Zarządzenie nr SG.0050. 110 .2014 Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 29 grudnia 2014w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Białe Błota

Zarządzenie nr SG.0050. 110 .2014
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 29 grudnia 2014


w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Białe Błota

na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. ze zmianami)
 
zarządzam, co następuje:
 §1. W załączniku do zarządzenia Nr SG.0050.33.2014 z dnia 29 kwietnia 2014r. wprowadza się następujące zmiany:
1)      W §17 wykreśla się punkt 4) 
2)      W §18 wykreśla się punkt  6)
3)      W §22 po punkcie 31) dodaje się punkty:

„ 32) Udział w opracowaniu lub aktualizacji i zatwierdzaniu programu rozwoju lokalnego oraz wieloletniego programu inwestycyjnego gminy;
33) Udział w ustalaniu potrzeb inwestycyjnych i remontowych w/w programów gospodarczych gminy, przy uwzględnieniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i lokalnych potrzeb społecznych;
34) Sporządzanie wniosków o przyznanie pozabudżetowych środków finansowych na realizację inwestycji i remontów;
35) Wspieranie inicjatyw w celu upowszechniania agroturystyki w gminie;
36) Sporządzanie strategii rozwoju gminy, jej aktualizowanie i monitorowanie; wdrażanie strategii rozwoju społeczno­-gospodarczego gminy, w tym opracowywanie programów operacyjnych do strategii;
37) Sporządzanie i upowszechnianie materiałów kreujących pozytywny wizerunek gminy;
38) Sporządzenie banku ofert gospodarczych oraz ich bieżące aktualizowanie;
39) Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o uzyskanie środków z funduszy Unii Europejskiej i innych pozabudżetowych;
40) Prowadzenie stałego monitoringu funduszy Unii Europejskiej w zakresie możliwości realizacji zadań infrastrukturalnych gminy na rzecz organizacji pozarządowych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz rolnictwa, rozliczanie projektów
41) Współdziałanie z referatami urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie opracowywania projektów i przygotowywania wniosków o dofinansowanie zadań ze środków pozabudżetowych;
 4)      w §25 akapit: w zakresie pozostałych stanowisk, tj. ochrony  danych osobowych, dodatków mieszkaniowych, stypendiów socjalnych
otrzymuje brzmienie:
          „§25 w zakresie pozostałych stanowisk, tj. ochrony danych osobowych, dodatków mieszkaniowych, stypendiów socjalnych, obsługi komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
42) Prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych w Urzędzie Gminy Białe Błota;
43) Przygotowanie dokumentacji dotyczącej wydawania decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe;
44) Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej wydawania decyzji przyznających stypendia socjalne;
45) Prowadzenie postępowań o udostępnienie informacji publicznej na wniosek, w tym wydawanie decyzji administracyjnych o odmowie jej udostępnienia lub umorzeniu postępowania w trybie określonym w przepisach o dostępie do informacji publicznej,
46) nadzór nad placówkami handlowymi i gastronomicznymi sprzedającymi alkohol
47) obsługa komisji ds. Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych”
 5)      §26 otrzymuje brzmienie:
„§ 26. Do zakresu działania stanowiska ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi należy:
1) przygotowywanie dokumentacji związanej z organizowaniem otwartych konkursów ofert na wykonywanie zdań publicznych dotyczących w szczególności kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych, kontrola rozliczania  dotacji przyznanych w drodze konkursu i poza konkursem
2) nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z zagranicznymi gminami partnerskimi i bliźniaczymi,
3) Przyjmowanie zgłoszeń o mającym się odbyć zgromadzeniu i załatwianie całokształtu spraw związanych z tą problematyką;
4) Wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie zbiórki publicznej na terenie gminy;
5) gromadzenie informacji i danych ekonomicznych o gminie,
6) przygotowywanie ofert dla inwestorów krajowych i zagranicznych,
7) współpraca z mediami
8) prowadzenie monitoringu i zbioru informacji prasowych, radiowych i telewizyjnych
o działalności samorządu gminnego, gromadzonych za pomocą nośników zapewniających
 ich trwałość i zgodność z oryginałem, segregowanego odpowiednio do struktury
organizacyjnej i podziału kompetencji poszczególnych jego jednostek.”
 
       6)  Po §26 dodaje się §26 1 w brzmieniu;
            „ §261 .  Do zakresu działania stanowiska ds. działalności gospodarczej i kontaktów z
              przedsiębiorcami należy:
             1)  Rejestracja podmiotów gospodarczych, w szczególności:
             a) załatwianie spraw wynikających z ewidencjonowania działalności gospodarczej,
             b) wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
             c) wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym  
                transporcie drogowym na terenie gminy;
              2) Współpraca w ustalaniu kierunków rozwoju gospodarczego z uwzględnieniem
                 założeń polityki gospodarczej Gminy,
              3) Monitorowanie zjawisk gospodarczych;
              4) Wspieranie małych i średnich  przedsiębiorstw,
              5) Współpraca z organizacjami i instytucjami gospodarczymi krajowymi i
                  zagranicznymi;
             6) Współorganizowanie szkoleń, seminariów i konferencji dla przedsiębiorców
             7)Informowanie przedsiębiorców  o  źródłach finansowania  inwestycji i programach
               pomocowych oraz instytucjach udzielających wsparcia w procesie aplikowania  o 
              środki zewnętrzne
           8) Sporządzanie wniosków o nadanie odznaczeń państwowych i odznak;
7)§311    otrzymuje brzmienie:
 „§311    . Do zakresu działania stanowiska ds. oświaty, kultury i sportu należy:
1)      organizowanie współpracy władz gminy z innymi samorządami, instytucjami i organizacjami w zakresie zadań promujących gminę,
2)      współdziałanie z klubami sportowymi w zakresie przygotowywania imprez sportowych o zasięgu gminnym,
3)      współdziałanie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie organizowania imprez sportowych
4)      koordynacja działań związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych (COEiS) , Gminnego Centrum Kultury
5)      prowadzenie ewidencji wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
6)      prowadzenie dokumentacji związanej z naliczeniem i pobieraniem opłat za wydane zezwolenia
7)      prowadzenie spraw związanych z profilaktyką uzależnień
 8) Schemat organizacyjny otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.9)Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
§2 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
Zarządzenie Wójta Gminy Białe Błota (153kB) pdf Schemat organizacyjny (111kB) pdf Załącznik nr 2 Etaty (103kB) pdf
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Andrzej Pasek (31 grudnia 2014, 08:44:16)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pasek (31 grudnia 2014, 08:56:19)
Zmieniono: formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1339