Protokół z 23.05.2011 r.

Protokół Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23  maja 2011 roku od godz. 14:30 do godz. 18:00, w Urzędzie Gminy Białe Błota.  

W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji zgodnie z listą obecności oraz Sekretarz Gminy Anna Rywak, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, inspektor Łukasz Chmielewski oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i pan Paweł Chrustowski.
 
Porządek posiedzenia komisji:

1.Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych i omówienie koncepcji powstania Rady Pożytku Publicznego.
2.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 r.  

Posiedzenie prowadziła Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska, która powitała zebranych.
 
Ad.1 Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych i omówienie koncepcji powstania Rady Pożytku Publicznego.
 
Przewodnicząca Komisji zaprosiła na posiedzenie wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Białe Błota w celu omówienia koncepcji powstania Rady Pożytku Publicznego. Na spotkanie przybyli:
-          przedstawiciel Klubu Sportowego w Łochowie pan Aleksander Nowak,
-           przedstawiciel Stowarzyszenia „ Przymierze dla Gminy Białe Błota” pani Marzanna Kreja,
-          przedstawiciel Kujawsko – Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Międzynarodowych pan Woźny,
-          przedstawiciel Stowarzyszenia Kulturalno – Naukowego „ Awangarda” ,
-          przedstawiciel Gminnego Klubu Sportowego „ Spójnia” pan Mirosław Krummrich.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że do Rady Gminy Białe Błota dochodzą sygnały, aby zaktywizować stowarzyszenia i organizacje z terenu gminy i powołać Radę Pożytku Publicznego. W związku z powyższym poprosiła pana Łukasza Chmielewskiego pracownika ds. sportu, rekreacji i organizacji pozarządowych o przedstawienie informacji jak wygląda współpraca z organizacji pozarządowymi na terenie Gminy Białe Błota.
Pan Łukasz Chmielewski wyjaśnił, że właściwie współpraca dotyczy tylko i wyłącznie klubów sportowych.
Sekretarz Gminy dodała, że współpraca ze stowarzyszeniami ma charakter ad hoc np. wspólna impreza.
W następnej kolejności głos w dyskusji zabrał pan Paweł Chrustowski mieszkaniec Gminy, który pracował w Urzędzie Marszałkowskim i zajmował się organizacjami pozarządowymi. Poinformował, że  podstawowym zadaniem Rady Pożytku Publicznego jest opiniowanie tego co się dzieje w Gminie. Taka Rada jest powoływana na wniosek organizacji pozarządowych. W jej skład wchodzą przedstawiciele Rady Gminy, Urzędu Gminy, co najmniej połowa składu to są przedstawiciele organizacji pozarządowych. Kadencja Rady trwa 2 lata.
Pan Woźny – Przedstawiciel Kujawsko – Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Międzynarodowych powiedział, że jego organizacja jest typowym stowarzyszeniem i liczy ponad 600 członków i ponad 1200 pojazdów. Jako organizacja stara się, żeby podatki, zwłaszcza od środków transportowych były jak najniższe.
Pan Nowak – przedstawiciel Klubu Sportowego Łochowo zapytał, czy ta Rada Pożytku Publicznego będzie miała na cokolwiek wpływ?
Pani Kreja – przedstawiciel Stowarzyszenia „ Przymierze dla Gminy Białe Błota” – powiedziała, że według niej zbędne jest powołanie takiej Rady wystarczy stosowanie ustawy dot. organizacji pożytku w praktyce. Uchwalany przez Radę Gminy program współpracy z organizacjami pozarządowymi to jest bardzo często tylko papier. Ten program powinien być konsultowany z organizacjami.
Radny Jacek Grzywacz powiedział, że według jego opinii taka Rada powinna zostać powołana, bo aktualnie skupiamy się tylko na sporcie. Rada mogłaby przedstawiać radnym i Wójtowi pomysły poszczególnych organizacji pozarządowych
Pan Paweł Chrustowski wyjaśnił, że ustawa nie przewiduje na wniosek ilu organizacji należy powołać taką organizację. Rada jest powoływana w formie Zarządzenia Wójta, który w swojej treści zawiera Regulamin. Nie ma również ustawowego określenia liczby organizacji wchodzących w skład takiej Rady.
 
W wyniku dyskusji przedstawiciele obecnych na posiedzeniu Komisji organizacji zdecydowali o złożeniu wniosku do Wójta Gminy Białe Błota w sprawie powołania Rady Pożytku Publicznego.
 
Ad. 2 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 r.

Sprawozdanie z wykonanie budżetu za 2010 r. przedstawiła Skarbnik Gminy.
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (23 maja 2011)
Opublikował: Magdalena Maison (25 lipca 2011, 11:19:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1114