Zarządzenie nr SG.0050.97.2017Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 18 grudnia 2017w sprawie Zmieniające Zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Białe Błota

Zarządzenie nr SG.0050.97.2017
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 18 grudnia 2017


w sprawie Zmieniające Zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Białe Błota

Na podstawie art. 33  ust.2   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym     ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 

 

Zarządzam, co następuje:

§1.

W załączniku do zarządzenia nr SG.0050.1.2017 Wójta Gminy Białe Błota w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Białe Błota z dnia 02 stycznia 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1)      W rozdziale 3 §17 punkt 7  i § 18 punkt 9  i  otrzymuje brzmienie:

§ 17. 7) Referat Dróg i utrzymania PSZOK (znak: DiU)”

§ 18. 9) Kierownik Referatu Dróg i Utrzymania PSZOK ( znak: KDiU)”

2)      W rozdziale 3 §25 otrzymuje brzmienie:

§25. Do zakresu działania Referatu Dróg i utrzymania PSZOK należy:”

3)      W rozdziale 3 §25 po punkcie 14 dopisuje się punkty:

15) Bieżąca weryfikacja i kontrola opłat za odpady dostarczane przez właścicieli nieruchomości do PSZOK

16) kontrola dostarczanych odpadów pod względem segregacji, rodzaju, ilości z wymogami określonymi w regulaminie PSZOK

17)prowadzenie rejestru ( w excel) przyjmowania odpadów według kodów, wagi, daty przyjęcia i danych właściciela nieruchomości, z których odpady te pochodzą

18) nadzór nad poprawnością wystawiania kart przekazania odpadów do instalacji

19)przygotowanie i przekazywanie do referatu Ochrony Środowiska rocznego sprawozdania w terminie do 31 stycznia każdego roku za poprzedni okres rozliczeniowy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17.06.2016r. Dz.U.2016 poz.934, złącznik nr 2

20) rozładunek  dostarczanych odpadów i nadzór nad ich przechowywaniem

      4)   w rozdziale 3 §26 zdanie : w zakresie działania biura rady otrzymuje brzmienie:

            „ w zakresie działania biura rady , obsługi Rady gminy i radcy prawnego: „

5)      w rozdziale 3 §26 po punkcie 14) dodaje się punkty:

6)      „14) ‘ przygotowywanie projektów pism i projektów uchwał w zakresie stanowiska

  15)’ prowadzenie rejestrów spraw w zakresie stanowiska i analiza dokumentów

  16)’ protokołowanie posiedzeń Komisji Rady Gminy i obsługa Komisji Rady Gminy

 

 

§2.

1)      Schemat organizacyjny stanowiący załącznik nr 1 ,  otrzymuje brzmienie określone tak, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

2)      Wykaz stanowisk i etatów stanowiący załącznik nr2, otrzymuje brzmienie określone tak, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Schemat organizacyjny (166kB) word

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego
zmienionego  w dniu  18 grudnia 2017r.

 

 

Stanowisko

Etat

1.

WÓJT  GMINY  BIAŁE  BŁOTA

1

2.

Z-CA  WÓJTA  GMINY

1

3.

II Z-CA  WÓJTA GMINY

1

4.

SEKRETARZ  GMINY/  ABI

1

5.

SKARBNIK  GMINY

1

 

REFERAT GOSPOPDARKI PRZESTRZENNEJ I MIENIA  KOMUNALNEGO

 

1

KIEROWNIK REFERATU GPiMK

1

2

STANOWISKO DS.ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

4

3

STANOWISKO DS. GOSPODARKI  KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

2

4

STANOWISKO DS. PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI i DZIERŻAW

1

 

REFERAT  OCHRONY ŚRODOWISKA

 

1

KIEROWNIK REFERATU OCHRONY ŚRODOWISKA

1

2

STANOWISKO DS. OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA

1

3

STANOWISKO DS. OCHRONY  ŚRODOWISKA

2

4

STANOWISKO DS. GOSPODARKI ODPADAMI  KOMUNALNYMI

2

 

 

 

 

