Zarządzenie nr SG.0050.101.2014Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 17 listopada 2014w sprawie wprowadzenia Polityki Kadrowej w Urzędzie Gminy Białe Błota

Zarządzenie nr SG.0050.101.2014
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 17 listopada 2014


w sprawie wprowadzenia Polityki Kadrowej w Urzędzie Gminy Białe Błota

Na podstawie art. 33 ust1. i ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r, poz.594 ze zm.), zarządza się , co następuje:

 
§1.1.Wprowadza się Politykę Kadrową w Urzędzie Gminy Białe Błota rozumianą jako skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi, poprzez pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie efektywnie działającego zespołu pracowników, który zapewnia realizację zadań Urzędu

2. Realizacja Polityki Kadrowej ma w szczególności na celu:

1) tworzenie w Urzędzie profesjonalnego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego zespołu pracowników samorządowych,

2) kształtowanie postaw i standardów postępowania pracowników zgodnie z Kodeksem Etycznym wprowadzonym Zarządzeniem Nr 13/2005 Wójta Gminy Białe Błota

3) zapewnienie pełnej obsady kadrowej w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu poprzez realizację zapisów ustawy o pracownikach samorządowych

4) zapewnienie stabilizacji zawodowej, przeciwdziałanie rezygnacji z pracy pracowników o wysokich kwalifikacjach oraz pozyskiwanie wartościowych pracowników w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru zgodnie z:

- ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
- Zarządzeniem Nr SG.1200.46.2014 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2014r w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Białe Błota
- Zarządzeniem Nr 313 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 23 września 2009r. w sprawie regulaminu dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Białe Błota
- Kodeksem etycznym wprowadzonym Zarządzeniem Nr 13/2005 Wójta Gminy Białe Błota
- Zarządzeniem Nr 275 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 12 maja 2009r. w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę

5) umożliwienie podnoszenia specjalistycznych kwalifikacji zawodowych koniecznych do realizacji zadań Urzędu,

6) podwyższenie zaufania klientów Urzędu poprzez zapewnienie wysokiego stopnia kompetencji pracowników i dbałość o stały wzrost poziomu jakości usług zgodnie z :

- elementami polityki jakości zawartymi w kartach usług opracowanych dla Urzędu Gminy Białe Błota
- wynikami ankiet zadowolenia klienta

§2.1. Działania w zakresie Polityki Kadrowej Urzędu stanowią poziom strategiczny zarządzania i są realizowane w następujących obszarach:

1)Planowanie zasobów ludzkich i nabór pracowników, rozumiane jako identyfikacja przyszłych potrzeb kadrowych Urzędu niezbędnych do zapewnienia optymalnego poziomu realizacji zadań przy uwzględnieniu specyfiki wymagań niezbędnych przy obsadzie poszczególnych stanowisk

2) Ocena pracowników przeprowadzana w celu:
- podnoszenia jakości i efektywności pracy pracowników
- informowania pracownika, jak oceniana jest jego praca
- odnotowania i docenienia osiągnięć
- zwiększenia motywacji pracowników
- identyfikowania i analizowania ewentualnych problemów w wykonywaniu obowiązków
- umożliwienia przełożonemu podejmowania racjonalnych decyzji kadrowych

3)Utrzymanie pracowników poprzez:

- wynagradzanie, które jest trwałym mechanizmem motywującym pracowników do wzrostu jakości i efektywności świadczonej pracy
- awansowanie uwzględniające potrzeby etatowe i możliwości finansowe Urzędu, kwalifikacje pracowników oraz ich oceny

2.Rozróżnia się następujące stopnie awansu zawodowego:
Awans płacowy – związany ze zwiększeniem wynagrodzenia
Awans pionowy – zmiany stanowiska na wyższe w hierarchii
3.Zasady awansu płacowego określa poniższa tabela:


stanowisko

wykształcenie

Staż pracy na stanowisku

Kat. zaszeregowania

młodszy referent

Średnie

0-1

VIII-IX

Referent

Średnie

1-3

IX-X

Podinspektor

Średnie/wyższe

0-3

X-XII

Inspektor

Wyższe

3-5

XII-XIII5-10

XIII-XV10-15

XV-XVIII15-20

XVIII-XIX

Inspektor i główny specjalista


20 i więcej

XIX-XXII

Obsługa:

