Zarządzenie nr SG.0050.102.2014Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 19 listopada 2014w sprawie powołania Zespołu ds. Realizacji Projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Białe Błota”

Zarządzenie nr SG.0050.102.2014
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 19 listopada 2014


w sprawie powołania Zespołu ds. Realizacji Projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Białe Błota”

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2, w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), § 10 ust. 5 załącznika do Zarządzenia nr SG.0050.33.2014 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Białych Błotach oraz Uchwały Nr RGK.0007.122.2013 Rady Gminy w Białych Błotach z dnia 31.10.2013 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy.
 
Wójt Gminy Białe Błota
 
zarządza:
 
§1
W celu realizacji projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Białe Błota w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej – Nr Projektu POIS.09.03.00-00-364/13 powołuję Zespół ds. Realizacji Projektu w składzie:
1.      Przewodniczący – Anna Zdunek – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
2.      Z-ca Przewodniczącego – Agnieszka Piętka – Kierownik Referatu Rozwoju
3.      Koordynator Projektu – Monika Kobus – Podinspektor w Referacie Ochrony Środowiska
4.      Członkowie: Karolina Swoboda – Inspektor w Referacie Ochrony Środowiska
   
§2
Do zadań Przewodniczącego Zespołu należeć będzie:
1.      Kierowanie i nadzorowanie całokształtem prac Zespołu.
2.      Zwoływanie w miarę potrzeb posiedzeń Zespołu.
3.      Koordynacja działań Projektu.
4.      Nadzór nad realizacją Projektu zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz obowiązującymi przepisami i wytycznymi.
5.      Nadzór nad realizacją umowy z Wykonawcą Projektu.
6.      Bieżący kontakt z Wykonawcą Projektu.
7.      Odbiór wykonanego przedmiotu zamówienia.
8.      Weryfikacja oraz akceptacja dokumentacji sporządzonej w ramach Projektu.
9.      Wykonywanie innych poleceń Wójta Gminy Białe Błota z zakresu realizowanego Projektu.
 
§3
Do zadań Z-cy Przewodniczącego Zespołu należeć będzie:
1.      Koordynacja i czuwanie nad prawidłową realizacją Projektu, w tym zgodności realizacji zadań z zapisami w umowie o dofinansowanie Projektu oraz umowie z Wykonawcą.
2.      Bieżący kontakt z Wykonawcą Projektu.
3.      Nadzór nad prawidłowym kwalifikowaniem kosztów związanych z realizacją Projektu.
4.      Nadzór nad przygotowywaniem sprawozdań, wniosku o płatność i rozliczeniem Projektu.
5.      Wykonywanie zadań Przewodniczącego Zespołu podczas jego nieobecności.
 
§4
Do zadań Koordynatora Projektu należeć będzie:
1.      Prowadzenie dokumentacji Projektu.
2.      Bieżący kontakt z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
3.      Przygotowywanie dokumentów i przeprowadzenie postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro, na realizację Projektu, zgodnie z regulaminem zamówień publicznych.
4.      Przygotowywanie sprawozdań, wniosku o płatność i rozliczenie Projektu.
5.      Opis dokumentacji finansowej.
6.      Bieżący kontakt z Wykonawcę Projektu.
7.      Weryfikacja zgodności wykonanego Projektu w zakresie zgodności z zawartą umową z Wykonawcą.
8.      Przygotowanie projektów uchwał o przyjęciu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Białe Błota oraz o przyjęciu do Wieloletniego Planu Finansowego inwestycji wynikających z opracowanego Planu.
9.      Archiwizacja dokumentów związanych z realizacją Projektu w okresie do 3 lat od zamknięcia POIiŚ.
10.  Wykonywanie zadań powierzonych przez Przewodniczącego Zespołu z zakresu realizowanego Projektu.
 
§5
Do zadań Członków Zespołu należeć będzie:
1.      Współpraca z Przewodniczącym Zespołu oraz Koordynatorem Projektu.
2.      Bezpośredni kontakt z Wykonawcą Projektu i udostępnianie niezbędnych informacji w celu jego realizacji.
3.      Opiniowanie (uzgadnianie) przygotowanej bazy danych oraz projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej.
 
§6
Merytoryczną komórką realizującą Projekt jest Referat Ochrony Środowiska, który współpracuje z Referatem Rozwoju oraz przedstawicielami innych jednostek.
 
§7
Zapraszam do udziału w pracach Zespołu przedstawicieli niżej wymienionych jednostek:
1.      Prezes Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych – Jerzy Mączko
 
 
oraz przedstawicieli innych jednostek, zainteresowanych planowaniem gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy.
 
§8
Posiedzenia Zespołu odbywać się będą w miarę potrzeb, w miejscu i terminie każdorazowo ustalonym przez Przewodniczącego Zespołu i przekazywanym w formie korespondencji elektronicznej.
 
§9
Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który po akceptacji Wójta Gminy przekazywany jest w formie elektronicznej wszystkim członkom Zespołu w celu realizacji.
 
§10
Obsługę organizacyjną i administracyjną Zespołu zapewnia Referat Ochrony Środowiska.
 
§11
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska.
 
§12
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do dnia rozliczenia Projektu.

Wójt Gminy Białe Błota
/-/ Katarzyna Kirstein-Piotrowska
 

metryczka


Opublikował: Andrzej Pasek (25 marca 2015, 10:15:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1107