Protokół z 22.02.2010 r.

Protokół Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia
22 lutego 2010 roku od godz. 12:00 do godz. 14 :00, w Urzędzie Gminy Białe Błota.
 
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji zgodnie z listą obecności oraz Sekretarz Gminy Anna Rywak, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Magdalena Wajchert, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej Andrzej Wiekierak, Inspektor Jadwiga Tomaszewska, Inspektor Michał Czyżewski, Inspektor Jacek Rakoczy, Kierownik GZEAS Marian Wiśniewski, Dyrektor Zespołu Szkół w Łochowie Mirosław Donarski, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białych Błotach Danuta Ferensztein i Dyrektor Gimnazjum w białych Błotach Zbigniew Napora.
 
Porządek posiedzenia komisji:

1. Spotkanie z przedstawicielem Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
2. Spotkanie z dyrektorami szkół w sprawie sal gimnastycznych;
3. Materiały na sesję;
4. Wolne wnioski.  


Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Patryk Thiede, który powitał zebranych.
 
Ad.3 Materiały na sesję.
 -projekt uchwały w  sprawie powierzenia i przyjęcia zadania w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy. Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że w jednej z dzisiejszych gazet wyczytała, że dzieci spoza Bydgoszczy nie będą przyjmowane do przedszkoli w mieście. Sekretarz Gminy wyjaśniła, że Miasto Bydgoszcz na początku lutego podjęło już w tej materii uchwałę.
 
- projekt uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach.
 
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy. Komisja nie miała żadnych uwag.
 
-projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy. Poinformowała członków komisji, że Rada Gminy ma obowiązek do 30 marca 2010r. opowiedzieć się w tej sprawie.
 
Ad.1 Spotkanie z przedstawicielem Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 
Inspektor Jacek Rakoczy przedstawił komisji budżet jakim dysponowała komisja w 2009r. Poinformował członków komisji, iż większość budżetu tj. 80% było realizowane za pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pozostałe środki tj. ok. 9 000 zł przeznaczono na wynagrodzenia dla członków komisji. Obecnie w skład komisji wchodzi 5 osób. W/w kwota pozwoliła na zorganizowanie spotkania co 6 tygodni. Pozostałe pozycje z budżetu to różnego rodzaju warsztaty organizowane na terenie szkół, telefon zaufania, a także szkolenia członków komisji.
Komisja przegłosowała wniosek o przygotowanie przez GOPS sprawozdania za 2009r. z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota w zakresie dot. GOPS.
 
Ad.2 Spotkanie z dyrektorami szkół w sprawie sal gimnastycznych.
 