-robotnik gospodarczy

-konserwator

-doręczyciel

podstawowe


V-VIII

Pracownik może być awansowany płacowo (podwyżka) w ramach przyznanej juz kategorii zaszeregowania lub płacowo wraz z przyznaniem mu wyższej kategorii zaszeregowania


4.Zasady awansu pionowego:


- nowy pracownik zatrudniany jest na stanowisku od mł. Referenta do podinspektora i otrzymuje wynagrodzenie w wysokości określonej w tabeli powyżej.

- pracownicy Urzędu Gminy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych mogą być awansowani na umotywowany wniosek bezpośredniego przełożonego lub decyzją Wójta Gminy Białe Błota

- pracownik może otrzymać awans stanowiskowy (tj. zmiana stanowiska). Awans stanowiskowy winien łączyć się z awansem płacowym wraz z przyznaniem wyższej kategorii zaszeregowania.

- awansowanie pracownika może odbywać się nie częściej niż co 2 lata z wyjątkiem szczególnych sytuacji podyktowanych potrzebami urzędu.


5.Rozwój pracowników (indywidualne programy rozwoju zawodowego,
szkolenia, kursy, różne formy dokształcania) oparty na rocznym planie
szkoleniowym uwzględniającym potrzeby szkoleniowe.


6. Z pracownikiem Urzędu może zostać podpisane porozumienie o podnoszenie kwalifikacji zawodowych w formach szkolnych i pozaszkolnych uwzględniające dofinansowanie do studiów lub kursów.
Porozumienie uwzględniające dofinansowanie możliwe jest wyłącznie przy podnoszeniu kwalifikacji zawodowych dotyczących pogłębienia zagadnień na zajmowanym stanowisku.


7.Dofinansowanie do studiów lub kursów może wynosić:

- 50% opłaty za naukę dla pracowników, których wynagrodzenie nie przekracza dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za prace określonego przez Radę Ministrów

- 30% opłaty za naukę dla pracowników, których wynagrodzenie przekracza dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za prace określanego przez Rade Ministrów.


§3.1.Kandydaci do awansowania powinni spełniać następujące warunki:


1)zdolność do samodzielnego wyszukiwania i zdobywania informacji

2)przejawianie inicjatywy, przyjmowanie dodatkowych obowiązków, aktywnie uczestnictwo w nowych projektach, kreowanie nowych rozwiązań merytorycznych, nowych koncepcji i metod

3)kreatywność, umiejętność do tworzenia nowych rozwiązań ulepszających proces pracy na zajmowanym stanowisku

4) bardzo dobra znajomość kpa

5)być nastawiony na własny rozwój, tzn. podnosić kwalifikacje, uczestniczyć w kursach, szkoleniach, uzupełniać wiedzę w formie samodoskonalenia tak aby zawsze posiadać aktualną wiedzę do wykonywania czynności na stanowisku

6)umiejętność dzielenia się informacjami, które mogą wpływać na planowanie lub proces podejmowania decyzji osobom, dla których informacje te będą stanowiły istotną pomoc w realizowanych przez nie zadaniach

7) wykazywać się poprawną komunikacją pisemną tj.

formułowanie wypowiedzi w sposób gwarantujący zrozumienie przez:

-stosowanie przyjętych form prowadzenia korespondencji

-przedstawianie zagadnień w sposób jasny i zwięzły

-dobieranie odpowiedniego stylu , języka i treści pism

-budowanie zdań poprawnych gramatycznie i logicznie

2.Decyzje o awansie pracownika podejmuje jednoosobowo Wójt Gminy.

§4
.Wykonanie i nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Białe Błota.

§5.Traci moc Zrządzenie Wójta Gminy SG.0050.5.2012r. z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie wprowadzenia Polityki Kadrowej w Urzędzie gminy Białe Błota.


§6.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Andrzej Pasek (26 marca 2015, 10:56:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1888