Protokół z 28.09.2010 r.

Protokół Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia
28 września 2010 roku od godz. 14:00 do godz. 16:00, w Urzędzie Gminy Białe Błota.
 
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji zgodnie z listą obecności oraz  Kierownik GOPS Beata Przyborska, Dyrektor BOK Marek Czarnowski, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak,  Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Andrzej Wiekierak, Inspektor Anna Zdunek, Inspektor Jan Czekajewski i Inspektor Wiesława Kaczanowska.
 
Porządek posiedzenia komisji:
1.        Materiały na sesję.
2.        Wolne wnioski.
 
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Patryk Thiede, który powitał zebranych.
 
Ad. 2. Wolne wnioski.

 
Poza planem pracy na Komisję przybyła Pani Beata Przyborska w celu przedstawienia zmian w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Poinformowała członków komisji o zmianie przepisów, które będą obowiązywały od stycznia 2011 r. W związku z powyższym Rada Gminy będzie zobowiązana do podjęcia dwóch uchwał w tej materii tj.uchwały powołującej zespoły interdyscyplinarne i uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy.
 
Ad.1. Materiały na sesję.
 
- w sprawie powołania Społecznej Rady Programowej Białobłockiego Ośrodka Kultury.
 
Projekt uchwały przedstawił Dyrektor Marek Czarnowski. Poinformował członków komisji, że osoby wchodzące w skład Rady Programowej zostały wybrane po konsultacjach ze środowiskiem kultury i po krotce uzasadnił wybór poszczególnych osób.
Radna Gabriela Żernicka zasugerowała, aby na przyszłość ewentualnych kandydatów konsultować z Komisją Oświaty, Kultury, zdrowia i Opieki Społecznej.
 
- w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
 
Projekt uchwały przedstawił Inspektor Jan Czekajewski.
 
- w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Gminna Przychodnia w Białych Błotach.
 
Projekt uchwały przedstawiła Inspektor Anna Zdunek.
 
- w sprawie powołania Społecznej Rady Programowej Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie.
 
Przewodniczący Komisji odczytał pismo od Dyrektora WOK Grażyny Nity w sprawie projektu uchwały.
Radna Gabriela Żernicka wystąpiła z wnioskiem, aby skierować pismo do pani Dyrektor z informacją, iż Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej akceptuje skład nowej Rady Programowej, ale na przyszłość prosi o konsultowanie składu z Komisją. Członkowie komisji jednogłośnie poparli wniosek radnej Gabrieli Żernickiej.
 
- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Obwodowej, Pieszej i Nizinnej w miejscowości Białe Błota.
 
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak. Poinformował członków komisji, iż od lipca 2010 r. obowiązuje nowa ustawa o telekomunikacji. W związku z powyższym Referat Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju wystąpił do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o uzgodnienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Niestety w odpowiedzi na pismo przyszła negatywna opinia, gdyż Prezes widzi zagrożenie w złamaniu nowej ustawy. Kierownik dodał również, że został poinformowany w Wydziale Kontroli i Nadzoru  Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, iż w przypadku podjęcia w/w uchwały, przy negatywnej opinii Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej miejscowy plan zostanie odrzucony przez Wojewodę.
 
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Wierzbowej i Stokrotki w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota.
 
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak. Komisja podjęła dyskusję nt. budowy domów na obszarze, który ma zostać objęty miejscowym planem zagospodarowania terenu.
 
- w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych.
 
Projekt uchwały przedstawiła inspektor Wiesława Kaczanowska.
 
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej i ustalenia bonifikaty od ceny sprzedaży.
 
Projekt uchwały przedstawiła inspektor Wiesława Kaczanowska.
 
- w sprawie zasad sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota, przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele budownictwa mieszkaniowego i udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży.
 
Projekt uchwały przedstawiła inspektor Wiesława Kaczanowska.
 
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.
Ad. 2. Wolne wnioski.
 
Przewodniczący przedstawił komisji pismo od księdza proboszcza z Murowańca dot. sprzedaży działki pod budowę przyszłego kościoła.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (28 września 2010)
Opublikował: Magdalena Maison (27 października 2010, 09:41:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1055