Protokół 20.02.2006

Nr 0063-3 ( 2 ) 2006

Protokół

Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 lutego 2006 roku od godz. 15:30 do 18:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota.

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności, Wójt Gminy, Skarbnik Gminy, Kierownik GOPS, Dyrektor BOK w Białych Błotach.

Porządek posiedzenia Komisji:

1.        Finansowanie i działalność świetlic sołeckich.

2.        Sprawy bieżące.

3.        Wolne wnioski.

Ad. 1

Przewodnicząca Komisji przedstawiła informację jak są zasady finansowania świetlic wiejskich w sąsiednich gminach. Działalność świetlic sołeckich jest finansowana ze środków sołeckich jakie zebrania wiejskie przeznaczają na kulturę w swoich budżetach oraz w razie potrzeby ze środków pozyskanych od sponsorów. Sołectwa współpracują ze szkołami i organizacjami pozarządowymi i wspólnie organizują różne imprezy. Natomiast duże imprezy są przygotowywane przy udziale ośrodka kultury i te imprezy są nieznacznie dofinansowane z budżetu ośrodka kultury są bowiem ujęte w kalendarzu imprez ośrodka.

-          omówiła działalność świetlicy w Kruszynie Krajeńskim za 2005 rok. Z informacji uzyskanej od sołtysa wynika, że Rada Sołecka niektóre imprezy organizowała we własnym zakresie oraz we współpracy z GOPS. Były to zajęcia sportowo-rekreacyjne. Niektóre przy współudziale z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej. Pieniądze z wynajęcia sali odprowadzane były na konto BOK. Sołtys nie wie jaka była wysokość tych wpłat gdyż umowy były zawierane  przez Dyrektora BOK. Działalność świetlicy była finansowana ze środków sołeckich. W roku bieżącym w budżecie sołeckim zabezpieczono środki na zaplanowane imprezy sportowo-rekreacyjne. Natomiast wydatki związane z utrzymaniem świetlicy pokrywane są przez budżet gminy. Od drugiego semestru szkolnego świetlica jest w strukturach oświaty.

-          informacja na temat działalności świetlicy w Cielu stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Świetlica jest integralną częścią BOK. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i prowadzone są przez pracownika ośrodka kultury (instruktor plastyki).

Radna Gabriela Żernicka zgłasza potrzebę zwiększenia godzin do pół etatu zwraca również uwagę na trudności w prowadzeniu zajęć gdyż w tym samym czasie w świetlicy znajdują się dzieci sześcioletnie oraz czternastolatkowie.

Dyrektor BOK informuje Radnych, że stara się o zatrudnienie jeszcze jednej osoby poprzez Biuro Pracy. Obecnie zatrudniła na umowę cywilno-prawną studentkę V roku pedagogiki.

Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że na terenie gminy jest jeszcze świetlica w Łochowicach, ale brak jest odpowiedzi na temat jej działalności. Natomiast świetlica w sołectwie Trzciniec została wyremontowana po byłym sklepie GS i nie podjęła jeszcze działalności ze względów organizacyjnych i brak wyposażenia. Profil i organizacja pracy w tej świetlicy będzie tematem posiedzenia Rady Sołeckiej.

 

 

 

Ad. 2-3

Komisja ustaliła następujące stanowisko w sprawie finansowania  świetlic wiejskich:

1)       Działalność świetlicy oraz drobne naprawy i remonty finansowane we własnym zakresie,

2)       Prace inwestycyjne z zakresu remontów  finansowane z budżetu gminy,

3)       Energia elektryczna oraz koszty ogrzewania zgodnie z ustalonym limitem w przeliczeniu na 1 metr kwadratowy powierzchni zgodnie z ustalonym limitem z budżetu gminy.

4)       Pozostałe media w zakresie środków własnych.

Za wnioskiem głosowało ośmiu radnych obecnych na komisji. Radny Stanisław Marks opuścił salę obrad o godz. 16:15 uzasadniając to pilną sprawą rodzinną.

 

Skarbnik Gminy przedstawiła sprawozdanie finansowe świetlicy Caritas z dotacji otrzymywanej z gminy. Sprawozdanie znajduje się w dokumentach Referatu Finansów Urzędu Gminy. Radni nie zgłaszali uwag co do treści sprawozdania Caritas.

Kierownik GOPS przedstawiła informację na temat zasad przyznawania zasiłku tzw. becikowe. Z mocy ustawy becikowe przysługuje:

a)        na dziecko zameldowane w danej gminie urodzone po 9 listopada 2005 roku. Jeżeli dochód na członka rodziny nie przekracza 504 zł zasiłek jednorazowy w wysokości 1000 zł.

b)        bez względu na dochód rodziny 1000 zł, środki na wypłaty przyznaje budżet państwa.

c)        Może być przyznawany ze środków gminnych po podjęciu odpowiedniej uchwały przez Radę Gminy.

Radni po rozważeniu zasadności  tego świadczenia oraz możliwości finansowych gminy w swych wypowiedziach wyrazili pogląd iż obecnie brak jest w budżecie gminy pieniędzy na ten cel. W ciągu roku jeżeli zostaną pozyskane jakieś pieniądze z oszczędności to powrócą do tego tematu. Powyższe stanowisko przyjęło ośmiu obecnych na posiedzeniu Komisji.

 

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:                                           

                                           

Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty                                         

Zdrowia i Opieki Społecznej                                                               

Wanda Górna                                                                                        

 

 

metryczka


Wytworzył: Jacek Rakoczy (11 marca 2006)
Opublikował: Marek Jakubowski (15 maja 2006, 11:34:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2261