Protokół z 26.11.2007r.

Protokół Z wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej i Komisji Rewizyjnej z dnia  26 listopada 2007 roku od godz. 15:30 do godz. 19:00, w Urzędzie Gminy Białe Błota.
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji zgodnie z listą obecności oraz Wójt Gminy Białe Błota, Zastępca Wójta Gminy, radni Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska oraz rada sołecka Łochowa, sołtys Łochowa i mieszkanki Łochowa.
 
Porządek posiedzenia komisji:
1.        Spotkanie z sołtysem i radą sołecka Łochowa w sprawie boiska i przedszkola;
2.        omówienie materiałów na sesję
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Patryk Thiede, który powitał zebranych.
 
Ad.1 Spotkanie z sołtysem i radą sołecka Łochowa w sprawie boiska i przedszkola  
Przewodniczący Komisji przedstawił stanowisko grupy radnych w sprawie boiska i przedszkola i otworzył dyskusję prosząc: cyt.„ proszę o skupienie się na temacie, czy przedszkole, czy boisko.” Dodał także wszyscy obecni zostali zaproszeni do rozstrzygnięcia sporu informując, ze w dniu Komisji nie zapadnie ostateczna decyzja. Powiedział także, że liczy na wspólny konsensus.
 
Po otwarciu dyskusji poszczególni uczestniczy komisji zajmowali głos:
M. Kuczyński powiedział, że wycofanie się z budowy boiska przy ulicy Dębowej to jakiś absurd i jest zwolennikiem boiska i przedszkola. Dodał, że na budowę przedszkola jest chętna osoba więc sprawa jest załatwiona.
Sołtys A. Szmytka powiedział, że obecne boisko w Lisim Ogonie to żadne boisko, gdyż murawa nie spełnia warunków. Ponadto obok boiska biegnie w planach ścieżka i będzie ona połączona krawędzią z boiskiem. Dodał, że w przyszłości w tych trzech sołectwach ma być 15 tyś osób. Wyjaśnił, że także jest za przedszkolem jeżeli ktoś chce je pobudować.
Mieszkanka sołectwa powiedziała, że nie wszystkich mieszkańców stać na prywatne przedszkole.
Wójt Gminy wyjaśniła, że od 1,5 roku stara się żeby w Łochowie powstało przedszkole. Znalazła się osoba z Bydgoszczy, która kupiła działkę i chce pobudować przedszkole na 100 osób. Dodała, że jeżeli można nie wydawać na ten cel gminnych pieniędzy to należy tak postąpić. Ponadto jeżeli chodzi o finanse, to Gmina ma wpływ na cenę. Ponadto takie przedszkole i tak będzie finansowane przez Gminę w kwocie do 75% i dlatego będziemy mieli wpływ na opłaty.
Radna Lidia Grzywa powiedziała, że ona nie ma nic przeciwko prywatnemu przedszkolu, ale są ludzie którzy by woleli przedszkole publiczne.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że mamy wyż demograficzny i przedszkole jest potrzebne nie na dzisiaj, ale na wczoraj. Jeżeli chodzi o osobę, która chce je budować to radni nic o tym nie wiedzą. Jeśli chodzi o boisko to możemy dać tyle pieniędzy co w Kruszynie Krajeńskim. Powiedziała, także że radni zwrócili się do pana Migawy o stworzenie programu sportowego na terenie Gminy Białe Błota. Radny Edmund Łączny powiedział, że nie jest przeciwny budowie boiska, ale nie przy ulicy Dębowej. Przewodniczący Komisji powiedział, że większość radnych widzi jako priorytet przedszkole cyt. „ a Wy jesteście głosem ludu i oczekujemy, że nam pomożecie podjąć decyzję”
