Protokół z 28.03.2011 r.

Protokół Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28  marca 2011 roku od godz. 14:30 do godz. 17 :30, w Urzędzie Gminy Białe Błota.
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji zgodnie z listą obecności oraz Sekretarz Gminy Anna Rywak, Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, inspektor Anna Zdunek, inspektor Adam Ryfa, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Andrzej Wiekierak.
 
Porządek posiedzenia komisji:
1.        Sprawozdanie z realizacji programów zdrowotnych.
2.        Materiały na sesję.
3.        Wolne wnioski.
 
Posiedzenie prowadziła Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska, która powitała zebranych.
 
Ad. 1 Sprawozdanie z realizacji programów zdrowotnych.

Sprawozdanie z realizacji programów zdrowotnych przedstawiła inspektor Anna Zdunek i poinformowała, że 2010 r. były realizowanie programy z lat poprzednich tj.:
- profilaktyka raka szyjki macicy – program prowadziła przychodnia w Łochowie i przeznaczono na niego 7 000 zł;
- obniżenia skali występowania wad postawy u dzieci i młodzieży – na program w Białych Błotach przeznaczono 9 000 zł , a w Łochowie 6 000 zł.
- zapobieganie nadwadze i otyłości – w Białych Błotach na program przeznaczono 12 000 zł, a w Łochowie 8 000 zł. W ramach programu były prowadzone badania profilaktyczne, porady dietetyka i nordic walking.
- zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych – program realizował Gminny Ośrodek pomocy Społecznej i na jego realizację przeznaczono 17 000 zł.
- szczepienia przeciw pneumokokom – na program w Białych Błotach przeznaczono 4 000 zł, a w Łochowie 3 000 zł
 
Ad. 2 Materiały na sesję.
 
- w sprawie zatwierdzenia Programu zdrowotnego o nazwie „ Zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenia skali występowania wad postawy wśród dzieci” na terenie Gminy Białe Błota na lata 2011 do 2012.
 
Projekt uchwały przedstawiła Inspektor Anna Zdunek.
 
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Bydgoszcz, a Gminą Białe Błota w przedmiocie przejęcia zadań własnych Gminy z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu gminy Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawiła Inspektor Anna Zdunek  i poinformowała, że w latach poprzednich umowy były podpisywane bezpośrednio ze schroniskiem, a teraz będą z Miastem Bydgoszcz.
 
- w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
 
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy i powiedziała, że w skład Komisji wchodzą Dyrektorzy Szkół, Sekretarz Gminy, pan Marian Wiśniewski i pracownik urzędu zajmujący się stypendiami.
 
- uchwały dotyczące Głosu Białych Błot.
 
Projekty uchwał przedstawiła Sekretarz Gminy i powiedziała, że Wójt Gminy proponuje zmniejszenie nakładu gazety z 4 000 na 1 000 egzemplarzy.
 
- zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Związku Gminy o nazwie  METROPOLITALNY ZWIĄZEK GMIN BYDGOSKICH”.
 
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy i powiedziała, że w poprzedniej uchwale do reprezentowania Gminy byli wskazani Wójt Gminy Katarzyna Kirstein- Piotrowska                       i Przewodniczący RG Marek Sampławski. W związku ze zmianą przewodniczącego i w celu uniknięcia kolejnych zmian w uchwale, do reprezentowania gminy w Metroplitalnym Związku Gmin Bydgoskich zostali wskazani funkcyjnie Wójt Gminy Białe Błota  i Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota.
 
- w sprawie przystąpienia do Bydgoskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych.
 
Projekt uchwały przedstawił Inspektor Adam Ryfa.
 
- w sprawie wyrażenia / niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy i powiedziała, że w przypadku wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego zyskają małe sołectwa, a stracą duże.
 
- w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej w formie dotacji na dofinansowanie zadania pn. „ Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim warunkiem poprawy bezpieczeństwa w rejonie”.
 
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
 
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.
 
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
 
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, zabudowanej.
 
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak i powiedział, że wpłynął wniosek od mieszkańców, którzy w zamian za dożywotnią rentę przeniosą na Gminę prawo własności do domu w którym mieszkają.
 
- w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Ciele.
 
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
 
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.
 
- w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłaty w roku 2011 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.
 
Ad. 4 Wolne wnioski.
Brak
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (28 marca 2011)
Opublikował: Magdalena Maison (13 kwietnia 2011, 14:33:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1099