socjalnych:

 

43) prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych w Urzędzie Gminy Białe Błota;

44) przygotowanie dokumentacji dotyczącej  wydawania decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe;

45) przygotowywanie dokumentacji dotyczącej wydawania decyzji przyznających stypendia socjalne;

46) przygotowywanie ewidencji wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

47) prowadzenia dokumentacji związanej z naliczaniem i pobieraniem opłat za wydane zezwolenia;

48) nadzór nad placówkami handlowymi i gastronomicznymi sprzedającymi alkohol;

49) prowadzenie spraw związanych z profilaktyką uzależnień;

50) obsługa Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

51)  wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość

52)  przygotowywanie w oparciu o uczestnictwo w:

                 - sesjach Rady Gminy

                 - posiedzeniach komisji problemowych Rady Gminy,

                 - posiedzeniach organu wykonawczego Gminy, lub na podstawie dokumentów sporządzanych podczas powyższych obrad, materiałów informacyjnych o ważniejszych   rozstrzygnięciach  podejmowanych przez organy gminy oraz funkcjonowaniu samorządu gminnego przeznaczonych dla środków masowego  przekazu,

53)  przygotowywanie cotygodniowych serwisów informacyjnych dla środków masowego przekazu, zawierających dane dotyczące bieżącej pracy Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych oraz zwięzłe kalendarium istotnych dla życia wspólnoty lokalnej wydarzeń, mających miejsce w tygodniu poprzedzającym oraz planowanych w tygodniu następującym,

54)   organizowanie i obsługa spotkań przedstawicieli organów ze środkami masowego przekazu, mieszkańcami    gminy organizacjami społecznymi lub środowiskami opiniotwórczymi, celem przedstawienia podstawowych założeń działań podejmowanych przez gminę i problemów pojawiających się w powyższym procesie,

55)   prowadzenie kroniki Gminy Białe Błota ,

56)   prowadzenie monitoringu i zbioru informacji prasowych, radiowych i telewizyjnych,  

             o działalności samorządu gminnego, gromadzonych za pomocą nośników

              zapewniających ich trwałość i zgodność z oryginałem, segregowanego odpowiednio

             do struktury organizacyjnej i podziału kompetencji poszczególnych jego jednostek,

57)   opracowywanie i kierowanie do środków masowego przekazu:   uzupełnień,

        sprostowań,    polemik, wyjaśnień, w  odniesieniu do informacji publikowanych w

        środkach masowego przekazu niezgodnych ze stanem faktycznym lub zawierających

        błędną  jego interpretację,

58)   umieszczanie w prasie lokalnej oraz innych środkach masowego przekazu ogłoszeń i obwieszczeń koniecznych dla realizacji zadań   wszystkich jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie,

59)   przygotowywanie stałych, cyklicznych publikacji prasowych oraz radiowych i telewizyjnych programów informacyjnych  o działalności  gminy i funkcjonowaniu systemu samorządu gminnego ;

60)   prowadzenie postępowań o udostępnienie informacji publicznej na wniosek, w tym wydawanie decyzji administracyjnych o odmowie jej udostępnienia lub umorzeniu postępowania w trybie określonym w przepisach o dostępie do informacji publicznej,

61)   opracowywanie informacji publicznych oraz innych informacji z zakresu przedmiotowego objętego zadaniami rzecznika, przeznaczonych do zamieszczenia na stronie podmiotowej Urzędu Gminy Biuletynu Informacji Publicznej lub portalu internetowym    gminy i przekazywanie tych informacji do publikacji w trybie ustalonym odrębnymi przepisami.

 

 

 

 

5) Po § 30 dodaje się § 30’    w brzmieniu:

 

Do zakresu działania Referatu Rozwoju należy:

 

1) udział w opracowaniu lub aktualizacji i zatwierdzaniu programu rozwoju lokalnego oraz   

     wieloletniego programu inwestycyjnego gminy;

2) udział w ustalaniu potrzeb inwestycyjnych i remontowych w/w programów gospodarczych

     gminy, przy uwzględnieniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i

     lokalnych potrzeb społecznych;

 3) sporządzanie wniosków o przyznanie pozabudżetowych środków finansowych na

      realizację inwestycji i remontów;

 4) wspieranie inicjatyw w celu upowszechniania agroturystyki w gminie;

 5) sporządzanie strategii rozwoju gminy, jej aktualizowanie i monitorowanie;

     wdrażanie strategii rozwoju społeczno­-gospodarczego gminy, w tym opracowywanie 

     programów operacyjnych do strategii;

6)  sporządzanie i upowszechnianie materiałów kreujących pozytywny wizerunek gminy;

7)  sporządzenie banku ofert gospodarczych oraz ich bieżące aktualizowanie;

8) przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o uzyskanie środków z funduszy Unii

    Europejskiej i innych pozabudżetowych;

9) prowadzenie stałego monitoringu funduszy Unii Europejskiej w zakresie możliwości 

    realizacji zadań infrastrukturalnych gminy na rzecz organizacji pozarządowych,

    małych i średnich przedsiębiorstw oraz   rolnictwa;

10) współdziałanie z referatami urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie

    opracowywania projektów i przygotowywania wniosków o dofinansowanie zadań ze

    środków pozabudżetowych;

11) nawiązywanie kontaktów i bieżąca współpraca z inwestorami zagranicznymi i krajowym

    w zakresie możliwości inwestowania na terenie gminy;        

12) podejmowanie działań i kreowanie inicjatyw lokalnych na rzecz programów

      zmierzających do aktywizacji gospodarczej i przeciwdziałaniu bezrobociu;

13) rejestracja podmiotów gospodarczych, w szczególności:

 

           a)    załatwianie spraw wynikających z ewidencjonowania działalności gospodarczej,

           b)    wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,

           c)    wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na terenie gminy;

14) sporządzanie wniosków o nadanie odznaczeń państwowych i odznak;      

15)   przyjmowanie zgłoszeń o mającym się odbyć zgromadzeniu i załatwianie całokształtu spraw związanych z tą problematyką;

16)  wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie zbiórki publicznej na terenie gminy;

17) promocja gminy w szczególności poprzez:

a)     organizowanie współpracy władz gminy z innymi samorządami, instytucjami i organizacjami w zakresie  zadań promujących gminę,                                

b)    gromadzenie informacji i danych ekonomicznych o gminie,

c)     przygotowywanie materiałów promocyjnych i uczestnictwo w misjach gospodarczych, targach i  wystawach,         

d)    przygotowywanie ofert dla inwestorów krajowych i zagranicznych,

e)     współpraca z mediami ,

f)      współdziałanie z klubami sportowymi w zakresie przygotowywania imprez sportowych o zasięgu  gminnym,    

g)     współdziałanie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie organizowania imprez  sportowych,                      

h)     przygotowywanie dokumentacji związanej z organizowaniem otwartych konkursów ofert na  wykonywanie  zdań publicznych dotyczących w szczególności  kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz   prowadzenia świetlic  socjoterapeutycznych

i)       nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z zagranicznymi gminami partnerskimi i bliźniaczymi,

j)      współtworzenie strony internetowej Gminy Białe Błota,

k)    współtworzenie  Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Białe Błota,

 

 

 

 

§2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

schemat organizcyjnyn Nr. [1].pdf (17kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (16 maja 2012, 11:26:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2640