Radny Bronisław Balcerowski powiedział, że boiska nie wykona prywatna osoba, a przedszkole może.
Mieszkaniec powiedział, że ktoś chytrze chce skonfliktować strony i postawił pytanie albo boisko albo przedszkole i dodał, że tylko taka aglomeracja jak Łochowo nie ma boiska.
Przewodniczący Komisji powiedział, że on tylko odczytał, że radni stoją na stanowisku przedszkola
Pan Cyrankowski  powiedział, że obydwa tematy są równorzędne, każdy mieszkaniec jest za boiskiem, większość mieszkańców mieszka w Bydgoszczy i tam korzysta z przedszkoli. Zapytał czy były robione sondaże jakiej wielkości przedszkole będzie potrzebne? Dla dzieci jest ważne jedno i drugie. Radna Wanda Górna powiedziała, że ona z wnioskiem o budowę przedszkola występowała już w zeszłym roku. Dodała, że różnica w opłatach miedzy publicznym, a prywatnym to około 15 zł.
Radny Janusz Walczyński powiedział, że tu nie chodzi albo albo, boisko ma być ale nie za takie pieniądze i dodał, że należy zrobić boisko na nasze możliwości.
Zastępca Wójta powiedział, że nakłady poniesione to 15 000 zł projekt, za 20 000 zł chcemy wytyczyć boisko i wykorytować podłożę. Kosztorys wynosi 1 600 000 zł, bo miało być boisko z zapleczem, ale możemy to zmniejszyć do 600 000 zł. Dodał także, że samo boisko i bieżnia to około 300 000 zł, widownia to około 40 000-70 000 zł, ogrodzenie to 100 000 zł, parking 60 000 zł, skocznia w dal 80 000 zł, ławki dla zawodników 5 000 zł.
Radny Edmund Łączny zapytał jak Wójt Gminy widzi wizję rozwoju Gminy, ewentualną Gminę i inne instytucje potrzebne do funkcjonowania w Łochowie
Wójt Gminy powiedziała, że przygotowywany jest miejscowy plan Łochowo-Łochowice- Lisi Ogon  i urbaniści przewidzieli wszelkie funkcje pod usługi administracyjne, oświatowe, a także teren pod przedszkole, który został już sprzedany na ten cel.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że bez projektu rozwoju sportu nie można budować drugiego stadionu i zaapelowała żeby powstał w gminie jakiś program i dodała, że jest za boiskiem w każdym sołectwie, ale nie za drugim stadionem.
Mieszkaniec Łochowa zapytała jakim prawem chcą państwo zmieniać decyzję zebrania wiejskiego. Radna Wanda Górna wystąpiła z wnioskiem dot. budowy publicznego przedszkola i wniosek taki został odrzucony.
Radny Andrzej Kieroński powiedział, że skoro ktoś kupił teren pod przedszkole, to dla niego sprawa z przedszkolem nie istnieje, dodał, że będzie głosował za boiskiem i powiedziała, że jest z Białych Błot i nie ma prawa się mieszać w sprawy Łochowa. Nie zgodził się tylko z ceną budowy boiska.
Radna Lidia Grzywacz zaproponowała, żeby zaprosić tego Pana który chce budować przedszkole na komisję.
Sołtys Andrzej Szmytka powiedział, że nikt nie zwrócił się do niego z tymi tematami                   i poinformował, że 11 grudnia 2007r. jest zebranie wiejskie w Łochowie i będą konsultacje w sprawie przedszkola.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że radni dowiedzieli się o tym boisku dwa tygodnie temu. Zaapelowała o informowanie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej o wszelkich projektach i programach Przewodniczący Komisji odczytał notatkę, która podpisali obecni na spotkaniu zaproszeni goście i część radnych- załącznik do protokołu
 
