Protokół z 28.07.2008r.

                                                                                            
Protokół
Z wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska i Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia
28 lipca 2008 roku od godz. 14:00 do godz. 18:30, w Urzędzie Gminy w Białych Błotach.
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska i Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej zgodnie z listą obecności, oraz  Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Mariusz Stężewski oraz mieszkańcy Łochowa.
 
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Janusz Walczyński, który powitał zebranych i przedstawił porządek posiedzenia.
 
Porządek posiedzenia komisji:.
1.       Materiały na sesję.
2.       Sprawa p. Klisia.
3.       Sprawa p. Pawlaka
4.       Wolne wnioski.
 
Ad.1. Materiały na sesję.
-w sprawie przyjęcia strategii Gminy Białe Błota w zakresie kultury fizycznej.
                Radny Patryk Thiede powiedział, że Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej za każdym razem jak się spotykała w celu pracy na projektem strategii dostawała dodatkowe zmiany do projektu. Dodał, że po spotkaniu komisji z Gminną Radą Sportu ustalono, że tydzień przed kolejna komisją radni otrzymają ostateczną wersję strategii. Radna Gabriela Żernicka dodała, że strategia zawiera wiele błędów  merytorycznych i literówek i w związku z powyższym nie wyobraża sobie wprowadzenia jej na sesję. Z kolei Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że na ostatniej Komisji Oświaty był wniosek o udostępnienie komisji zweryfikowanych preliminarzy, gdyż komisja chce wiedzieć, co kluby sportowe planują na przyszłość i w związku z powyższym dodała, że ona będzie rozmawiała o strategii dopiero we wrześniu. Radny Bronisław Balcerowski jako Przewodniczący Gminnej Rady Sportu powiedział, że 14 lipca 2008r. Rada Sportu została zaproszona na Komisję Oświaty. Jednak Radni nie chcieli pracować nad strategią i Rada Sportu udała się do osobnego pomieszczenia w celu ponownego omówienia strategii. Ponadto dodał, że projekt nr 3 startegii wszyscy Radni otrzymali wraz z materiałami na sesję. Następnie przedstawił zmiany w strategii, które naniosła Rada Sportu po ostatnim spotkaniu.
                Następnie członkowie Komisji Oświaty zaprzeczyli jakoby w marcu 2008r. otrzymali po raz pierwszy strategie rozwoju sportu gminnego. Radny Czesław Jabłoński przypomniał Radnemu Patrykowi Thiede, że na ostatniej sesji mówił, że otrzymał strategię. Radny Patryk Thiede odpowiedział, że był w posiadaniu strategii, ale projektu nr 1. Radna Maria Wolsztyńska dodała, że radni wnioskowali o strategie od początku V kadencji i dodała, że w Łochowie potrzebne jest boisko treningowe, a nie tylko do rozgrywania meczy. Radna Gabriela Żernicka dodała, że cały czas było mówione, że będzie budowane boisko przy szkole, a teraz pojawia się ulica Dębowa i Orlik. Z kolei Radna Lidia Grzywacz zwróciła uwagę, że 182 tyś zł to jest za mała kwota na boisko i zaplacze.
                Głos w dyskusji na temat boiska zajęli mieszkańcy Łochowa i działacze klubu w Łochowie mówiąć m.in, iż jest projekt na to boisko, wykonawca i jest młodzież w Łochowie i jeżeli radni nie przeznaczoną na realizację tego zadania tych 182 000 zł to kolejny rok zostanie stracony. Jednocześnie dodali, że projekt "Blisko Boisko" daje możliwość treningów, a boisko przy ul. Dębowej możliwość rozgrywania meczy.
                Jeden z mieszkańców zapytał Radną Marię Wolsztyńską, dlaczego dla mężą zgodziła się na przebudowę płyty boiska w Białych Błotach. Radna wyjasniła, że ona glosowała przeciw tej inwestycji.
                Radny Andrzej Kieroński przypomniał, że Zastępca Wójta mówił, że kwota, którą radni przeznaczyli na boisko jest niewystarczająca. Dodał, że 10 godzin tygodniowo to jest wystarczająca liczba godzin na rozegranie meczy. Ponadto pieniądze na boisko mają zostać przeznaczone z budżetu z 2009r., a nie 2008r.
                Na koniec Kierownik Mariusz Stężewski przedstawił projekt budowy boiska i związane z nim koszty.
-w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008r.
Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany w budżcie na 2008r.
Radny Bartosz Lau poruszył kwestię odrestaurowania placu zabaw w Białych Błotach.
-w sprawie wyrażenia woli wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 24.06.2008r. Sygn. akt II S.A./Bd 346/08.;w sprawie wyrażenia woli wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy Sygn. akt II SA./Bd 345/08.i w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko- Pomorskiego.
Komisja zapoznała się z w/w projektami uchwał.
 
Ad.2 Sprawa p. Klisia.
Komisja podjeła dyskusję na temat sprawy p. Klisia i ustaliła wystosować wniosek do Wójta Gminy o przygotowanie propozycji rozwiązania problemu państwa Klisiów.
 
Ad.3 i 4 Sprawa p. Pawlaka i wolne wnioski.
Komisja omówila wniosek dot. przejęcia cmentarza komunalnego w Białych Błotach przez parafię w Białych Błotach. Następnie wróciła do sprawy pana Pawlaka i ustaliła komisje wyjazdową na dzień 3 września 2008r. na godz. 16:00. Radny Bronisław Balcerowski zaproponował poinformowanie o tej komisji wszystkich radnych.
Poruszono także kwestię zatrudnienia pracownikaka komunalnego, który zajmowałby się utrzymywaniem porządku w sołectwach. Komisja ustaliła, z kolejna komisja zostanie poświęcona zagadnieniu utrzymania porządku i czystości w sołectwach.
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (28 lipca 2008)
Opublikował: Magdalena Maison (19 stycznia 2010, 13:34:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1103