Zarządzenie nr SG.0050.100.2014Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 17 listopada 2014w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Zarządzenie nr SG.0050.100.2014
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 17 listopada 2014


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

     Na podstawie art. 257 ust. 1 i art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz § 13, ust.6 pkt. a Uchwały Nr RGK.0007.140.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok  zarządza się, co następuje :
 
§ 1.1. Dochody budżetu gminy w wysokości                                             80 293 333,40 zł
2. Zwiększa się o kwotę                                                                            126 695,00 zł
3. Dochody budżetu po zmianach wynoszą                                             80 420 028,40 zł
z tego:
a/ dochody bieżące w wysokości  66 443 077,90 zł
b/ dochody majątkowe w wysokości 13 976 950,50 zł
 
zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości                                               83 693 087,28 zł
2. Zwiększa się o kwotę                                                                              126 695,00 zł
3. Wydatki po zmianach  wynoszą                                                           83 819 782,28 zł
5. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się łącznie na :
a/  wydatki bieżące  55 730 830,96 zł
b/  wydatki majątkowe  28 088 951,32 zł
 
zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 3. W § 4 Ustala się zmiany w zadaniach inwestycyjnych w 2014 r., zgodnie z załącznikiem 3.
 
§ 4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę 4 944 099,46 zł, zastępuje się kwotą 5 070 794,46 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zał Nr 1 DOCHODY (38kB) excel

Zał Nr 2 WYDATKI (46kB) excel

Zał. nr 3 ZADANIA INWESTYCYJNE (42kB) excel

Zał. nr 7 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (37kB) excel

Zał. nr 7a Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (37kB) excel

UZASADNIENIE (33kB) word

metryczka


Opublikował: Emila Jadomska-Bąk (26 listopada 2014, 13:22:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1298