 Ad.2 Omówienie materiałów na sesję  
Radny Edmund Łączny powiedział, że jest problem ze stawkami dla leśnictwa, gdyż przedstawicielstwo lasów powiedziało, że jeżeli będziemy podnosić podatki to oni będą zamykać drogi realizując swoje obowiązki i prawa.
Skarbnik Gminy powiedziała, że Klub Biznesu otrzymał stawki podatkowe i nie mieli żadnych uwag.
Radny Edmund Łączny zapytał dlaczego dochody własne wzrosły, a inwestycje zmalały.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w 2007r. wszystkie dochody były własne, nie było podziału na majątkowe.
Radny Edmund Łączny zapytał jakie kwoty w 2008r. będziemy płacić za inwestycje wykonane w 2007r.
Skarbnik Gminy powiedziała, że §11 dotyczy zobowiązań, które przechodzą na 2009 r.
 
Zastępca Wójta obiecał spotkać się z przedstawicielami lasów.
 
Radny Edmund Łączny zapytał, czy w 2007r. był brany jakiś kredyt?
Skarbnik Gminy wyjaśniła, ze tylko pożyczki.
Radny Edmund Łączny zapytał na jakiej podstawie przyznano dotację  45 000 zł dla przedszkola w Łochowie.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że kwota powinna być nie mniejsza niż 75%, a wydatki się liczy za poprzedni miesiąc, na podstawie przewidywanych wydatków na przedszkole publiczne.
Przewodniczący Komisji poinformował Skarbnika Gminy, że ustalono, że 600 000 zł na boisko w Łochowie to jest za duża kwota.
Radny Andrzej Kieroński zaproponował na ten cel kwotę 200 000 zł.
Radny Bronisław Balcerowski zaproponował w I etapie przygotowanie płyty i ogrodzenia.
Radny Andrzej Kieroński dodał, że jak będzie zasiana trawa to trzeba będzie ją też podlewać.
Radna Maria Wolsztyńska zapytała po co drogie ogrodzenie.
Radny Edmund Łączny zaproponował, żeby zaplanować zrobienie płyty, ogrodzenie i system podlewania, z własnym ujęcie i zaproponował kwotę 300 000 zł.
 
Radna Maria Wolsztyńska poruszyła kwestię Głosu Białych Błot.
Skarbnik Gminy powiedziała, że kwota na ten cel jest ujęta w kosztach administracyjnych i jest to 40 000 zł.
 
Radny Edmund Łączny zapytał, czy jest w planach prywatyzacja przedszkola, bo jak tak to on będzie głosował przeciw 1,5 mln zł dla przedszkola w Białych Błotach.
Radny Bronisław Balcerowski powiedziała, że na prywatyzację musi być zgoda Rady.
 
Radny Edmund Łączny zapytał również po co w Łochowicach kącik integracyjny za 60 000 zł, skoro planuje się budowę świetlicy.
Radna Gabriela Żernicka zapytała, kto będzie utrzymywał te świetlice, gdyż niektóre podlegają Urzędowi Gminy, a niektóre oświacie.
Radny Andrzej Kieroński poruszył kwestie remontu sali gimnastycznej w Białych Błotach. Remont został rozpoczęty, dół będzie zrobiony, zostaje cała góra i zapytał czy środki w budżecie są na to zabezpieczone, czy są to pieniądze tylko na bieżący remont. Zwrócił także uwagę, że dotacja dla BOK jest za mała, gdyż rozwija się on intensywniej niż WOK.
Radny Edmund Łączny powiedział, że WOK przeznacza duże środki na utrzymanie,
Radny Andrzej Kieroński powiedział, że nie chce się znaleźć w sytuacji, że będzie miał zaplanowany wyjazd i nie pojedzie bo nie będzie środków. Spytał, czy jest możliwość, żeby z tych 300 000 zł co pozostaną z boiska przeznaczyć 50 000 zł na rzecz klubów sportowych. Zaproponował także, żeby w sytuacji gdy zapadnie  decyzja o systemie nawadniania boiska w Łochowie, aby taki sam system zamontować w Białych Błotach.
 
Radny Janusz Walczyński poruszył kwestie placu zabaw przy ulicy Betonowej w Białych Błotach – konieczność wymiany elementów.
Radna Gabriela Żernicka wystąpiła z wnioskiem o budowę placu zabaw w Białych Błotach i Trzcińcu.
 
Skarbnik Gminy przedstawiła propozycje zmian w projekcie budżetu na 2008 i pytania które padły na Komisji:
-          boisko w Łochowie- ogrodzenie, płyta i system nawadniania;
-          pyt. czy przedszkole publiczne w Białych błotach będzie prywatyzowane;
-          kącik integracyjny, a budowa świetlicy w Łochowicach;
-          koncepcja rozwoju kultury;
-          remont sali gimnastycznej w Białych Błotach;
-          zwiększenie dotacji dla BOK;
-          50 000 zł dla klubów sportowych;
-          20 000 zł na nawadnianie płyty boiska w Białych Błotach.
 
Radny Bronisław Balcerowski spytał, czy  jest możliwość partycypowania w kosztach przez Gminę w budowie ogrodzenia na cmentarzu w Łochowicach. Dodał, że na tym cmentarzu znajduje się zbiorowa mogiła.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że Gmina nie może partycypować w kosztach, bo to jest cmentarz parafialny. Następnie przedstawiła autopoprawki do budżetu na 2008r. Radna Gabriela Żernicka spytała czego dotyczy dotacja dla ośrodka kultury.
Radny Andrzej Kieroński powiedział, że to on wnioskował o tę dotację.
Radna Gabriela Żernicka przedstawiła sprawę swojego zwolnienia z pracy, iż pani dyrektor nie powinna jej zwolnić bez zgody rady i teraz ośrodek kultury musi wypłacić odszkodowanie.
 
Protokół sporządziła
Magdalena Maison
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (20 listopada 2007)
Opublikował: Magdalena Maison (15 stycznia 2008, 11:47:57)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (21 lutego 2008, 09:47:58)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1429