Zarządzenie nr 60Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 5 września 2012w sprawie ustalenia zbiorów danych osobowych podlegających rejestracji przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych oraz zabezpieczenia i aktualizacji zbiorów

Zarządzenie nr 60
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 5 września 2012


w sprawie ustalenia zbiorów danych osobowych podlegających rejestracji przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych oraz zabezpieczenia i aktualizacji zbiorów

Na podstawie art. 31 i 33 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.36 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:


§1. Aktualizacji przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
w Urzędzie Gminy Białe Błota podlegają niżej wymienione zbiory :

1.Ewidencja dzierżaw nieruchomości mienia komunalnego – (data rejestracji 2000-11-15) 2.Ewidencja decyzji o podziale nieruchomości – (data rejestracji 2000-11-15)
3.Rejestr numeracji porządkowej – (data rejestracji 2000-11-15)
4.Ewidencja podatków i opłat lokalnych – (data rejestracji 17-11-2000)
5.Ewidencja decyzji o warunkach zabudowy - ( data rejestracji 21-12-2000)
6.Ewidencja pozwoleń na budowę - ( data rejestracji 15-11-2000)
7.Ewidencja sprzedaży mienia komunalnego - ( data rejestracji 15-11-2000)
8.Ewidencja użytkowników wieczystych - (data rejestracji 15-11-2000)
9.Ewidencja umów najmu lokali użytkowych - (data rejestracji 15-11-2000)
10.Oświadczenia radnych o stanie majątkowym - ( data rejestracji 15-11-2000)
11.Rejestr wniosków o przyznanie stypendium szkolnego - ( data rejestracji 01-09-2006) 12.Rejestr wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego - ( data rejestracji 04-09-2006) 13.Kartoteka osobowa mieszkańców (KOM), dowody osobiste - ( data rejestracji 28-12-2000) 14.Licencje na wykonywanie transportu drogowego - ( data rejestracji 16-12-2003)
15.Urząd stanu cywilnego - (data rejestracji 26-01-2001)

§2. W terminie 30 dni od wejścia w życie niniejszego zarządzenia, rejestracji przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w Urzędzie Gminy Białe Błota podlegają niżej wymienione zbiory :
1.Rejestr decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
2.Rejestr osób podlegających stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej
3.Ewidencja wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
4.Rejestr zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
5.Ewidencja osób otrzymujących dofinansowanie do zmiany ogrzewania
6.Ewidencja osób otrzymujących dofinansowanie na usuwanie azbestu
7.Ewidencja gospodarowania odpadami na terenie gminy
8.Ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników szczelnych (szamb)
9.Rejestr zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i uzgodnień drogowych
10.Ewidencja wniosków do Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej
11.Ewidencja wniosków dot. funduszy unijnych – PEFS, POKL
12.Ewidencja uczestników zamówień publicznych
13.Rejestr zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów
14.Ewidencja wypłaconych odszkodowań
15.Rejestr decyzji o świadczenia rzeczowe i osobiste
16.Rejestr decyzji o opłatach adiacenckich i planistycznych
17.Rejestr wydanych decyzji środowiskowych
18.Kartoteki gospodarstw rolnych i KRUS
19.Elektroniczny obiegu dokumentów system Proton
20.Wnioski Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
21.Rejestr zezwoleń i zaświadczeń na sprzedaż alkoholu

§3. W celu realizacji zadania wymienionego w §1 i §2, zobowiązuje Kierowników Referatów i samodzielne stanowiska pracy do: Obowiązkowego realizowania założeń Polityki Bezpieczeństwa oraz stosowania jej załączników. Wyznaczenia przez Kierowników Referatów, osób odpowiedzialnych do prowadzenia zbiorów i w razie potrzeby zgłaszania przez te osoby nowych zbiorów do rejestracji oraz aktualizacji zbiorów zarejestrowanych przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Mieszko Siemiński (7 września 2012, 11:45:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2497