Zarządzenie nr SG.0050.105.2014Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 8 grudnia 2014w sprawie W sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota

Zarządzenie nr SG.0050.105.2014
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 8 grudnia 2014


w sprawie W sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota


Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1231 z późn. zm. Nr 167, poz. 1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719, Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597, Nr 273, poz. 2703 z 2005 r. Nr 23, poz. 186, Nr 132, poz. 1110, Nr 155, poz. 1298, Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225, Nr 220, poz. 1600) Wójt Gminy zarządza, co następuje:
 
§ 1. Powołać Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w następującym składzie:
1)       Maciej Kulpa                             – Przewodniczący Komisji
2)       Jacek Rakoczy                          – Sekretarz Komisji
3)       Teresa Radecka                        – członek
4)       Przemysław Ossowski                 – członek.
 
§ 2. Traci moc zarządzenie Nr SG.0050.8.2014 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 31 stycznia 2014 r.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Andrzej Pasek (31 grudnia 2014, 12:16:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1184