Protokół z 21.03.2011 r.

Protokół Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia
21 marca 2011 roku od godz. 14:30 do godz. 17 :30, w Urzędzie Gminy Białe Błota.
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji zgodnie z listą obecności oraz Sekretarz Gminy Anna Rywak, Dyrektor BOK Marek Czarnowski, Dyrektor WOK Grażyna Nita, Księgowa WOK Katarzyna Moroz oraz Inspektor Łukasz Chmielewski.
 
Porządek posiedzenia komisji:

1. Przyjęcie sprawozdań z realizacji budżetu przez podmioty, które otrzymały środki w ramach konkursu ofert.
2 .Sprawozdanie finansowe WOK.
3. Sprawozdanie finansowe BOK.
4. Wolne wnioski.  

Posiedzenie prowadziła Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska, która powitała zebranych. 
 
Ad. 1 Przyjęcie sprawozdań z realizacji budżetu przez podmioty, które otrzymały środki w ramach konkursu ofert.

Sprawozdanie przedstawił Inspektor Łukasz Chmielewski i poinformował, że w 2010 r. odbyły się trzy konkursy: na sport kwalifikowany, niekwalifikowany i organizację    „ Czwartków Lekkoatletycznych”. Na wszystkie konkursy została przeznaczona kwota             200 000 zł.
1. Na sport kwalifikowany była przeznaczona kwota 165 000 zł i  oferty złozyły następujące  kluby:
-          GKS „Spójnia” wnioskowała o 165 000 zł, a otrzymała 85 700 zł;
-          KS Łochowo wnioskowało o  52 000 zł, a otrzymało 37 000 zł;
-          UKS „ Czapla” wnioskowała o 35 000 zł, a otrzymała 20 100 zł;
-          WKS ORI wnioskowało o 77 700 zł, a otrzymało 22 200 zł.
Komisja oceniając oferty brała pod uwagę , czy zostały spełnione wymogi formalne.
2. Na sport  niekwalifikowany ofert złożyły następujące kluby i organizację:
-          GKS „ Spójnia”  otrzymała kwotę 18 000 zł;
-          KS Łochowo otrzymało kwotę 9 300 zł ;
-          UKS „Czapla” otrzymała kwotę 9 750 zł ;
-          PZW otrzymało kwotę 7 650 zł ;
-          WKS ORI otrzymało kwotę 13 000 zł ;
-          UKS Łochowo otrzymało kwotę 7 300 zł ;
-          AZ Bydgoszcz otrzymało kwotę 5 000 zł.
3. Jeżeli chodzi o organizację „ Czwartków Lekkoatletycznych” to wniosek złozył jedynie UKS „Czapla”.
 
Przewodnicząca Komisji zgłosiła wniosek do Wójta Gminy o zobowiązanie klubów sportowych do uiszczania opłat za wynajem sal gimnastycznych przez zespoły seniorów.
 
Ad. 2 Sprawozdanie finansowe WOK.

Sprawozdanie finansowe ośrodka kultury przedstawiła Dyrektor Grażyna Nita. Pani Dyrektor powiedziała, że w związku z zabraniem 100 000 zł na działalność WOK nie wiadomo jak planować drugą połowę roku. Na prośbę komisji pani Grażyna Nita przedstawiła plan imprez na I półrocze 2011 r. oraz środki jakie pozyskano z zewnątrz i od sponsorów.
Dyrektor WOK zwróciła się do radnego Jacka Grzywacza, będącego jednocześnie sołtysem Łochowic, czy w związku z ograniczonym budżetem WOK byłaby możliwość przeznaczenia jakiejś kwoty z budżetu sołectwa na wykładzinę do świetlicy wiejskiej, w związku z działalnością w tym obiekcie Klubu Malucha.
Radny Jacek Grzywacz poinformowała panią Dyrektor, że takie wnioski należy składać przy planowaniu budżetu sołectwa, czyli we wrześniu każdego roku Radny poruszył także sprawę sceny przy ośrodku kultury i powiedział, że radni poprzedniej kadencji zabezpieczyli środki na remont sceny, a nie na wybudowanie nowej.
Dyrektor BOK odpowiedziała, że scena nie nadaje się do remontu, bo jest zbyt zniszczona dlatego powstał nowy projekt. Pieniądze, które zostały przeznaczone na ten cel zostały zwrócone do Urzędu Gminy z pomniejszeniem kwoty na projekt.
Radna Grażyna Błażejak zwróciła uwagę, że nie ma pieniędzy na wybudowanie nowej sceny.
Dyrektor BOK odpowiedziała, że WOK będzie się starał o dofinansowanie na ten cel.
Radny Jacek Grzywacz zaproponowała złożenie wniosku do Komisji Rewizyjnej o sprawdzenie zasadności zaprojektowania nowej sceny.
Radna Grażyna Błażejak zaproponowała kontrolę finansową całego ośrodka kultury.
Przewodnicząca Komisji poinformowała panią Grażynę Nitę, że jeżeli nie dojdzie do przekształcenia WOKu w MDK, to pieniądze, które zostały zabrane ośrodkowi zostaną zwrócone
 
Komisja podjęła dyskusję nt remontu WOK i ewentualnego przekształcenia WOK w MDK.
 
Przewodnicząca Komisji odczytała odpowiedź Wójta Gminy na wniosek Komisji dotyczący przekształcenia ośrodka kultury.
 
Ad.3 Sprawozdanie finansowe BOK.
 
Sprawozdanie finansowe BOK przedstawił Dyrektor Marek Czarnowski.
Komisja nie miała uwag do sprawozdania jedynie radna Aleksandra Lubońska zaproponowała rozszerzenie działalności o naukę tańca towarzyskiego.
Dyrektor BOK na prośbę radnego Jacka Grzywacza przedstawił działalność MDK w miejscowości Brusy, gdzie był poprzednio dyrektorem. Poinformował członków komisji, że działalność Młodzieżowego Domu Kultury jest skierowana do dzieci i młodzieży i nie ma w nim miejsca dla osób starszych. Ponadto, aby powstała taka placówka musi być odpowiednia liczba zajęć i grup.
 
Ad. 4 Wolne wnioski.

Przewodnicząca komisji odczytała odpowiedzi na wnioski z przedniego posiedzenia Komisji.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (21 marca 2011)
Opublikował: Magdalena Maison (13 kwietnia 2011, 14:29:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1093