PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 6 października 2016 r., o godz. 13:00

PROTOKÓŁ 
  
z posiedzenia Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 6 października 2016 r., o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy w Białych Błotach . 
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji oraz Sekretarz Gminy Agnieszka Piętka, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Bogusława Bajgot, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Michał Borkowski oraz inspektor Aneta Malcer 
 
Porządek posiedzenia:
 
1) Warunki lokalowe Środowiskowego Domu Samopomocy i świetlicy w Cielu.
2) Sprawozdanie z funkcjonowania Białobłockiej Karty Rodziny Wielodzietnej.
3) Propozycje Komisji do projektu budżetu na 2017 r.
4) Sprawy bieżące.


Komisje prowadził  Przewodniczący Komisji radny Krzysztof Kowalewski 
Na Komisji nieobecny był radny Rafał Barsukiewicz 
Ad.1 Warunki lokalowe Środowiskowego Domu Samopomocy i świetlicy w Cielu. 
Komisja zapoznała się z warunkami lokalowymi Środowiskowego Domu Samopomocy  i świetlicy w Cielu.
Komisja jednogłośnie przegłosowała wniosek o zabezpieczenie środków na rozpoczęcie rozbudowy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Cielu. 
Ad.2. Sprawozdanie z funkcjonowania Białobłockiej Karty Rodziny Wielodzietnej. 
Sprawozdanie przedstawiła inspektor Aneta Malcer, która poinformowała, że rośnie liczba kart i osób, które są zainteresowane zwrotami  w ramach BKRW. 
Przewodniczący komisji zapytał, czy istnieje możliwość zwiększania katalogu zniżek o opłaty za przedszkola i żłobki spoza gminy Białe Błota. Komisja po dyskusji na ww. temat przegłosowała jednogłośnie wniosek o zwrot 50 % czesnego za pobyt dziecka z terenu gminy Białe Błota w przedszkolach i żłobkach nie objętych dotychczas zniżkami BKRW. 
Komisja podjęła dyskusje nt ewentualnego dofinansowania do biletów na basen i obiadów szkolnych. Ostatecznie przegłosowano jednogłośnie wnioski :
- o zwrot 50 % kosztów obiadów szkolnych, 
- o zwrot 50 %  kosztów za bilety na basen. 
  
Ad.4. Sprawy bieżące. 
  
Przewodniczący Komisji zapytał, czy niezasadne byłoby opracowanie analizy dot. oświaty na terenie gminy. 
Sekretarz Gminy powiedziała, że na taką analizę należałoby poczekać od 2-3 miesięcy 
Ad.3.Propozycje Komisji do projektu budżetu na 2017 r. 
  
WNIOSKI Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota do budżetu gminy na 2017 r. 
Komisja wnioskuje o 
zabezpieczenie środków na dalszym etap modernizacji instalacji elektrycznej w szkole
Podstawowej w Białych Błotach; 
renowacje parkietu sal gimnastycznych w szkole Podstawowej w Białych Błotach i w Gimnazjum w Białych Błotach; 
zabezpieczenie środków na dokończenie remontu w Gimnazjum w Białych Błotach; 
zabezpieczenie środków na uporządkowanie terenu wokół Gminnego Przedszkola „Wróżka” 
zabezpieczanie środków na drobne prace remontowe w Szkole Podstawowej w Przyłękach; 
o partycypację w kosztach budowy chodnika wzdłuż ul. A. Przysieckiego w Przyłękach na odcinku od cmentarza do sklepu. 
  
  
Protokołowała:
Magdalena Maison
 

Przewodniczący  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia,
  Opieki Społecznej i Sportu
 
Krzysztof Kowalewski
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Łukasz Czyżewski (6 października 2016)
Opublikował: Łukasz Czyżewski (24 lipca 2019, 12:17:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 272