Protokół z 06.12.2010 r.

Protokół Z posiedzenia Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia
6 grudnia 2010 roku od godz. 14:30 do godz. 16 :30, w Urzędzie Gminy Białe Błota.
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji zgodnie z listą obecności, oraz Kierownik GZEAS Marian Wiśniewski, inspektor Łukasz Chmielewski, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Prezes ZWiUK Krzysztof Ruszkiewicz.
 
Porządek posiedzenia komisji:
1.        Materiały na sesję;
2.        Wnioski z Komisji;
3.        Plan pracy na I kwartał 2011 r.
 
Posiedzenie prowadziła Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska, która powitała zebranych. 

Ad.1. Materiały na sesję.
- w sprawie przyjęcia raportu o stanie oświaty w Gminie Białe Błota za rok szkolny 2009/2010.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik GZEAS Marian Wiśniewski i powiedział, że w szkoła w gminie utrzymuje się wysoki poziom nauczania. W związku z obecnością na Komisji pana Kierownika członkowie  Komisji poruszyli także kwestię zdrowej żywności w szkole, wynajmu „Orlików” osobom dorosłym oraz sprawę budowę skoczni do skoku w dal na stadionie w Białych Błotach. Radny Andrzej Kieroński zwrócił uwagę na konieczność złożenia reklamacji ( w ramach gwarancji)  murawy na boisku w Białych Błotach. Przewodnicząca Komisji poruszyła kwestię wiat na boisku w Łochowie ujętych w zmianach do budżetu ma 2010 r. Kierownik Marian Wiśniewski wyjaśnił, ze przy boisku nie ma magazynu i te wiaty miałyby go zastąpić.


- w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Projekt uchwały przedstawił Inspektor Łukasz Chmielewski.


- w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Białe Błota.
Projekt uchwały przedstawił Inspektor Łukasz Chmielewski. i powiedział, że w związku ze zmianę nowelizacją ustawy o sporcie konieczne jest zmienienie podstawy prawnej w dotychczasowej uchwale Rady Gminy. Przewodnicząca Komisji zaproponowała zmianę w           § 13 tj. : „Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu  w tym ustalenia wysokości przyznanej dotacji dokonuje Rada Gminy w formie uchwały” lub „Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu dokonuje  Wójt w formie zarządzenia, nie zmieniając wyników konkursu” oraz w § 8 w skład komisji konkursowej wchodzi 3 przedstawiciele Rady i 2 przedstawicieli Wójta.
 
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
 Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy. Radna Aleksandra Lubońska poruszyła kwestię dopłat do przedszkoli i szkół dla dzieci spoza naszej gminy i dla dzieci uczęszczających do szkół poza naszą gminą. Skarbnik Gminy wyjaśniła, że gminy ościenne są zobowiązane płacić za dziecko uczęszczające do Przedszkola w Białych Błotach. Taki obowiązek będzie również dotyczył szkół podstawowych i gimnazjum
Przewodnicząca Komisji poruszyła również kwestię usterki na dachu w Zielonce, a radny Andrzej Kieroński zapytał, czy remontowany ma być cały dach, czy tylko jego cześć i poprosił o przedstawienie kosztorysu tej inwestycji.
 
- w sprawie dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzania ścieków.
 Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy i powiedział, że dopłata jest tak niska, gdyż nie ma na ten cel przewidzianych środków w budżecie gminy i dopłata zostanie pokryta z rezerwy budżetowej.
 
- w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Białe Błota.
 Projekt uchwały omówił Prezes ZWiUK Krzysztof Ruszkiewicz. Przewodnicząca Komisji zapytała Prezesa, czy Wójt Gminy zaakceptowała przedstawione taryfy? Prezes odpowiedział, że tak i wyjaśnił członkom Komisji przyczynę tak wysokich cen wody.
 
Ad.2 Wnioski z komisji.
 
Komisja wnioskuje do Wójta Gminy Białe Błota:
·          o wprowadzenie zakazu handlu na terenie szkół w gminie Białe Błota artykułami spożywczymi o wysokim indeksie glikemicznym i zastąpienie ich zdrową żywnością,
·          z uwagi na zły stan sztucznej nawierzchni na boisku piłkarskim ORLIK w Białych Błotach o złożenie ( w ramach gwarancji) reklamacji obiektu,
·          o przedstawienie do zaopiniowania „Strategii rozwoju sportu i rekreacji w gminie Białe Błota”,
·          o wprowadzenie poprawek o następującej treści do projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Białe Błota: § 8 ust.3 zamiast cyt.: „Komisja składa się co najmniej z 5 osób, w tym 2 przedstawicieli wskazanych przez Radę Gminy”  powinno być cyt.: „Komisja składa się co najmniej z 5 osób, w tym 3 przedstawicieli wskazanych przez Radę Gminy” oraz w § 13 ust. 1 zmienić zapis na cyt.:” Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu  w tym ustalenia wysokości przyznanej dotacji dokonuje Rada Gminy w formie   uchwały” lub cyt.: „Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu dokonuje  Wójt w formie zarządzenia , nie zmieniając wyników konkursu”,
·          o zabezpieczenie w budżecie gminy na rok 2011 środków ok. 10 000 zł na budowę skoczni do skoku w dal, na stadionie w Białych Błotach ( na tartanie, za bramką, od strony ulicy Centralnej ).
 
Ad.3 Plan pracy na I kwartał 2011 r.
Komisja ustaliła następujący plan pracy na I kwartał 2010 r.:
 3.01.2011r. - godz. 14.30
- Oferty szkół, ośrodków kultury, świetlic i ORLIKÓW dotyczące organizacji zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży     
- Raport z realizacji Programu „Dom kultury +”)
- Działalność merytoryczna WOK na 2011r.
- Omówienie wniosków wpływających do komisji
- Sprawy bieżące
 
24.01.2011r. – godz. 14.30
- Omówienie materiałów na sesję
- Działalność merytoryczna BOK na 2011r.
- Sprawy bieżące
 
21.02.2011 – godz. 14.30
- Omówienie materiałów na sesję
- Rozpatrzenie wniosków wpływających do komisji
- Sprawy bieżące
 
28.02.2011 – godz. 14.30
- Plany merytoryczne działalności klubów sportowych na 2011r.
- Analiza działalności ORLIKÓW i propozycje zajęć oraz imprez sportowych na 2011r.
- Strategia rozwoju sportu gminnego
- Sprawy bieżące
 
21.03.2011 – godz. 14.30
- Sprawozdanie finansowe ośrodków kultury (BOK oraz WOK)
- Przyjęcie sprawozdań z realizacji budżetu przez podmioty, które otrzymały środki w ramach konkursu ofert
- Sprawy bieżące
 
28.03.2011r. – godz. 14.30
- Przyjęcie sprawozdania z realizacji programów zdrowotnych
- Analiza materiałów na sesję
- Rozpatrzenie wniosków wpływających do komisji
- Sprawy bieżące
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (21 marca 2011)
Opublikował: Magdalena Maison (21 marca 2011, 13:10:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 912