Zarządzenie nr SG.0050.112.2014Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 31 grudnia 2014w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Zarządzenie nr SG.0050.112.2014
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 31 grudnia 2014


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

   Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
( Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz § 13, pkt 6, lit. a, Uchwały Nr RGK.0007.140.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok, zarządza się, co następuje:
 
§ 1.1. Dochody budżetu gminy w wysokości                                   80 570 400,51 zł
2. Zwiększa się o kwotę                                                                    17 853,03 zł
3. Dochody budżetu po zmianach wynoszą                                    80 588 253,54 zł
z tego:
a/ dochody bieżące w wysokości        66 611 303,04 zł
b/ dochody majątkowe w wysokości  13 976 950,50 zł
 
zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości                                   83 970 154,39 zł
2. Zwiększa się o kwotę                                                                    17 853,03 zł
3. Wydatki po zmianach wynoszą                                                83 988 007,42 zł
4. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się łącznie na :
a/ wydatki bieżące        55 988 856,10 zł
b/ wydatki majątkowe  27 999 151,32 zł.
 
zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 3. W § 4 Ustala się zmiany w zadaniach inwestycyjnych w 2014 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.
 
§ 4. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę 5 119 807,46 zł, pozostaje bez zmian, zgodnie z załącznikiem nr 7 a.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zał. nr 1 DOCHODY (23kB) excel
Zał. nr 2 WYDATKI (51kB) excel
Zał. nr 3 ZADANIA INWESTYCYJNE (29kB) excel
Zał. nr 7 Zad. Zlecone (25kB) excel
UZASADNIENIE (24kB) word

metryczka


Opublikował: Emila Jadomska-Bąk (23 stycznia 2015, 09:54:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1297