Zarządzenie nr SG.0050.107.2014Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 12 grudnia 2014w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Białe Błota

Zarządzenie nr SG.0050.107.2014
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 12 grudnia 2014


w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Białe Błota

Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. ze zmianami)
  zarządzam, co następuje:
    §1. W załączniku do zarządzenia  NR SG.0050.  33 .2014   z dnia   29 kwietnia 2014r. , wprowadza się następujące zmiany:  
1)§17  otrzymuje brzmienie:
„§17  . W urzędzie tworzy się:
1) Referat Budżetu i Finansów ( znak; Fn)
2) Referat Podatków i Opłat Lokalnych (Znak: P)
3) Referat Inwestycji (Znak: I);
4) Referat Rozwoju (Znak: R);
5) Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego(Znak: GPR);
6) Referat Organizacyjny (Znak: Or);
7) Referat Ochrony Środowiska (Znak: OŚ);
8) Urząd Stanu Cywilnego (Znak: USC);
9) stanowisko Radcy Prawnego (Znak: RP)
10) stanowisko ds. obronnych i OC, spraw gospodarczych i wyborów (Znak: OCW).
11) stanowisko Audytora Wewnętrznego (Znak:Au)
2) §18 otrzymuje brzmienie:
„§18.   W urzędzie tworzy się następujące stanowiska kierownicze:
1) Zastępca Wójta (Znak: ZW);
2) Sekretarz (Znak: SG);
3) Skarbnik (Znak: SKG);
4) Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych (Znak: KP)
5) Kierownik Referatu Inwestycji (Znak: KI);
6) Kierownik Referatu Rozwoju (Znak:KR);
7) Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego (Znak: KGP);
8) Kierownik Referatu Ochrony Środowiska (Znak: KOŚ);
9) Kierownik Referatu Organizacyjnego, (Znak: KOr);
10) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (Znak: KUSC);
11) Pełnomocnik ds. Ochrony (Znak: PO);
12) Administrator Bezpieczeństwa Informacji, którym jest sekretarz (Znak;ABI).
3) W §21. po  punkcie 41) dopisuje się punkty:
 
