Zarządzenie nr SG.0050.98.2014Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 14 listopada 2014w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Białe Błota na 2015 rok i przekazania Radzie Gminy Białe Błota i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy

Zarządzenie nr SG.0050.98.2014
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 14 listopada 2014


w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Białe Błota na 2015 rok i przekazania Radzie Gminy Białe Błota i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy

Na podstawie art. 238, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje :

§ 1. Przyjąć projekt budżetu gminy na 2015 r. w wysokości :

1. dochody                  72 504 000,00 zł
w tym :
a/ dochody bieżące       67 848 500,00 zł
b/ dochody majątkowe    4 655 500,00 zł

2. wydatki                   72 504 000,00 zł
w tym :
a/ wydatki bieżące        57 542 805,00 zł
b/ wydatki majątkowe    14 961 195,00 zł

i przedłożyć Radzie Gminy Białe Błota oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Budzetowa (112kB) pdf

Zał. nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK (177kB) pdf

Zał. nr 2 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK (410kB) pdf

Zał. nr 3 ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2015 ROK (403kB) pdf

Zał. nr 4Przychody i rozchody budżetu w 2015r. (116kB) pdf

Zał. nr 5 Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (177kB) pdf

Zał. nr 5a Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (179kB) pdf

Zał. nr 6 DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (372kB) pdf

Zał. nr 6a DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (216kB) pdf

Zał. nr 7 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (221kB) pdf

Zał. nr 7a Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (138kB) pdf

Zał nr 7b PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 ROK (362kB) pdf

Zał. nr 8 Zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego (266kB) pdf

Zał. nr 9 Zestawienie dochodów i wydatków jednostek oświatowych (158kB) pdf

Uzasadnienie dochodów i wydatków (386kB) pdf

Uzasadnienie - inwestycje (220kB) pdf

Uzasadnienie do Zał. nr 8 (125kB) pdf

Uzasadnienie do zał. nr 9 (144kB) pdf

metryczka


Opublikował: Emila Jadomska-Bąk (18 listopada 2014, 12:05:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1391