Protokół z 09.11.2009r.

Protokół  Z posiedzenia wspólnego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 10 marca roku od godziny 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7
                               
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji zgodnie z listą obecności oraz Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski
 
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Janusz Walczyński
 
Porządek posiedzenia Komisji:
1)       Materiały na sesję;
2)       Wolne wnioski.
 
Ad.1 Materiały na sesję.
-W sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Białe Błota za rok szkolny 2008/2009
  Komisja dyskutowała o małej liczbie dzieci uczęszczających do szkoły w Przyłękach. Zastępca Wójta Krzysztof  Jankowski powiedział, że w miarę rozbudowy Gminy Białe Błota liczba dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym będzie wzrastała. Pomimo małej liczby dzieci Radni uznali, że potrzebna jest budowa sali gimnastycznej w szkole w Przyłękach, gdyż mogłoby z niej również korzystać starsze środowisko.
 
-W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości  
Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski powiedział, że na sesji będzie zgłoszona autopoprawka do uchwały oraz przedstawiona zostanie analiza celowości i opłacalności zamiany.
 
- W sprawie rocznej składki członkowskiej Gminy Białe Błota w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”
 
Radna Gabriela Żernicka powiedziała, że musi zostać sporządzone rozliczenie roczne składki członkowskiej Gminy Białe Błota w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”, które zostanie przedstawione na sesji.
 
 
- W sprawie rozpatrzenia skargi Redaktora Naczelnego „Głosu Białych Błot”  
Skarga dotyczyła nie wydania numeru miesięcznika samorządowego „Głos Białych Błot”. Komisja Rewizyjna uznała skargę za zasadną jednakże trzeba się jeszcze raz dokładnie przyjrzeć sprawie.
 
- W sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Kazimierza Strokosz, Stanisława Strokosz, Jadwigi Strawińskiej- Kulczyk, Leszka Kulczyk
 
Komisja rewizyjna uznała skargę za bezzasadną.
 
- W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009.  
Komisja podjęła dyskusję na temat zmian w budżecie Gminy Białe Błota na rok 2009. Zwiększenie kosztów nastąpi w sektorze inwestycji drogowych, subwencji dla dzieci z Gminy Białe Błota uczących się w innych gminach. Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Janusz Walczyński przedstawił na posiedzeniu koncepcję przebiegu tras komunikacyjnych w Gminie Białe Błota. Zwrócono uwagę na to, że wiele inwestycji  drogowych zaplanowana jest na terenie Trzcińca. Radna Gabriela Żernicka poruszyła temat budowy zatoczki autobusowej w Trzcińcu, gdzie będą wymagane zmiany w planach co zwiększy koszty. Zastępca Wójta zobowiązał się do sprawdzenia czy projekt zatoczki autobusowej w Trzcińcu jest zgodny z przepisami budowlanymi. Komisja dyskutowała o budowie Biblioteki Gminnej w Białych Błotach, która musi powstać ze względu na wymogi. Poruszono również kwestię dotacji, wynagrodzeń i pochodnych dla dzieci uczęszczających do przedszkoli w innych gminach oraz do dzieci z Gminy Białe Błota.

Ad.2 Wolne wnioski. 
-          Komisja podjęła dyskusję nt. dopłat dla mieszkańców w ramach przechodzenia na ekologiczne systemu grzewcze. Mowa była o instalacji baterii i kolektorów słonecznych. Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski powiedział, że na ten cel przeznaczona jest tylko ograniczona ilość funduszy stąd Komisja dyskutowała o tym kogo wykluczyć z ubiegania się o takie dofinansowanie.
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (9 listopada 2009)
Opublikował: Magdalena Maison (5 marca 2010, 10:02:59)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (5 marca 2010, 10:07:56)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1476