42)  Wykonywanie czynności sprawdzających u podatników  oraz następców prawnych, będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami nie posiadającymi  osobowości prawnej, na terenie gminy Białe Błota,
43)  Prowadzenie kontroli podatkowych u podatników oraz następców prawnych, będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami nie posiadającymi  osobowości prawnej na terenie gminy Białe Błota, w tym m. in. przeprowadzenie dowodu z oględzin oraz zeznań świadków i opinii biegłych,
44)  Prowadzenie postępowania podatkowego wyjaśniającego,
45)  Przygotowanie materiałów z przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz czynności sprawdzających dla stanowisk do spraw wymiaru podatków i opłat lokalnych celem ustalenia  zobowiązania podatkowego i wydania decyzji podatkowych,
46)  Sporządzanie sprawozdań z przeprowadzanych kontroli z określeniem jej wyników,
47)  Prowadzenie rejestrów przeprowadzonych kontroli, upoważnień do przeprowadzenia
kontroli, postanowień, wezwań, zawiadomień oraz innej korespondencji.
48)  Sporządzanie protokołów z kontroli podatkowych oraz rocznych sprawozdań
z przeprowadzonych kontroli podatkowych.
49)  Analiza baz danych będących w posiadaniu tutejszego Urzędu Gminy Białe Błota oraz lustracje nieruchomości znajdujących się na terenie gminy w celu wytypowania podmiotów do kontroli,
50)  Stworzenie oraz prowadzenie bazy danych podatników, którzy prowadzą oraz rozpoczęli działalność gospodarczą, a nie zgłosili  przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości.
51)  Bieżące monitorowanie w/w bazy danych, w celu  typowania podmiotów do kontroli podatkowej.
52)  Współpraca z innymi organami podatkowymi, zmierzająca do rzetelnego przeprowadzenia kontroli.
- z tytułu egzekucji  
1)      Egzekwowanie zobowiązań podatkowych od osób fizycznych i prawnych poprzez wystawianie upomnień podatnikom zalegającym z płatnościami podatków w zakresie podatków lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i podatek od środków transportowych) oraz opłat  lokalnych i innych należności budżetowych (należnych na podstawie decyzji administracyjnych).
2)      Weryfikacja zaległości  podatkowych , prowadzenie postępowania egzekucyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w stosunku do osób fizycznych i prawnych.
3)      Przygotowywanie i ewidencja tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych.
4)      Prowadzenie ewidencji ruchu tytułu wykonawczego.
5)      Prowadzenie zbioru tytułów wykonawczych ostatecznie załatwionych - archiwizowanie z podziałem na symbole i lata.
6)      Prowadzenie ewidencji wpływów środków ściągniętych w drodze egzekucji.
7)      Załatwianie spraw dotyczących zawieszenia, umorzenia postępowania egzekucyjnego oraz wniosków o wyłączenie i zwolnienie z egzekucji.
8)      Sporządzanie wniosków dotyczących wpisu hipoteki oraz zastawu skarbowego.
9)      Sporządzanie wniosków dotyczących zabezpieczenia majątkowego.
10)  Wysyłanie wezwań o zapłatę w stosunku do nie podatkowych należności gminy, nie dopuszczenie do przedawnień.
11)  Przygotowywanie dokumentów źródłowych dla Radcy Prawnego w celu skierowania spraw o zapłatę zaległości  nie podatkowych (wynikających z umów cywilno prawnych) na drogę sądową.
4) w §25 wykreśla się punkty:  34) i 35)
5) Wykreśla się §27.
6)§31 ‘ otrzymuje brzmienie:
„ § 31’. Do zakresu działania stanowiska ds. komunikacji społecznej , promocji  i ochrony danych osobowych należy:
1)                  opracowywanie i realizacja komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w tym komunikacji w sytuacjach kryzysowych
2)                  bieżący kontakt i budowanie relacji z mediami regionalnymi , ogólnopolskimi, branżowymi i agencjami prasowymi, organizacja konferencji prasowych, przygotowywanie informacji, oświadczeń i komunikatów
3)                  opracowywanie materiałów informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych
4)                  organizacja konsultacji społecznych dla projektów inwestycyjnych
5)                  współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie edukacji i reklamy
6)                  administrowanie i redagowanie strony BIP i strony ww.bialeblota.pl
7) Wspieranie inicjatyw w celu upowszechniania agroturystyki w gminie;
8) Sporządzanie i upowszechnianie materiałów kreujących pozytywny wizerunek gminy;    materiałów informacyjnych i edukacyjnych, w szczególności:
      a) gromadzenie informacji i danych ekonomicznych o gminie,
      b) przygotowywanie materiałów promocyjnych i uczestnictwo w misjach gospodarczych,     targach i wystawach,
9)nadzór nad kampaniami informacyjno-promocyjnymi i edukacyjnymi współfinansowanymi ze środków  Unii Europejskiej
10) Sporządzenie banku ofert gospodarczych oraz ich bieżące aktualizowanie;
11) Nawiązywanie kontaktów i bieżąca współpraca z inwestorami zagranicznymi i  krajowym w zakresie możliwości inwestowania na terenie gminy;
12) Podejmowanie działań i kreowanie inicjatyw lokalnych na rzecz programów  zmierzających do aktywizacji gospodarczej i przeciwdziałaniu bezrobociu;
13) Przygotowywanie cotygodniowych serwisów informacyjnych dla środków masowego przekazu, zawierających dane dotyczące bieżącej pracy Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych oraz zwięzłe kalendarium istotnych dla życia wspólnoty lokalnej wydarzeń, mających miejsce w tygodniu poprzedzającym oraz planowanych w tygodniu następującym,
14) Organizowanie i obsługa spotkań przedstawicieli organów ze środkami masowego przekazu, mieszkańcami gminy organizacjami społecznymi lub środowiskami opiniotwórczymi, celem przedstawienia podstawowych założeń działań podejmowanych przez gminę i problemów pojawiających się w powyższym procesie,
15) Opracowywanie i kierowanie do środków masowego przekazu: uzupełnień, sprostowań, polemik, wyjaśnień, w odniesieniu do informacji publikowanych w środkach masowego przekazu niezgodnych ze stanem faktycznym lub zawierających błędną jego interpretację,
16) Przygotowywanie stałych, cyklicznych publikacji prasowych oraz radiowych i telewizyjnych programów informacyjnych o działalności gminy i funkcjonowaniu systemu samorządu gminnego ;
17) Opracowywanie informacji publicznych oraz innych informacji , przeznaczonych do zamieszczenia na stronie podmiotowej Urzędu Gminy Biuletynu Informacji Publicznej lub portalu internetowym gminy i przekazywanie tych informacji do publikacji w trybie ustalonym odrębnymi przepisami.
18) prowadzenie monitoringu i zbioru informacji prasowych, radiowych i telewizyjnych
o działalności samorządu gminnego, gromadzonych za pomocą nośników zapewniających
 ich trwałość i zgodność z oryginałem, segregowanego odpowiednio do struktury
organizacyjnej i podziału kompetencji poszczególnych jego jednostek.”
19) umieszczanie w prasie lokalnej oraz innych środkach masowego przekazu ogłoszeń i obwieszczeń koniecznych dla realizacji zadań wszystkich jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie,
20) Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej;
21) Administrowanie siecią komputerową z uwzględnieniem bezpieczeństwa systemów informatycznych”
7)Schemat organizacyjny otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr1  do niniejszego  zarządzenia.
8)Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Schemat organizacyjny (23kB) word załącznik_Nr. 2-etaty.doc (75kB) word schemat organizacyjny_pdf (196kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (15 grudnia 2014, 16:16:48)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pasek (24 marca 2015, 11:43:03)
Zmieniono: formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1563