REFERAT  INWESTYCJI

 

1

KIEROWNIK REFERATU  INWESTYCJI

1

2

STANOWISKO  DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

2

3

STANOWISKO  DS. PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

2

4

STANOWISKO DS. UZGODNIEŃ

1

5

STANOWISKO DS. NADZORU INWESTYCJI

½

 

 

 

 

 

 

 

REFERAT  ORGANIZACYJNY

 

1

STANOWISKO  DS. PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

1

2

STANOWISKO DS. DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ

1

 

 

 

3

STANOWISKO  BIURO  OBSŁUGI  KLIENTA

2

4

STANOWISKO DS. SPOŁECZNYCH I OBSŁUGI  GKRPA

1

5

STANOWISKO  DS. OBSŁUGI RADY GMINY

1

6

STANOWISKO  DS. OBSŁUGI  SEKRETARIATU  I WÓJTA GMINY

1

7

STANOWISKO  DS. EWIDENCJI  LUDNOŚCI/ Z-CA KIER.USC

1

8

STANOWISKO  DS. KADR  I  EWIDENCJI  LUDNOŚCI

1

9

STANOWISKO  DS. DOWODÓW  OSOBISTYCH I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1

10

INFORMATYK/ASI

2

11

STANOWISKO DS.KONTAKTÓW Z UNIĄ EUROPEJSKĄ, POZYSKIWANIE FUNDUSZY

2

12.

STANOWISKO DS. OBSŁUGI RADY GMINY i RADCY PRAWNEGO

1

 

STANOWISKA  OBSŁUGI

 

1

PRACOWNIK  GOSPODARCZY

1 i 1/2

2

KONSERWATOR

1 i 1/2

3

GONIEC-DORĘCZYCIEL

1

 

 

 

 

REFERAT  PODATKÓW  I  OPŁAT 

 

1

KIEROWNIK  REFERATU  PODATKÓW I OPŁAT  LOKALNYCH

1

2

STANOWISKO DS. WYMIARU  PODATKU

2

3

STANOWISKO DS. PODATKU OD ŚRODKÓW  TRANSPORTOWYCH I OPŁAT  LOKALNYCH

1

4

STANOWISKO  DS. PODATKÓW LOKALNYCH OD OSÓB  FIZYCZNYCH

1

5

STANOWISKO  DS. KONTROLI I EGZEKUCJI

3

6

STANOWISKO  DS. KSIĘGOWOŚCI I OPŁAT KOMUNALNYCH

1

 

REFERAT  BUDŻETU

 

1

KIEROWNIK REFERATU BUDŻETU

1

2

STANOWISKO  DS. KSIĘGOWOŚCI DOCHODÓW BUDŻETU

1

3

STANOWISKO  DS.  KSIĘGOWOŚCI WYDATKÓW BUDŻETU

1

4

STANOWISKO  DS.  PŁAC  I  POCHODNYCH

1

5

STANOWISKO  DS. KSIĘGOWOŚCI  BUDŻETOWEJ

1

 

STANOWISKA  SAMODZIELNE

 

1

RADCA  PRAWNY

1

2

KIEROWNIK  URZĘDU  STANU  CYWILNEGO

1

3

STANOWISKO  DS. OBRONNYCH /  PEŁNOMOCNIK  OCHRONY

1

4

AUDYTOR  WEWNĘTRZNY

1

 

REFERAT DRÓG I UTRZYMANIA PSZOK

 

1.

KIEROWNIK REFERATU

1

2.

STANOWISKO DS.DRÓG

3

3.

STANOWISKO DS. OBSŁUGI  PSZOK

1

4.

ROBOTNIK GOSPODARCZY; OPERATOR SPRZĘTU BUDOWLANEGO

6

5.

STANOWISKO DS. BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO I UZGODNIEŃ

1

 

 

metryczka


Odpowiada za treść: Lucyna Dziamska
Opublikował: Marek Jakubowski (19 grudnia 2017, 10:45:13)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (19 grudnia 2017, 12:14:51)
Zmieniono: formatowanie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1370