Zarządzenie nr 71Wójta Gminy Białe Błota z dnia 8 listopada 2012w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Zarządzenie nr 71
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 8 listopada 2012


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Na podstawie art. 257, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 13, ust.6 Uchwały Nr RGK.0007.176.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok  zarządza się, co następuje :

 

§ 1.1. Dochody budżetu gminy w wysokości                              61 799 082,00 zł

2. Zwiększa się o kwotę                                                   11 991,00 zł

3. Dochody budżetu po zmianach wynoszą                61 811 073,00 zł

z tego:

a/ dochody bieżące w wysokości  54 502 803,00 zł

b/ dochody majątkowe w wysokości 7 308 270,00 zł

 

zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości                         68 599 082,00 zł

2. Zwiększa się o kwotę                                                          23 272,00 zł

3. Zmniejsza się o kwotę                                              11 281,00 zł

4. Wydatki po zmianach  wynoszą                                     68 611 073,00 zł

5. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się łącznie na :

a/  wydatki bieżące  48 977 156,00 zł

w tym:

- rezerwa ogólna   w kwocie    16 971,00 zł

b/  wydatki majątkowe  19 633 917,00 zł

 

zgodnie z załącznikiem nr 2.

 

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę
4 487 922,00 zł zastępuje się kwotą
4 494 415,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Białe Błota

Zarządzenie Nr 71 z dn. 8.11.2012 r.exe (148kB) plik

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (17 grudnia 2012, 11:46:45)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (17 grudnia 2012, 11:47:11)
Zmieniono: data

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1447