Protokół z 14.12.2009r.

Protokół  
Z posiedzenia  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Białe Błota z dnia 14 grudnia 2009 roku od godziny 12:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej zgodnie z listą obecności.
 
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Patryk Thiede.
 
Porządek posiedzenia Komisji:
1)       Omówienie materiałów na sesję
2)       Wolne wnioski
 
Ad.1 Omówienie materiałów na sesję
 
-W sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania przez Gminę Białe Błota dotacji niepublicznym przedszkolom i niepubliczny punktom przedszkolnym.
 
Sekretarz Gminy wskazała, że zgodnie z ustawą o systemie oświaty w uchwale tej powinny się znaleźć zasady dotyczące tej właśnie dotacji dla przedszkoli niepublicznych, które umożliwiłyby skontrolowanie rzeczywistej ilości w danym punkcie przedszkolnym.
 
-W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2010 rok.
 
W wyniku dyskusji okazało się, że nastąpiła pomyłka kwoty w paragrafie 5. Został wysunięty wniosek o autokorektę. Radna Gabriela Żernicka podjęła dyskusję o tym aby sporządzić bilans na temat tego jak zostały wykorzystane środki na ten cel, ile pieniędzy i jakie szkoły z nich korzystały. Pan Jacek Rakoczy zaproponował, aby stworzyć jeden program przeciwdziałaniu uzależnieniom.
 
-W sprawie „Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytu publicznego na rok 2010”.
 
W sprawie powyższego programu Komisja stwierdziła, że nie zaszły znaczące zmiany w stosunku do poprzedniego roku.
 
-W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009.
 
 Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany  w budżecie na 2009r.. Komisja nie miała uwag co do projektu uchwały.
 
-W sprawie przyjęci założeń do planu zaopatrzenia gminy Białe Błota w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
 
Wójt Gminy przedstawiła założenie co do planu i omówiła uchwałę. Komisja nie miała żadnych uwag.
 
-W sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Białe Błota
 
Komisja została zapoznana z cennikiem taryf,  i poruszyła kwestię liczników domowych. Po wyjaśnieniu sprawy Komisja nie miała więcej uwag co do projektu uchwały..
 
-W sprawie nabycia nieruchomości gruntowych.
 
Kierownik A Wiekierak przedstawił wykaz wydatków na projekty Natura 2000 dotyczące działek w Zielonce, Kruszynie Krajeńskim, Prądkach. Wywiązała się rozmowa na temat drogi prywatnej, która przechodzą przez owe działki. Kierownik poinformował, że został skierowany wniosek do gminy o wykup tej drogi.
 
- W sprawie rozpatrzenia skargi Pana Kowalskiego i Pani Marleny Witkowskiej- Rypina
 
Komisja ustaliła zasadność obu skarg.
 
-W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok
 
Postawione zostało pytanie na temat tego jak organizacje współdziałające z Gminą Białe Błota przedstawiają swoje wnioski do budżetu i jak odnoszą się one do budżetu przedstawionego przez Panią Wójt. Budżet  w 2010r jest niższy od zeszłorocznego. Skarbnik Gminy odpowiedziała na pytania dotyczące tego ile środków finansowych otrzymały poszczególne instytucje tj.szkoły, ośrodki kultury, WOPS, a o ile wnioskowały. Komisja zaproponowała  obniżenia kosztów dożynek.
 
 
Ad 2. Wolne wnioski
Brak
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maiosn (14 grudnia 2009)
Opublikował: Magdalena Maison (19 stycznia 2010, 08:53:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1190