Zarządzenie nr SG.0050.72.2018 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 12 września 2018w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2018 r.

Zarządzenie nr SG.0050.72.2018
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 12 września 2018


w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR SG.0050.72.2018
Z-CY WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA WYKONUJĄCEGO ZADANIA I KOMPETENCJE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA NA PODSTAWIE ART. 28 G UST. 1 PKT 5 USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM
z dnia 12 września 2018 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2018 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z póź. zm.), oraz § 10, pkt 3 Uchwały Nr RGK.0007.171.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2018 rok, zarządza się, co następuje:
 
§ 1.1. Dochody budżetu gminy w wysokości            100 627 936,19  zł,
2. Zwiększa się o kwotę                                                      21 991,00 zł,
3. Dochody budżetu po zmianie wynoszą                 100 649 927,19 zł, z tego:
         a/ dochody bieżące w wysokości                       97 775 141,77 zł,
         b/ dochody majątkowe w wysokości                  2 874 785,42 zł,     zgodnie z załącznikiem Nr 1
 
§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości            111 516 936,19 zł,
2. Zwiększa się o  kwotę                                                    21 991,00 zł,
3. Wydatki budżetu po zmianie wynoszą                 111 538 927,19 zł, z tego:
4. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się łącznie na :
      a/ wydatki bieżące w wysokości                          93 800 600,01 zł,
             - kwotę rezerwy ogólnej 61 098,00 zł, pozostaje bez zmian,
             - kwotę rezerwy na zarządzanie kryzysowe 260 000,00 zł pozostaje bez zmian,   
             - rezerwa celowa 270 000,00 zł.
      b/ wydatki majątkowe w wysokości 17 738 327,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
 
§.3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, kwotę 18 905 724,39 zł, zastępuje się kwotą 18 927 715,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
dochody (192kB) pdf
wydatki (201kB) pdf
dochody adm. rządowe (195kB) pdf
wydatki adm. rządowe (189kB) pdf  
uzasadnienie (178kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Krystyna Kołodziejczak
Opublikował: Krystyna Kołodziejczak (5 listopada 2018, 10:34:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 506