Protokół z 23.08.2010 r.

Protokół Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia  23 sierpnia 2010 roku od godz. 10:00 do godz. 13:00, w Urzędzie Gminy Białe Błota.
 
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji zgodnie z listą obecności oraz  Sekretarz Gminy Anna Rywak, Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Dyrektor Zespołu Szkół w Łochowie Mirosław Donarski, Dyrektor Gimnazjum w Białych Błotach Zbigniew Napora, Dyrektor SP. w Białych Błotach Danuta Ferensztein, Inspektor Wiesława Kaczanowska oraz Inspektor Viloletta Archacka.
 
Porządek posiedzenia komisji:
1.        Informacja o organizacji Dożynek;
2.        Informacja o organizacji oddziału przedszkolnego przy parafii w Białych Błotach;
3.        Materiały na sesję;
4.        Wolne wnioski.
 
 
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Patryk Thiede, który powitał zebranych.
Ad.3. Materiały na sesję.
 
- zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Białych Błotach i nadania jej Statutu.
 
Projekt uchwały omówiła Sekretarz Gminy.
 
- w sprawie powołania Społecznej Rady Programowej Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie i w sprawie powołania Społecznej Rady Programowej Białobłockiego Ośrodka Kultury.
 
Projekty uchwał omówiła Sekretarz Gminy. Radna Gabriela Żernicka powiedziała , że jest przeciwna składu osobowemu poszczególnych rad. Radna Maria Wolsztyńska stwierdziła, że to dyrektorzy wybierają Radę Programową i Rada Gminy nie powinna się temu sprzeciwiać.
 
Ad.1 Informacja o organizacji Dożynek.
 
Informację o organizacji Dożynek przedstawiła Sekretarz Gminy. Poinformowała, że w celu pozyskaniu środków z zewnątrz na imprezę, zostały złożone dwa wnioski. Jeden wniosek złożyła Gmina, a drugi ośrodek kultury. Obydwa wnioski  zostały zaopiniowane pozytywnie. Wypłata pieniędzy prawdopodobnie nastąpi w miesiącu wrześniu.
 
Ad.2. Informacja o organizacji oddziału przedszkolnego przy parafii w Białych Błotach.
 
Informacja o organizacji oddziału przedszkolnego przy parafii w Białych Błotach przedstawiła Sekretarz Gminy i powiedziała, że prawdopodobnie punkt zostanie otwarty z tygodniowym opóźnieniem. Poinformowała także członków komisji o wnioskach złożonych w celu pozyskania na inwestycję środków z zewnątrz. Koszt wynajmu pomieszczeń będzie wynosił ok. 23 zł za metr.
 
Ad.3. Materiały na sesję.
 
- w sprawie stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
 
Na komisje przybyli dyrektorzy szkół i wspólnie z członkami komisji wypracowali zmiany do projektu uchwały.
 
- w sprawie wniesienia do spółki Zakładów Wodociągów i usług Komunalnych Sp. z o. o. w Białych Błotach wkładów pieniężnych.
 
Projekt uchwały przedstawił Zastępca Wójta i wyjaśnił, że aby było można przekazać ZWiUK pieniądze trzeba podjąć  w/w uchwałę.
Radna Gabriela Żernicka zgłosiła wniosek o dopisanie w uzasadnieniu zapisu na co zostaną przekazane w/w środki.
Zastępca Wójta wyjaśnił, że nie ma takiej możliwości, gdyż Gmina przekazuje pieniądze, a w zamian za nie otrzymuje udziały w spółce.
 
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
 
Projekt uchwały przedstawiła Inspektor Wiesława Kaczanowska i wyjaśniła, że projekt uchwały dot. zakupu przez Gminę drogi w celu zażegnania konfliktów lokalnych.
 
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Białe Błota.
 
Projekt uchwały przedstawiła Inspektor Wiesława Kaczanowska i wyjaśniła, że cena sprzedaży wyniesie ok. 20-30 % wartości gruntu.
 
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 
Projekt uchwały przedstawiła Inspektor Wiesława Kaczanowska i wyjaśniła, że projekt uchwały dot. sprzedaży łąki, która znajduje się na działce do której nie ma dojazdu. Ponadto wszystkie działki sąsiadujące z łąką stanowią własność wnioskodawcy.
 
- w sprawie zasad sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota, przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele budownictwa mieszkaniowego i udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży.
 
Projekt uchwały przedstawiła Inspektor Wiesława Kaczanowska i wyjaśniła, że projekt uchwały został przygotowany na wniosek mieszkańców.  Podstawą udzielenia bonifikaty jest kryterium dochodowe.
 
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej i w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży.
 
Projekt uchwały przedstawiła Inspektor Wiesława Kaczanowska i wyjaśniła, że przepisy umożliwiają udzielenie takiej bonifikaty.
 
- w sprawie stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
 
W związku z propozycją Radnej Marii Wolsztyńskiej w sprawie wprowadzenia poprawki do projektu uchwały i utworzenia stypendium Rady Gminy, Skarbnik Gminy wyjaśniła, że nie ma możliwości prawnych na zapewnienie na ten cel środków w budżecie gminy w dziale Rady Gminy. Wykonawcą wszystkich uchwał jest Wójt Gminy i środki na stypendium muszą się znajdować w dziale Oświaty.
Sekretarz Gminy zaproponowała dopisanie w uzasadnieniu kwoty jaka ma być zabezpieczona w budżecie gminy na ten cel.
Radni zdecydowali o dopisaniu w uzasadnieniu kwoty 50 000 zł.
 
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. Komisja podjęła dyskusję nt. pozyskania środków z zewnątrz na dożynki i środków na utrzymanie cmentarzy na terenie Gminy Białe Błota.
Inspektor Violetta Archacka w sprawie dożynek wyjaśniła członkom komisji, że  dofinansowanie będzie na zasadzie dotacji, co oznacza, że najpierw trzeba zrealizować zadanie, a potem na podstawie przedstawionych dokumentów zostaną zwrócone pieniądze.
 
Ad. 4 Wolne wnioski.
Brak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (23 sierpnia 2010)
Opublikował: Magdalena Maison (8 października 2010, 12:38:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1128