Zarządzenie nr 61Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 7 września 2012w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Zarządzenie nr 61
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 7 września 2012


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.


     Na podstawie art. 222 ust.4 i art. 257, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 13, ust.6 Uchwały Nr RGK.0007.176.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok  zarządza się, co następuje :
§ 1.1. Dochody budżetu gminy w wysokości         61 563 165,00 zł 
2. Zwiększa się o kwotę                41 989,00 zł
3. Dochody budżetu po zmianach wynoszą         61 605 154,00 zł
z tego:
a/ dochody bieżące w wysokości  54 296 884,00 zł
b/ dochody majątkowe w wysokości 7 308 270,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości     68 363 165,00 zł
2. Zwiększa się o kwotę        93 702,00 zł
 3. Zmniejsza się o kwotę   51 713,00 zł
 4. Wydatki po zmianach  wynoszą   68 405 154,00 zł
5. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się łącznie na :a/  wydatki bieżące  48 652 237,00 złw tym:- rezerwa ogólna   w kwocie    17 471,00 zł zastępuje się kwotą     6 971,00 złb/  wydatki majątkowe  19 752 917,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę 4 460 721,00 zł zastępuje się kwotą 4 461 734,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Białe Błota.

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (11 grudnia 2012, 13:00:30)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (17 grudnia 2012, 11:36:58)
Zmieniono: załączniki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1387