Przewodniczący komisji zapytał dyrektorów szkół, jak wygląda współpraca z klubami sportowymi w zakresie wynajmowania sal gimnastycznych.
Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał Kierownik Marian Wiśniewski  i powiedział, że sale gimnastyczne do pewnej godziny służą dzieciom, potem wchodzą na nie kluby sportowe i dopiero na końcu  są wynajmowane osobom prywatnym i firmom. Radna Gabriela Żernicka powiedziała, że ze strony klubów padło stwierdzenie, że nie maja one priorytetu i ze szkoła patrzy w pierwszej kolejności na korzyści finansowe. Pan Wiśniewski opowiedział, że szkoła ponosi koszty w użytkowaniu sal przez kluby sportowe.
W/w kwestii wypowiedzieli się także dyrektorzy szkół.
Pani Dyrektor Ferensztein powiedziała, że u niej w szkole w pierwszej kolejności z sali gimnastycznej korzystają dzieci, następnie SKS, kluby sportowe tj. Spójnia i ORI, a  na końcu zakłady pracy. Kluby sportowe łącznie wynajmują 18,5 godziny tygodniowo, a osoby prywatne 17 godzin tygodniowo. Ponadto dodała, że kluby nie ponoszą żadnych kosztów w związku z korzystaniem z sal gimnastycznych. Jedynie w zeszłym roku klub sportowy „ Spójnia” uiścił jednorazową opłatę w wysokości około 2 000 zł.
Pan Dyrektor Napora powiedział, że podział korzystania z sali gimnastycznej kształtuje się następująco: SKS- 7,5 godziny tygodniowo, UKS „Czapla” – 3 godziny tygodniowo, GKS „ Spójnia” – 16 godzin tygodniowo, turniej halowy – 12,5 godziny tygodniowo (odpłatnie). Pan Dyrektor powiedział, że kluby sportowe nie ponoszą  żadnych opłat za korzystanie z sali gimnastycznej. Z kolei jeżeli chodzi o wynajem sali komercyjnie tj. 11 godzin tygodniowo i odpłatność wynosi 60 zł brutto za godzinę.
Dyrektor Ferensztein dodała, że szkoła podstawowa wynajmuje odpłatnie salę gimnastyczną ZAZu.
Pan Dyrektor Donarski powiedział, że podział sali gimnastycznej w Łochowie kształtuje się następująco: w ciągu tygodnia jest 19 wejść na salę i w tym  7x w tygodniu wchodzą kluby sportowe ( 6x klub sportowy Łochowo, a 1 x Czapla). Pan dyrektor dodał, że według jego opinii współpraca z klubami kształtuje się  na przyjaznej płaszczyźnie. W okresie ferii szkoła nie wynajmuje sali prywatnym osobom. Jest to okres przeznaczony na renowację obiektu.  Jednak w tym roku w czasie ferii z sali korzystał klub sportowy. Ponadto jeżeli chodzi o wynajem komercyjny to obejmują on mieszkańców naszej Gminy lub przedsiębiorstwa, które pomagają finansowo szkole. Na pytanie Radnej Gabrieli Żernickiej, czy była taka sytuacja, że odmówiono wynajmu sali klubom na rzecz osób prywatnych, odpowiedział że raz tak się zdarzyło, ale wówczas odmówiono także osobom prywatnym. Na kolejne pytanie radnej dotyczące wywozu szamba odpowiedział, że raz się zdarzyło, ze klub wywiózł szambo.
Komisja podjęła dyskusję nt. braku szatni przy Orlikach.
Ze strony komisji padła propozycja uregulowania kwestii wynajmu sali. Kierownik Marian Wiśniewski powiedział, że najlepiej by było, aby dyrektorzy w tej kwestii dogadali się z klubami i należałoby tę sprawę uregulować indywidualnie z każdym klubem. Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie komisji ewentualnych kosztów wynajmu sali klubom sportowym.
Radna Maria Wolsztyńska poruszyła kwestię programu przeciwdziałania otyłości w szkołach. Dyrektor Ferensztein wyjaśniła, że dzieci w klasach od 1-3 otrzymują codziennie jabłka i marchew. Dyrektor Napora dodał, że jeżeli chodzi o automaty ze słodyczami to można je zlikwidować, ale musiałby być wypowiedziana umowa.
 
Ad.3 Materiały na sesję.
 
- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie przejęcia zadań własnych Gminy Białe Błota z zakresu zapewnienia utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
 
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Magdalena Wajchert. Radni nie mieli żadnych uwag co do projektu uchwały.
 
- projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przyłęki.

 
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej Andrzej Wiekierak. Radni nie mieli żadnych uwag co do projektu uchwały.
 
- projekty uchwał dot. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 
Projekty uchwał przedstawił Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej Andrzej Wiekierak. Radni nie mieli żadnych uwag co do projektu uchwały.
 
- projekt uchwały mieniającej uchwałę w sprawie programu gospodarczego pod nazwą: „ Plan Odnowy Sołectwa Łochowo na lata 2004-2014”
 
Projekt uchwały przedstawił Inspektor Michał Czyżewski. W związku z pytaniem radnej Gabrieli Żernickiej dot. dofinansowania wyjaśnił, iż wniosek o pozyskanie środków z zewnątrz będzie składany za pośrednictwem „ Trzech Dolin”.
 
-projekt uchwały w sprawie zwolnień z opłat i ulg w opłatach za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz określenia rodzajów dokumentów poświadczających prawo do korzystania ze zwolnień i ulg.
 
Projekt uchwały przedstawiła Inspektor Jadwiga Tomaszewska. W związki z pytaniami Radnej Gabrieli Żernickiej przedstawiła członkom komisji rozwiązania dotyczące komunikacji w Gminie Białe Błota. Poinformowała także, że po wyborze wykonawcy będzie trzeba jeszcze podjąć uchwałę dot. wysokości cen biletów.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (22 lutego 2010)
Opublikował: Magdalena Maison (13 kwietnia 2010, 10:28:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1388