Zarządzenie nr 52Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 1 sierpnia 2012w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Białe Błota

Zarządzenie nr 52
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 1 sierpnia 2012


w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Białe Błota

Na podstawie art. 33  ust.2  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. ze zm.),

 

 

 

zarządzam, co następuje:

 

§1. W załączniku do Zarządzenia NR SG.0050.16.2012 z dnia 27 lutego 2012r., wprowadza się następujące zmiany:

 

 

1) W § 21 po punkcie 9, dodaje się punkty  w brzmieniu:

 

10) księgowanie przychodów z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych,

11) ściąganie zaległości z tytułu nieterminowych wpłat,

12) wystawianie upomnień i przygotowanie dokumentów do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego,

13) uzgadnianie wpływów z księgowością budżetową, sporządzanie raportów.

 

 

 

2) W § 24 po punkcie 49, dodaje się punkty w brzmieniu:

 

 

50) tworzenie i aktualizacja bazy danych, na podstawie złożonych deklaracji oraz weryfikacja danych,

51) przygotowywanie decyzji o naliczeniu opłaty, w przypadku gdy właściciel nie złożył deklaracji bądź zaniżył w deklaracji ilość odpadów powstających na nieruchomości,

52) przyjmowanie zgłoszeń dotyczących zmian w zakresie np. ilości odpadów powstających na nieruchomości,

53)  przyjmowanie skarg od mieszkańców,

54)  przyjmowanie zgłoszeń dodatkowych usług,

55)  organizacja punktów zbiórki odpadów segregowanych (poza systemem workowym),

56) przygotowywanie sprawozdań dla Marszałka Województwa i kontrola sprawozdań kwartalnych od przedsiębiorców, sporządzanie raportów.

57)  prowadzenie rejestru działalności regulowanej,

58) zbieranie i weryfikacja danych przekazanych przez przedsiębiorców w kwartalnych sprawozdaniach,

59) przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej

60) publikowanie wykazu podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości; wykazu miejsc zagospodarowania odpadów,

61) udział w tworzeniu i organizowaniu systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz przygotowanie regulaminu utrzymania czystości i porządku,

62)  przygotowanie materiałów do przetargu,

63) podejmowanie, rozstrzyganie oraz wykonywanie innych czynności niezbędnych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

schemat organizcyjnyn.pdf (23kB) pdf 

 

 
metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (3 sierpnia 2012, 11:15:46)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (16 sierpnia 2012, 12:08:04)
Zmieniono: data

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2074